Технічне відділення було створено 12 вересня 2011 р., шляхом об’єднання землевпорядного та будівельного відділень, яке очолив Качановський Олег Ігорович. З 2017 року керівником даного підрозділу стає кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Люльчик Вадим Олександрович. За його участі розроблено освітньо-професійну програму спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій. З вересня 2022 року відділення очолив кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії Шалай Сергій Васильович.


У 1992 році Рівненський радгосп-технікум розпочав підготовку ТЕХНІКІВ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ, у зв’язку з актуальністю питань земельної реформи, яка розпочалась в Україні у 1991 році та необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців для її здійснення. Перший випуск техніків-землевпорядників відбувся у лютому 1995 році. На той час очолювала землевпорядне відділення Бусленко Галина Михайлівна. Загальна кількість фахівців,  що закінчили із дипломом техніка-землевпорядника понад 700 осіб.

У 2016 рік – ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» розпочинає здійснювати набір абітурієнтів за спеціальністю 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

Підготовку фахівців зі спеціальності 193  «Геодезія та землеустрій» на  технічному відділенні проваджують викладачі циклової комісії землевпорядних дисциплін. У складі циклової комісії  постійно працюють 11 викладачів, з них 4 кандидати наук, 6 викладачів-методистів, які є спеціалістами вищої категорії, 2 – спеціалісти вищої категорії, 2 – спеціалісти першої категорії, 1 – спеціаліст другої категорії. Серед викладачів є відмінники аграрної освіти та почесний землевпорядник України.

Навчання проводять за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб. Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб.

Термін навчання:

- на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки, 10 місяців;
- на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки, 10 місяців.

 Молодші спеціалісти з геодезії та землеустрою працюють в Науково-дослідному інституті землеустрою, державних управліннях Держгеокадастру всіх районів області та приватних проектних організаціях. До кола обов’язків випускників входить державний контроль за охороною та використанням земель області, розробка проектів землеустрою відведення земель для різних цілей, впорядкування території сільськогосподарських підприємств різних форм власності, розпаювання земель колишніх колективних сільськогосподарських господарств.

Сьогодні на технічному відділенні здобувають освіту 123 студенти-землевпорядники.

У розпорядженні студентів геодезична та комп’ютерна техніка нового покоління, мультимедійні системи, нове програмне забезпечення, вихід у всесвітню мережу Інтернет, WI-FI.

Підготовку фахівців галузі землеустрою здійснюють  у сучасних аудиторіях, які в достатній мірі обладнані технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт. Також діє  комп’ютерна лабораторія,  на балансі якої –  15 комп’ютерів, фотограмметрична станція «Дельта» тощо.

Здобувачі освіти спеціальності «Геодезія та землеустрій» вивчають профільні дисципліни:  Топографічне і землевпорядне креслення, Основи меліорації і ландшафтознавства, Основи проектування доріг місцевого значення, Землевпорядне проектування, Геодезія, Земельне право, Земельний кадастр, Державний контроль і моніторинг земель, Управління земельними ресурсами, Фотограмметрія, Основи картографування, Державний контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг, Геодезичні роботи при землеустрої, Комп'ютеризація землевпорядного виробництва, Землеустрій населених пунктів, Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система, Грошова оцінка, Облік земель, Протиерозійна організація території.

Велику увагу приділяють організації курсового та дипломного проектування, науково-дослідній роботі студентів. Тематика дипломних проектів враховує вимоги часу та хід земельної реформи в Україні, положень Земельного Кодексу України та діючих законодавчих і нормативних актів. При розробці проектних рішень студенти використовують реальні дані обліку територій сільських рад та населених пунктів Рівненської, Волинської областей. До рецензування дипломних проектів залучають провідні спеціалісти структурних підрозділів  Держгеокадастру,  проектних землевпорядних організацій  та Науково-дослідного інституту землеустрою.

Важливою частиною навчального процесу є науково-дослідна робота студентів, яку реалізовують через гурткову й клубну роботу. На відділені діють  «Клуб Картографи Google», клуб «Моя маленька Батьківщина», екологічний гурток «Джерело», наукові гуртки «Консультант» та «Аграрний експерт».  Студенти гідно представляють роботу клубів і гуртків на фестивалях науки Національного університету біоресурсів і природокористування  України, де вони займають  призові місця. Викладачі циклової комісії є організаторами  щорічних  наукових заходів –  Інтернет форуму «Geoweek» та Всеукраїнської Інтернет конференції «Світ аграрних професій: історія, сучасність, майбутнє».

Технічне відділення має свої добрі традиції, а саме: студентське свято «Ми землевпорядні таланти», посвята у першокурсники «Приймаємо в студентську родину», випуск газети «Землевпорядний Times», благодійні акції для вихованців дитячих будинків, екологічні акції тощо.

Підкреслимо, що фахівець галузі «Геодезія та землеустрій» – це професіонал, який   досконало володіє високоточною геодезичною технікою (електронний тахеометр, електронний теодоліт), знає сучасні комп’ютерні програми (Auto Cad, Digitals, ГІС тощо ), вміє працювати із космічними та   аерофотознімками Землі, застосовувати геоінформаційні комп’ютерні технології в землевпорядкуванні, обізнаний у питаннях земельного права, економіки, екології  природокористування  та організації території населених пунктів і сільськогосподарських підприємств. Сучасна виробнича діяльність землевпорядника ґрунтується на  системі автоматизованого проектування та  пов’язана із роботою на ЕОМ.  Адже, сьогодні ринок праці потребує мобільного фахівця,  який може працювати у багатьох галузях народного господарства. І саме таким фахівцем є спеціаліст з геодезії та землеустрою.

