ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«РІВНЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

НА 2021-2025 РОКИ

 «РІВНЕНСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025»

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Рівненський фаховий коледж (далі – Коледж) має статус відокремленого структурного підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Історія навчального закладу розпочалась у 1952 році з діяльності Ровенської обласної сільськогосподарської школи з підготовки голів колгоспів та однорічної школи рахівників колгоспів. Виникнення школи було продиктоване вимогами того часу: повоєнна відбудова народного господарства, продовження індустріалізації, бурхливий розвиток аграрної сфери. Тому потреба у висококваліфікованих фахівцях була очевидною. Першим директором школи з жовтня 1952 – грудень 1953 р. був Шамрай В. Є., а з грудня 1953 р. – 1 жовтня 1956 р. – Погорєлов М. А.

5 травня 1956 р. виконком Ровенської обласної ради депутатів трудящих прийняв постанову «Про організацію сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку», тому на базі однорічної школи бухгалтерів та рахівників колгоспів створено Ровенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку (наказ Міністерства сільського господарства УРСР № 1020-К від 08.10.1956 року). Першим директором технікуму було призначено Ігнатченка І. І.

Офіційні назви навчального закладу змінювались з роками, відбувались і структурні зміни. З метою підготовки фахівців без відриву від виробництва у 1958 році в Ровенському технікумі було створено заочний відділ. Першим керівником відділення став Бондаренко М.Д.. Навчання проводилось за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з «планом набору» 120 чоловік. 23 серпня 1962 р. за наказом Міністерства сільського господарства УРСР директором технікуму було призначено Вакулюка С. П. У технікумі працювало 25 викладачів, діяло 3 методичних комісії, було створено близько 10 навчальних кабінетів.

У 1962 р. розпочато реконструкцію навчального корпусу, яка завершилась у 1969 р. У 1964 р. було відкрито другу спеціальність «Планування та організація сільськогосподарського виробництва», у 1968 р. було введено спеціальність «Гідромеліорація», а у 1969 р. було створено «Гідромеліоративне відділення». Розвиток сільського господарства в регіоні диктував необхідність відповідного кадрового забезпечення. У 1989 р. вводиться спеціальність «Правознавство», у 1992 – «Землевпорядкування» та «Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції». У 2001 р. розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси», «Програмування для ЕОТ і АС», а 2012 рік дав старт на підготовку студентів по спеціальності «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Неодноразово змінювалися назви навчального закладу – 1969 р. Ровенський технікум бухгалтерського обліку перейменовано в Ровенський сільськогосподарський технікум. У 1984 р. за наказом Міністерства сільського господарства УРСР директором технікуму було призначено Яремчука О.Д. В 1985 р. було здано в експлуатацію дев’ятиповерховий студентський гуртожиток.

У 1989 р., враховуючи вимогу часу, на базі Ровенського сільськогосподарського технікуму і радгоспу «Здобуток Жовтня» (с. Обарів Рівненського району) було створено Ровенський радгосп-технікум. 1994 р. Ровенський радгосп-технікум перейменовано в Рівненський державний сільськогосподарський технікум.

У 1997 р. директором Рівненського державного сільськогосподарського технікуму стає Корсун Ярослав Петрович. У 2000 році було змінено назву закладу на державний аграрний технікум, а у 2004-му – на державний аграрний коледж. У 2000 р. було відкрито спеціалізацію «Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю», наступного року розпочато підготовку зі спеціальностей «Фінанси», «Програмування для ЕОТ і АС» та спеціалізації «Земельно-правові відносини». З 2004 р. навчальний заклад носив назву Рівненський державний аграрний коледж. Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 року №16 «Про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу» Коледж увійшов як відокремлений структурний підрозділ до складу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З 2019 р. коледж зможе здійснювати набір студентів на навчання за першим (бакалаврським) рівнем за чотирма спеціальностями.

Навчальна база коледжу має більше 50 навчальних кабінетів, комп’ютерний центр, методичний кабінет, лабораторію правового діловодства, спортивний комплекс, баскетбольне та волейбольне поле, 25-ти метровий тир, площадку для військової підготовки, 2 гуртожитки, їдальня, медпункт.

В стінах навчального закладу за 65 років підготовлено майже 45 тисяч фахівців – бухгалтерів, техніків-будівельників, землевпорядників, організаторів комерційної діяльності, юристів, програмістів – випускники коледжу відомі не лише на Рівненщині, а й по усій Україні та за її межами.

Для виконання покладених на Коледж статутних функцій з формування нової генерації національної еліти України, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для державних, освітніх установ та суб’єктів підприємницької діяльності дана Програма ставить за мету вибудувати нову п’ятирічну стратегію розвитку Коледжу і забезпечити її ефективними механізмами реалізації.

Програма розвитку Коледжу розроблена відповідно до вимог діючого законодавства, рекомендацій Міністерства освіти і науки України (далі МОН ), Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», національної системи цілей сталого розвитку, Положення Коледжу, досвіду реалізації програми «Голосіївська ініціатива 2020» НУБіП України, програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2025».

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 

Програма розроблена з метою здійснення якісних і кількісних перетворень у Коледжі для набуття ним повноцінних характеристик статусу відокремленого структурного підрозділу НУБіП України, як одного з лідерів фахової передвищої освіти всеукраїнського рівня.

Основним завданням запропонованих змін має стати забезпечення Коледжем високої якості освітніх послуг, підготовка висококваліфікованих фахівців європейського рівня, взаємодія з науково-педагогічним колективом НУБіП України щодо підготовки науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов’язаних з ним суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя.

