Сучасний світ важко уявити без інформаційних технологій. Вони використовуються в економіці, бізнесі, навчанні та інших галузях. Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України понад 20 років готує фахівців у галузі інформаційних технологій. 

Підготовку здобувачів фахової передвищої освіти в галузі ІТ здійснює відділення програмування, яке з 01.09.2001 р. готує молодших спеціалістів за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» при землевпорядному відділенні (накази від 08.08.2001 № 226-СК та № 227-СК), а відповідно до наказу від 01.09.2004 №109-ОС утворено відділення програмування, яке до сьогодні готує здобувачів освіти за ОПП «Інженерія програмного забезпечення», ОПП «Кібербезпека та захист інформації», а згодом за ОПП «Інформаційні системи та технології».

2005 рік – випускники Рівненського державного аграрного коледжу відділення програмування отримують кваліфікацію техніка-програміста за спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

2016 рік – ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБІП України» починає здійснювати набір абітурієнтів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

У вересні 2017 року отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, і у вересні 2018 року розпочато набір за цією спеціальністю ОПП «Інженерія програмного забезпечення», яка нині акредитована.

У квітні 2019 року була проведена успішна акредитація ОПП «Інженерія програмного забезпечення» за цією ж спеціальністю з ліцензованим обсягом - 100 осіб (на рік).

У травні 2020 року НАЗЯВО була проведена успішна акредитація ОПП «Інженерія програмного забезпечення» за ОС «Бакалавр».

Наявність комп’ютерної техніки нового покоління, мультимедійних систем, вихід у Всесвітню мережу Інтернет, WI-FI дозволяють здійснювати підготовку не лише конкурентоздатного, висококваліфікованого фахівця, а й особистості з високим рівнем національної свідомості та духовної культури.

Так, 09 лютого 2022 року, відбулося засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України. За результатами засідання було видано наказ від 09.02.2022 № 39-Л «Про ліцензування освітньої діяльності» згідно з яким ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» отримав ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності коледжу нарівні фахової передвищої освіти зі спеціальності 125 Кібербезпека з ліцензованим обсягом - 50 осіб (на рік).

У зв'язку з цим коледж здійснив набір абітурієнтів за спеціальністю 125 Кібербезпека вже у літку 2022 року. Майбутні здобувачі освіти зможуть навчатися за ОПП «Кібербезпека», яку розробляли фахівці з кібербезпеки та які мають досвід роботи у галузі кібербезпеки понад 15 років.

На даний момент випускники відділення програмування Рівненського фахового коледжу НУБіП отримують кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з інженерії програмного забезпечення спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення та фахового молодшого бакалавра з кібербезпеки та захисту інформації, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації, галузь знань 12 Інформаційні технології. А з 2018 року на відділенні опановують навчальні дисципліни зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, галузі знань 12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським) рівнем з ліцензованим обсягом - 30 осіб (на рік). Навчання здійснюється – за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб.

Сьогодні на відділенні програмування навчається близько 400 студентів, а фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають їм понад 30 викладачів. Очолює відділення програмування з 2016 року Якимчук Ірина Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, яка працює у коледжі з 2002 року.

ЗВІТ завідуючої відділенням програмування за 2021-2022 навчальний рік 

ЗВІТ завідуючої відділенням програмування за І семестр 2022-2023 навчального року 

 

Відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення випускова циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін. Головою циклової комісії є Куделя Оксана Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, яка є випускницею коледжу першого набору студентів-програмістів. До складу циклової комісії входить 20 науково-педагогічних та педагогічних працівників: четверо мають науковий ступінь, а саме, кандидат технічних наук Кот Василь Васильович, кандидат технічних наук Собко Валентина Григорівна, кандидат технічних наук Бабич Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор Бомба Андрій Ярославович, кваліфікаційна категорія десятьох викладачів – «спеціаліст вищої категорії»: Масталярчук Євгеній Володимирович (випускник відділення), Надозірний Святослав Вікторович, Черняк Тетяна Григорівна, Нікітська Оксана Віталіївна, Панасюк Василь Олексійович (випускник коледжу) з них четверо мають педагогічне звання «викладач-методист»: Якимчук Ірина Олександрівна, Куделя Оксана Олексіївна, Новіцький Сергій Броніславович, Матвійчук Тетяна Адамівна, один викладач має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Стрик Павло Миколайович (випускник відділення), один має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»Кондюк Сергій Миколайович (випускник відділення), спеціалісти – Черняк Вадим Андрійович, Ушаков Микола Ігорович, Дедюхіна Юлія Олександрівна Крупеня Віталій Олегович (випускник-бакалавр відділення, який закінчив навчання за ОС магістра на факультеті інформаційних технологій у НУБіП України). 

Навчання за спеціальністями 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека та захист інформації та 126 Інформаційні системи та технології заплановане так, що близько 2/3 часу підготовки відведено на практичне навчання, під час якого студенти набувають досвіду роботи в ІТ:

  • застосування технологій проектування;
  • програмування;
  • налагодження;
  • тестування програмних продуктів тощо.

    Світ комп’ютерних технологій стрімко розвивається. В цьому розвитку все частіше беруть участь молоді таланти. Ми допомагаємо розвити зароджені здібності та навчити необхідним навикам роботи з інформацією на міцній матеріально-технічній базі.

    13 комп’ютерних лабораторій у достатній мірі обладнані сучасним устаткуванням (понад 300 комп’ютерів), технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання практичних робіт.

    Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування. Студенти виконують проекти на замовлення роботодавців, чим демонструють свої знання, вміння, навики та сприяють подальшому самоствердженню та працевлаштуванню.

Назва спеціальних дисципліни

Програмне забезпечення

Операційні системи

операційні системи сімейства Windows, Linux

Інформаційні технології

Microsoft Office, Paint. Net, Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCad, хмарні сервіси

Основи інженерії програмного забезпечення

Rational Rose

Основи програмування

та алгоритмічні мови

C++,  Python

Бази даних

Ms Access, MySQL, FoxPro

Об’єктно-орієнтоване програмування

Microsoft Visual C++

Інструментальні засоби візуального програмування

RAD Studio EX, C++, Inter Base Expert

Конструювання програмного забезпечення

RAD Studio EX, C++, Microsoft Visual C++

Технології вебпрограмування

HTML 5, CSS, Java Script, PHP, SQL, Microsoft Visual Studio ASP.Net, Microsoft Visual Studio ASP.Net, SQL Management Studio, .Net Framework, WordPress

Основи економіки та комп'ютерної бухгалтерії

BAS ERP, Парус

Архітектура комп’ютерf

Flash-PC

Організація комп’ютерних мереж

S2 Netest

Правова культура особистості

Ліга – Закон, НАУ

 

Випускники відділення програмування мають можливість продовжити навчання за ступеневою освітою:

ВСП «Рівненський фаховий коледж

НУБіП України»

ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОС «Бакалавр», «Магістр»

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Інформаційні системи та технології

Економічна кібернетика

Після 9 класів

на І курс

термін навчання –

3 роки 10 місяців

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

121

Інженерія програмного забезпечення

125

Кібербезпека

Після 11 класів

на ІІ курс

термін навчання –

2 роки 10 місяців

ВСП «Рівненський фаховий коледж

НУБіП України»

ОС «Бакалавр»

Інженерія програмного забезпечення

Після ПТУ (ПЛ) за професією «Оператор комп’ютерної верстки», «Оператор обробки інформації та програмного забезпечення»

на ІІІ курс

термін навчання –

1 рік 10 місяців

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення:

Технік-програміст
Фахівець з інформаційних технологій
Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Фахівець з розроблення комп'ютерних програм