Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році

Інформаційно-методичні матеріали "День Гідності та Свободи" (21 листопада)


ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

План заходів щодо попередження випадків булінгу

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу

Порядок подачі заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Положення про процедуру врегулювання конфліктних ситуацій


Положення про освітнє середовище 

Положення  про організацію виховної роботи

ВИТЯГ ІЗ ПРАВИЛ

внутрішнього трудового розпорядку для працівників та студентів

Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

 

 1. Загальні положення

1.1. Дані Правила розроблені відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про господарські товариства”, „Про вищу освіту”, „Про колективні договори та угоди”, а також інших нормативних документів, які регулюють сферу трудових відносин.

В навчальному  закладі  трудова  дисципліна  грунтується   на  свідомому виконанні  працівниками  своїх  трудових  обов'язків і є  необхідною умовою  організації  ефективної  праці  і   навчального процесу.     Трудова дисципліна  забезпечується  методами  переконання  та заохочення до    сумлінної   праці.   До   порушників   дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 1. Права та обов’язки студентів

5.1. Студенти коледжу мають право на:

 • вибір профілю, форми навчання, позааудиторних занять, академічну мобільність;
 • користування навчально-матеріальною, науковою, культурно-спортивною, побутовою базами коледжу;
 • участь у науково-дослідницькій та інших видах діяльності, конференціях, виставках, конкурсах;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю відповідно до отриманої кваліфікації;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого ВНЗ в порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань вдосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, призначенні стипендії, організації дозвілля, побуту тощо особисто або через представників;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;
 • отримання стипендії та матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечення гуртожитком відповідно до норм чинного законодавства;
 • створення фондів для студентських потреб;
 • користування пільгами, передбаченими чинним законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства з боку адміністрації, педагогічних, інших працівників коледжу;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • канікулярну відпустку;
 • оскарження дій органів управління вищого навчального закладу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я

5.2. Студенти коледжу зобов’язані:

 • систематично оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватись Положення про коледж, Правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу та студентського гуртожитку;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;
 • вчасно інформувати адміністрацію коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) модулі, заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
 • дотримуватись законодавства, морально-етичних норм співжиття;
 • дотримуватися розпоряджень адміністрації щодо заборони куріння та вживання алкогольних і наркотичних засобів у коледжі та на його території, у гуртожитку.
 • у встановлені строки виконувати завдання, передбачені навчальним планом і програми;
 • підвищувати свій культурний рівень;
 • брати участь в громадсько-корисній праці;
 • бути дисциплінованим і організованим, підтримувати правила поведінки;
 • брати участь у благоустрої території та навчальних приміщень, а також у створенні та вдосконаленні навчально-матеріальної бази коледжу;
 • брати участь у науковій, громадській роботі, а також в усіх студентських заходах, що проводяться в коледжі, при необхідності їх оплачувати;
 • берегти власність коледжу та ощадливо ставитися до використання енергоресурсів в навчальному корпусі та гуртожитках коледжу;
 • нетерпимо ставитись до всіх антигромадських проявів, брати участь в громадському житті коледжу;
 • під час занять студенти зобов’язанні уважно слухати пояснення викладачів, не розмовляти і не займатися сторонніми справами, виконувати всі вказівки викладачів, не користуватися мобільним телефоном;
 • студенти-призовники першого курсу незалежно від місця проживання повинні до 25 листопада поточного року стати на облік у відділі кадрів
 • належну чистоту і порядок в усіх навчальних приміщеннях забезпечує технічний персонал та студенти. За належний порядок у приміщенні відповідає черговий студент та технічний персонал;
 • черговий групи призначається старостою на кожний день занять. На чергового по групі покладаються обов’язки: слідкувати за порядком, чистотою і збереженням майна в навчальному приміщенні групи;
 • забезпечити до початку занять необхідними допоміжними матеріалами;
 • студентам забороняється приносити в коледж та гуртожитки коледжу вибухонебезпечні предмети та речовини
 • сторонні особи можуть бути присутні на заняттях з дозволу директора або його заступника з навчальної роботи.
 • під час заняття нікому не дозволяється відволікати викладача від роботи та робити зауваження викладачу з приводу його роботи.
 • для отримання диплома фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня студент зобов’язаний:

