Інструкція з використання репозиторію ВСП "РФК НУБіП України"

Перейти до роботи з електронними підручниками та навчальними посібниками Електронної бібліотеки можна за посиланням:  Електронна бібліотека

Електронні навчальні ресурси ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБіП України" 

Електронні версії підручників для 10 та 11 класів розміщені у вільному доступі за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/

Медіатека електронних засобів навчання Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти надає вільний доступ до електронних підручників та навчальних посібників для усіх спеціальностей за такими посиланнями:

http://nmc-vfpo.com/

https://www.facebook.com/groups/272511736428871/

Методичні рекомендації з використання правил опису джерел та приклади оформлення цитувань

З метою попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в коледжі та для правильності написання наукових, навчальних робіт, розроблені методичні рекомендації з використання правил опису джерел та приклади оформлення цитувань згідно Національних стандартів України: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.

ЗРАЗКИ за ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання»

Оформте джерело за ДСТУ 8302:2015 швидко й правильно

Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

ЗРАЗКИ за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

Цифрова бібліотека

Національного університету біоресурсів і природокористування України

вітає Вас!

Цифрова бібліотека містить публікації наукових та навчальних праць викладачів та співробітників НУБіП України. Серед них - навчальні підручники та посібники, монографії, статті та тези конференцій. Колекцію оцифрованих рідкісних та цінних видань в галузі природничих наук та колекцію авторефератів дисертацій.

Цифрова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України - колекція цифрових копій відібраних документів, що належать до суспільного надбання, тобто тоді, коли захист авторських прав на твори завершився, та копії видань, що були передані авторами згідно авторського договору. Цифрова бібліотека створена з метою:

• надання необмеженого безкоштовного доступу у мережі Інтернет до цифрових об’єктів з колекцій наукової бібліотеки НУБіП України, та забезпечення доступу студентів, викладачів, співробітників університету, дослідників та широкому загалу;

• створити електронні копії цінних та рідкісних друкованих видань, за для збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів;

• підвищення ефективної діяльності наукової бібліотеки НУБіП України шляхом формування якісно нового цифрового середовища;

• поширення інформації про наукову бібліотеку НУБіП України серед міжнародної наукової спільноти.

Цифрова бібіліотека НУБіП України 

Електронна бібліотека НУБіП України

Доступ до електронної бібліотеки з ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ===>

Доступ до електронної бібліотеки  з-за МЕЖ УНІВЕРСИТЕТУ===>

   

 Електронна бібліотека НУБіП України містить повні тексти таких видань:

 –  авторефератів дисертацій (з 2015 р.)

 –  монографій

 –  навчальних посібників та підручників

 –  навчально-методичних матеріалів (методичних матеріалів до виконання лабораторних і практичних робіт, конспектів лекцій, робочих зошитів)

 –  цінних і рідкісних видань з фонду наукової бібліотеки НУБіП України.