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю  «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» ведеться з 1969 року. Ця спеціальність є однією з найстаріших в коледжі. Відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю  «Будівництво та цивільна інженерія» циклова комісія будівельних дисциплін головою якої з 2006 року є Павленко О.І. і до складу якої входить 12 педагогічних працівників: кваліфікаційна категорія семи викладачів – «спеціаліст вищої категорії», з них один має педагогічне звання «викладач-методист», двоє викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», двоє викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» один – «спеціаліст», кандидат технічних наук.

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» розділяється на дві спеціалізації – «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

У 2012 році Рівненський державний аграрний коледж вперше проводить набір студентів зі спеціальності «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», і на даний момент вже здійснив три випуски техніків-дизайнерів.

Викладачами коледжу, які забезпечують навчальний процес за спеціальністю  «Будівництво та цивільна інженерія», проводиться системна робота з використання в навчальному процесі сучасних технологій навчання.

Викладачі випускової циклової комісії здійснюють організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, керівництво науково-дослідною роботою студентів, організацію та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів тощо.

Важливим напрямком практичної підготовки майбутніх фахівців-будівельників і дизайнерів є науково-дослідницька робота студентів, яка у межах навчального плану є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми на­вчальної роботи:

-  написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення спеціальних дисциплін;

- виконання лабораторних, практичних, семінарських та само­стійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблем­ного пошуку;

- виконання нетипових завдань дослідницького характеру в пе­ріод виробничої практики;

- підготовка та захист курсових і дипломних робіт та проектів.

Практична підготовка студентів спеціальності  «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється на основі наскрізної програми практичного навчання, яке передбачає послідовність і взаємозв’язок ознайомлення студентів з практичним застосуванням професійних навичок  в різних будівельних організаціях.

Знання   та  навики  набуті  та  сформовані  в  ході  виконання  курсових  проектів  та  робіт  з  фахових  дисциплін, далі  реалізовуються  у  відповідних  розділах  дипломного  проекту, який є кваліфікаційним навчально-нау­ковим дослідженням студента, яке виконується на завершаль­ному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

№ н/п

Найменування дисципліни професійної підготовки із спеціалізації – «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

1

Будівельні конструкції

 

2

Інженерне креслення

 

3

Будівельна механіка

 

4

Будівельне матеріалознавство

 

5

Основи розрахунку будівельних конструкцій

 

6

Основи охорони праці

 

7

Санітарно-технічне обладнання будівель

 

8

Інженерна геодезія

 

9

Економіка будівництва

 

10

Електротехніка в будівництві

 

11

Будівельна теxніка

 

12

Основи систем автоматизованого проектування

 

13

Технологія і організація будівельного виробництва

 

 

№ з/п

Найменування дисципліни професійної підготовки із спеціалізації – «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

1

Метрологія і стандартизація


2

Матеріалознавство

3

Конструкції будівель і споруд

4

Кольоровий і просторовий дизайн

5

Архітектурні деталі та дизайн інтер’єрів

6

Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд

7

Організація опоряджувальних робіт

8

Основи технології і організації будівельного виробництва

9

Економіка

10

Основи охорони праці

11

Експлуатація будівель та реконструкція

12

Основи дизайну

13

Технічний рисунок і основи графічного дизайну

14

Основи архітектурного проектування

15

Основи композиції

16

Моделювання та макетування в матеріалі

17

Основи кольорознавства і колористика

 

На даний час завжди є  потреба в будівництві нових та реконструкції і реставрації існуючих будівель і споруд. Для вирішення цієї проблеми необхідні  фахівці з будівництва та дизайнуи. Тому наші випускники після закінчення коледжу можуть здійснювати професійну діяльність в галузі архітектури та будівництва для:

 • проведення робіт з зовнішнього опорядження будівель,
 • проведення робіт з внутрішнього опорядження будівель,
 • проведення робіт з інтер’єрів приміщень,
 • проведення робіт з реконструкції, реставрації та ремонту будівель,
 • розробки проектно-конструкторської документації громадських, житлових, промислових  та інших об’єктів;
 • розробки  конструктивних креслень конструкцій та їх елементів, а також вузлів і деталей до них;
 • проведення робіт з ландшафтного проектування
 • послуг з графічного дизайну
 • проведення робіт з виконання технологічних процесів у залежності від поставленої задачі;
 • проведення робіт з організації процесів будівництва та будівельного виробництва архітектурних деталей;
 • контролю технічної документації;
 • експлуатаційному контролю будівель і споруд;
 • оформлення технічної документації;
 • виконання художньо-оздоблювальних робіт.

Фахівець з будівництва призначається  для діяльності в будівельних, проектних, конструкторських організаціях та їх підрозділах, які виконують будівництво житлових, цивільних і промислових будівель та споруд. Технік-будівельник може займати первинні посади, а саме :

 • фахівець з будівництва;
 • фахівець з доглядання будівель;
 • доглядач будови;
 • фахівець з проектування будівель;
 • фахівець-лаборант (будівництво);
 • фахівець з нормування праці;
 • фахівець з підготовки виробництва.

Фахівець з дизайну будівель призначається  для діяльності в будівельних, проектних, конструкторських організаціях та їх підрозділах, які виконують будівництво та опорядження житлових, цивільних і промислових будівель та споруд. Технік-дизайнер може займати первинні посади, а саме:

 • фахівець з дизайну;
 • фахівець з проектування будівель;
 • макетник макетно–модельного проектування;
 • дизайнер інтер’єрів та екстер’єрів;
 • графічний дизайнер.