1) отримати і підписати обхідний лист;

2) знятися з військового обліку військкоматі;

3) подати заяву та документи паспортисту для виписки з гуртожитку;

4) розрахуватися з бібліотекою коледжу;

5) отримати диплом

6)отримати атестат.

5.3. Студент може бути відрахований з коледжу:

 • за власним бажанням;
 • у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
 • за неуспішність за результатами складених іспитів і заліків протягом заліково-екзаменаційної сесії;
 • за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;
 • у зв’язку з невиконанням вимог навчального плану та графіка організації навчального процесу;
 • за порушення  навчальної  дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти;
 • через появу на заняттях, у бібліотеці, у гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу (за погодженням з Студентською радою).

Відрахування неповнолітніх  студентів  здійснюється  за погодженням зі службою у справах  неповнолітніх  місцевих  органів виконавчої влади.

 

 1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни – діяння студента або працівника коледжу, наслідком яких стало невиконання або неналежне виконання покладених на нього договором трудових обов’язків, а також інші діяння, що порушують: трудове законодавство України, Положення про коледж, Колективний договір, трудовий договір, посадові інструкції, Правила внутрішнього трудового розпорядку коледжу, Правила проживання в гуртожитках коледжу, накази директора або уповноважених ним осіб, настанови керівника структурного підрозділу або безпосереднього керівника, які не суперечать чинному законодавству України.

8.2. За кожне порушення трудової дисципліни до працівника або студента коледжу може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення:

 • догана;
 • звільнення з роботи;
 • виселення з гуртожитку;
 • відрахування з числа студентів коледжу.

При застосуванні стягнення повинні враховуватись тяжкість вчиненого проступку, обставини, за яких він вчинений, попередня робота та поведінка працівника, студента.

8.3. Виключення з коледжу застосовується як крайня міра покарання за систематичне невиконання вимог викладачів і адміністрації коледжу, грубе порушення дисципліни, а саме:

- появу на території коледжу та гуртожитків в нетверезому стані;

- вживання та поширення наркотичних засобів;

- систематичні пропуски без поважних причин  - понад 18 годин на місяць;

 - навмисне псування майна коледжу;

За пошкодження державного майна студент-порушник(або його батьки) має відшкодувати суму завданих збитків або відремонтувати пошкоджене майно (згідно ч.1 ст. 1166 та ч. 1-2 ст. 1179 ЦК України);

 • отримання під час заліково-екзаменаційної сесії більше двох незадовільних оцінок.
 • студенти, які навчаються за державним замовленням і допускають порушення трудової дисципліни, не виконують навчальний план, не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку коледжу, Правил проживання у гуртожитку, можуть бути переведені з державної форми навчання на контрактну форму або відраховані з навчального закладу.

8.9. Дисциплінарне стягнення до студента коледжу застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше 1 місяця з дня виявлення.

 

 1. Навчальний процес

9.3. Вхід до аудиторій, лабораторій і кабінетів після сигналу про початок занять забороняється. У спеціальних лабораторіях, майстернях викладачі, обслуговуючий персонал та студенти повинні знаходитись у спеціальному одязі згідно з інструкцією про роботу в цих навчальних приміщеннях.

9.4. У кожній академічній групі за поданням заступника директора з виховної роботи наказом директора коледжу призначається староста, підпорядкований безпосередньо директору коледжу, заступнику директора з виховної роботи, а також завідуючому відповідним відділенням.

