Освіта – скарб, праця – ключ до нього.

П. Буаст

Економічне відділення– одне з провідних відділення ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України», розпочало свою історію з бухгалтерської школи у 1952 році. Відділення створене 09 вересня 2010 року шляхом об’єднання бухгалтерського та комерційного відділень. Очолює відділення  викладач вищої категорії, викладач-методист Мартинова Ірина Миколаївна.

  

За чисельністю студентів економічне відділення є одним із найбільших структурних підрозділів ВСП «РФК НУБіП України», станом на 1 вересня 2020 року навчається 270 студентів.

Відділення здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів згідно з законом України «Про фахову передвищу освіту» зі спеціальностей:

· 071 Облік і оподаткування

· 072 Фінанси, банківська справа та страхування

· 073 Менеджмент

· 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

та згідно з законом України «Про вищу освіту» з 2018 року готує бакалаврів зі спеціальності:

· 071 Облік і оподаткування.

Економічна освіта – це засіб для розвитку економічного мислення, що реалізується у формі економічної поведінки людини. З цього складається економічна культура, яка є підґрунтям для розвитку матеріального добробуту в суспільстві, а економісти — це професіонали, які чудово орієнтуються у складних фінансово-економічних і правових лабіринтах ведення бізнесу, компетентні в питаннях обліку, аудиту, оподаткування, аналізу і планування діяльності підприємств, фірм, компаній, державних установ, володіють знаннями й навичками, які ефективно застосовують в процесі формування і використання ресурсного потенціалу та забезпеченні успішної реалізації функцій і завдань, що здійснюються менеджментом підприємств і компаній.

Спеціальність Облік і оподаткування належить до важливих спеціальностей. Жодне підприємство чи організація не може обійтися без кваліфікованого облікового працівника. Бухгалтер – один з небагатьох фахівців, які працюють у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях національної економіки.

Студенти відділення підвищують рівень загальноекономічної та професійної підготовки, опановують основні теоретичні положення бухгалтерського обліку, вивчають основи організації та методики фінансового контролю; засвоюють організацію основних елементів методики економічного аналізу, формують навички автоматизованого ведення обліку, аналізу та аудиту.

Однією з популярних спеціальностей є Фінанси, банківська справа та страхування, яка дає студентам ґрунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, світової економіки та міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування, ціноутворення, статистики, бухгалтерського обліку та оподаткування, економічного аналізу. Що дозволяє майбутнім фахівцям з фінансів, банківської справи та страхування володіти практичними прийомами та методами управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, управляти коштами фондів страхування; знати сучасну систему оподаткування та фінансове право, проводити оцінку вартості майна і бізнесу, складати та аналізувати інвестиційні проєкти, діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління.

Спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ця спеціальність, як видно з назви, має три розгалуження: підприємництво, торгівля, біржова торгівля.

Підприємництво — ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля — це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, постачання та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

Біржова діяльність – це діяльності на світових фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення, прогнозувати тенденції та страхувати ризики на ринку.

Серед спеціальностей економічного відділення є Менеджмент, яка була відкрита у 2020 році. В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів. Водночас розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації. Спеціальність «Менеджмент» дає можливість студентам коледжу отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера. Подібні компетентності та навички дають можливість випускникам отримати перспективну роботу в успішних організаціях.

Переважна більшість випускників економічного відділення продовжують навчання за обраним фахом в університетах та інститутах за денною або заочною формами. Цьому сприяє те, що коледж входить в структуру Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок студентів сприяє проведення виробничої практики на базі торгових, виробничих, сільськогосподарських підприємств з можливістю подальшого працевлаштування. Так у 2020 р. студенти економічного відділення проходили виробничу практику на базі таких підприємств: ТОВ СГП ім. Воловікова, ДП Клеванський лісгосп, СГПП «Нове життя», ТДВ «Плодорозсадник», СГПП «Злагода», СВК «Перемога», СГПП «Рокитне», ДПДГ «Білокриницьке», ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» ДСП Плюс, торгова марка ТОВ «Епіцентр К» гіпермаркет «Епіцентр К», ТзОВ «Аудиторська компанія "АКТИВ ПЛЮС" та ін.

У серпні 2017 р. ВСП «РФК НУБіП України» було отримано ліцензію на започаткування першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, з ліцензованим обсягом 30 осіб (наказ МОН України від 11.07.2017 № 170-Л; протокол від 11.08.2017 № 64).

У липні 2020 р. освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування була успішно акредитована.

 

Сертифікат про акредитацію, виданий строком на 5 років, свідчить про можливість отримання здобувачами результатів навчання, завдяки яким випускники можуть обіймати посади у сфері обліку, аналізу, аудиту й оподаткування та працювати у підприємствах, бюджетних установах, банках, страхових компаніях, фіскальних і інших контролюючих органах, аудиторських фірмах тощо. Також вони можуть продовжувати навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти у закладах вищої освіти.На економічному відділенні систематично проводяться тижні економічних, обліково-фінансових дисциплін, науково-практичні конференції, зустрічі з провідними спеціалістами, виставки студентських робіт, конкурси професійного спрямування.

Підготовку здобувачів освіти здійснює циклова комісія економічних дисциплін, яку очолює — викладач-методист Конончук Оксана Миколаївна. Освітній процес здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у тому числі: доктор економічних наук – 1; кандидат економічних наук – 4; викладач-методист – 7; спеціаліст вищої категорії – 6; спеціаліст – 1.

Основним завданням педагогічного колективу економічного відділення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних працювати в сучасних економічних умовах, допомагає молодому поколінню набути професійного досвіду, сформувати в студентів риси моральної, трудової, економічної культури.

Колектив відділення постійно перебуває у творчому пошуку, направленому на вдосконалення освітнього процесу з використанням інтерактивних методів навчання.