         До функцій старости належить:

 • доведення до студентів розпоряджень адміністрації, графіку навчального процесу і розкладу;
 • персональний облік відвідування занять студентами групи;
 • ведення групового журналу з поданням завідувачам відділень щотижневої інформації про виконання навчальної програми, неявку на заняття і запізнення студентів, інші порушення навчальної дисципліни;
 • забезпечення дисципліни під час занять та дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, призначення чергового на навчальний день чи по навчальних лабораторіях.
 • Розпорядження старости у межах установлених функцій та доручень адміністрації є обов’язковими для студентів групи.

 

 1. Порядок у навчальному корпусі та на території коледжу

10.6. У навчальному корпусі та приміщеннях забороняється:

 • курити, зберігати та розпивати спиртні напої;
 • заходити до аудиторій та лабораторій після дзвінка про початок занять;
 • ходити по коридорах та майстернях під час занять;
 • голосно розмовляти, створювати умови, що відвертають увагу студентів.

10.8. Режим роботи в коледжу регламентується графіком і розкладом занять. Вхід до навчального корпусу для викладачів і студентів обмежується в робочі дні з 8:00 до 21:00, у вихідні дні – за письмовим дозволом директора коледжу або керівника структурного підрозділу.

10.9. Проведення вечорів відпочинку, тематичних лекторіїв, організація виступів колективів художньої самодіяльності в актовому залі, навчальному корпусі дозволяється у вільний від навчальних занять час. Закінчуються ці заходи в навчальному корпусі до 21:00, а в гуртожитках – до 22:00.

 

 Кодекс честі студента ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»

 

 1. Визнавати верховенство закону та дотримуватися норм чинного законодавства.
 1. Оволодівати новітніми досягненнями своєї професії, щоб принести найбільшу користь суспільству.
 1. Пишатися тим, що є студентом коледжу та громадянином України.
 1. Поважати своїх викладачів.
 1. З повагою відноситися до обслуговуючого персоналу, що забезпечує належні умови навчання.
 1. Розуміти необхідність щоденної праці для кращого опанування спеціальністю.
 1. Усвідомлювати себе в команді, мати спільні цілі, відчуття єдності.
 1. Творити добро, ставитися до всіх так, як хочу, щоб ставилися до мене.
 1. Не приймати імпульсивних рішень у стосунках із товаришами по навчанню і викладачами.
 2. Бути справедливим і вимогливим до себе і товаришів по навчанню.
 1. Поважати чужу думку(товаришів по навчанню, викладачів, наставників та ін).
 2. Бути зібраним, охайним, підтримувати належний зовнішній вигляд.
 3. Позбуватися таких вад,  як  зарозумілість, жадібність, нетерпимість, впертість.
 4. Не займатися фальсифікацією чи вигадуванням наукової чи навчальної інформації, плагіатом.
 5. Не використовувати неправильну дослідницьку інформацію.
 6. Не використовувати особистих стосунків для підвищення оцінки або отримання якихось привілеїв (балів, кредитів тощо).
 1. Не копіювати в інших студентів звітів, лабораторних робіт, комп'ютерних програм тощо.
 1. Не боятися висловлювати власну думку, брати на себе ініціативу.
 1. Діяти відповідно до норм цього кодексу, високо нести честь, гідність і благородні традиції своєї професії, свого коледжу, високим професіоналізмом та зразковою поведінкою підвищувати їх авторитет у суспільстві.
 1. Вести здоровий спосіб життя, допомагати товаришам позбутися шкідливих звичок.
 1. Бережливо відноситися до наданого коледжем обладнання та майна.
 1. Зміцнювати навчально-матеріальну базу коледжу, не ухилятися від робіт по підтримці належного санітарного стану у навчальному корпусі та гуртожитках та благоустрою території коледжу у позанавчальний час.
 2. Навчитися радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам товаришів.
 3. Ніколи нікому не заздрити і не зводити наклепи - це озлоблює людей і руйнує їхні відносини.
 4. Намагатися прийти на допомогу товаришу, не чекаючи, поки він про це попросить.
 5. Не поспішати звинувачувати когось, якщо мені погано. Учитися самому долати труднощі.
 6. Цінувати студентську дружбу.
 1. З повагою відноситися до людей старшого віку, бути завжди вдячним своїм батькам.

 

 Кодекс честі викладача ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»

 

 1. Визнавати верховенство права та принципово реагувати на його порушення.
 2. Усвідомлювати своє призначення: творити добро і реалізувати своє покликання у закладі освіти.
 3. Дотримуватися чесності у викладанні, оцінюванні успіхів студентів, у дослідженнях, кар'єрному просуванні та інших починаннях.
 4. Розвивати в собі головні цінності співтовариства - чесність, довіру, прямоту, повагу.
 5. Постійно працювати над самовдосконаленням.
 6. Бути впевненим у собі, не допускати зверхності у стосунках зі студентами.
 7. Бути справедливим і вимогливим до студентів.
 8. Ставитися до студентів ввічливо й доброзичливо, але не допускати панібратства.
 9. Намагатися, щоб студенти і колеги по роботі повірили у твій розум, чесне серце і працьовитість.
 10. Розвивати у кожного студента почуття влас­ної гідності й самоповаги.
 11. Поважати думку студента, навіть коли вона не збігається з думкою викладача.
 12. Схвалювати і підтримувати студентські пропозиції задля вдосконалення навчального процесу.
 13. Завжди бути охайним, постійно дбати про належний зовнішній вигляд.
 14. Всебічно сприяти виявленню обдарованих абітурієнтів  і  студентів     та  допомагати  їхньому науковому зростанню.
 15. Не допускати академічної недоброчесності, зокрема:
 • не брати винагороди (хабара) за сприяння абітурієнтам у вступі до ЗВО;
 • не вести зі студентами двозначних розмов про те, що контрольну чи курсову роботу, модуль, залік чи іспит можна купити;
 • не використовувати особисті стосунки з викладачами у корисливих цілях, тобто задля підвищення поточної успішності, написання  модулів, складання заліків та іспитів окремими студентами;
 • не створювати студентам на заняттях чи іспитах сприятливих умов для списування, фальсифікації даних;
 • Не бути мовчазним та безініціативним, сміливо висловлювати незалежну думку, боротися за свої громадянські права.
 1. Не допускати плагіату.

Тероризм - спосіб досягнення політичних цілей шляхом диверсій, шантажу життями заручників і нагнітання страху в суспільстві. Особливої популярності отримав в XX столітті. Метод терору активно використовувався в усі часи як спецслужбами, так і різного роду фанатиками. У той час, коли римські легіони контролювали Іудею там існували угруповання так званих сикаріїв - вони займалися ліквідацією римських функціонерів, спалювали бібліотеки з борговими розписками.

Після наполеонівський тероризм стає явищем інтернаціональним - анархісти кидались бомбами і стріляли в усіх підряд (включаючи американського президента, італійського короля), народники, а потім і есери випилювали і царів і псів режиму (зокрема, народовольцями був підірваний Олександр II), а вбивство юним і сухотним сербським терористом в Сараєво австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда в результаті стало приводом для початку Першої світової війни.

Сучасний тероризм теоретично оформився десь в шістдесяті роки XX століття у Південній Америці. Ідеологом цього тероризму важається Хуан Карлос Марігелла, чия книжка «Міська герілья» (слово guerrilla, власне, і означає партизанську війну) стала настільною книгою для будь-якого початківця терориста.Так тероризм став таким, яким ми його знаємо.

Однак не варто плутати партизанську війну і тероризм: при схожих методах досягнення мети різняться досить і досить. Партизанська війна - цілеспрямоване випилювання військових сил противника шляхом поступового знесилення, нехай і зі своєю специфікою. Тероризм - спроба викликати жах у мирного населення і верхівки противника, нав'язуючи йому свою політичну волю. Тероризм може як використовуватися, так і не використовуватися в рамках партизанської війни.