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

Перспективи розвитку Коледжу тісно пов’язані з трансформуванням глобального розвитку світової освіти і науки в нових умовах світової пандемії COVID-19, викликаної короновірусом SARS-COV-2, її впливу на формування сфери знань, низкою загальнодержавних проблем макроекономічного характеру і внутрішніх чинників розвитку самого закладу. Найбільш важливі з них такі:

 • зміна звичного соціально-активного формату життєдіяльності людей у країнах світу на переважно дистанційний (онлайн) формат спілкування та виконання виробничих і соціальних функцій;
 • існуюча упродовж кількох останніх років складна внутрішня суспільно-політична ситуація на частині території держави, викликана агресією з боку Росії;
 • висока відповідальність органів державного управління за наслідки і проблеми формування нових векторів міжнародної інтеграції, перш за все до структур Євросоюзу;
 • важкий фінансово-економічний стан держави через зменшення ВВП за останній 2020 рік, доходів до бюджету та інше, нечіткі перспективи зростання обсягів бюджетного фінансування університетів;
 • несприятлива соціально-демографічна ситуація в країні, зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, суттєве зниження рівня підготовки учнів у середній загальноосвітній школі;
 • продовження відтоку випускників українських шкіл до навчання за кордоном, приваблива соціальна та інвестиційна політика щодо студентства з боку країн-сусідів;
 • зменшення престижності класичної сільськогосподарської освіти у світі, поява подібних тенденцій в Україні, виникнення диспропорцій між попитом та пропозицією на базові аграрні професії;
 • невідповідність рівня матеріально-технічної бази інноваційним вимогам та невідкладна потреба в її оновленні;
 • недостатність практичної та науково-дослідної складової у фаховій підготовці педагогічних та науково-педагогічних кадрів, зростаюча потреба у підвищенні кваліфікації управлінського апарату та викладачів Коледжу;
 • падіння суспільного престижу наукової роботи, невідповідність структури наукової сфери об’єктивним потребам розвитку економіки й суспільства, відсутність ефективної інноваційної системи;
 • недостатність зв’язків з потенційними замовниками кадрів та відсутність необхідної соціальної інфраструктури, достатньої кількості соціально захищених робочих місць та інше.

 

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

Основний шлях розвитку Коледжу – гармонійне поєднання освітнього, виховного та виробничого процесів в інноваційну модель розвитку. Це буде досягатися, по-перше, шляхом активізації суспільного життя педагогічного колективу (через різноманітні міжнародні і національні наукові та історично-пізнавальні і культурно-виховні програми), по-друге, підвищення рівня інноваційності навчального процесу (через придбання новітніх інформаційно-технологічних засобів отримання і передачі знань), по-третє, збільшення фінансування капітального будівництва та ремонту виробничих і обслуговуючих приміщень, тому числі навчально-практичного центру із землевпорядкування, гуртожитків для студентів, вкладень у розширення спортивної, оздоровчої та культурної бази.

Шляхи подальшого розвитку та реформування Коледжу спрямовані на досягнення позитивного результату за такими базовими цілями:

 • стати центром освітньої, навчально-методичної роботи, охорони навколишнього середовища регіону;
 • утримання досягнутого та підвищення рівня якості надання освітніх послуг;
 • забезпечення людиноцентричної моделі суспільних відносин, розвиток демократичних принципів в управлінні Коледжем;
 • підвищення соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників, соціальний захист співробітників та студентів;
 • комплексна реконструкція та оновлення основних фондів, розроблення плану розвитку території Коледжу, виконання ремонтних і будівельних робіт з урахуванням сучасних вимог у сфері будівництва й архітектури;
 • збільшення обсягів залучення і підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, спрямованих на розвиток Коледжу, у т. ч. оптимізація структурних і податкових відносин з базовим закладом.

Місія Коледжу: створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського рівня для аграрної та дотичних сфер. Свою місію Коледж реалізовує через основні напрями розвитку, до яких належать суспільно-виховна, міжнародна, освітньо-навчальна, інноваційна, виробничо-господарська діяльність та інші. Ці напрями реалізуються конкретними кроками розвитку.

 

 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Основні завдання у сфері міжнародної співпраці:

по-перше, участь у Міжнародних освітянських форумах, конкурсах, конференціях, семінарах тощо;

по-друге, забезпечення можливості поглибленого вивчення іноземних мов для студентів, викладачів та співробітників коледжу;

по-третє, вивчення зарубіжного досвіду організації освітнього процесу; по-четверте, співробітництво і співпраця з іноземними компаніями та організаціями.

 

Мета 1.1. Активізація міжнародної співпраці


1.1.1Залучення студентів та викладачів коледжу для участі у міжнародних конференціях, виставках, форумах, конкурсах, семінарах тощо з різних галузей наук та підготовка наукових публікацій, навчально-методичних матеріалів.

1.1.2. Створення методичної бази міжнародного співробітництва з метою забезпечення взаємодії з іноземними навчальними закладами, міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами.

1.1.3. Участь студентів у міжнародних проектах, організованих НУБіП України, літніх і зимових школах підвищення кваліфікації на базі Університету з метою отримання відповідних дипломів (свідоцтв).

1.1.4. Забезпечення участі студентів і викладачів у заходах, які проводять іноземні компанії та організації. Встановлення зв’язків із спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну здобувачами освіти, розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

 

Мета 1.2. Інтенсифікація вивчання іноземної мови

 

1.2.1. Впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов для студентів, викладачів та педагогічних працівників. 

1.2.2. Щорічне проведення Дня мов, введення елементів щомісячного англомовного спілкування на території коледжу.

1.2.3. Розроблення і затвердження програм з надання освітніх послуг шляхом проведення курсів вивчення англійської мови, підготовка до ЗНО, ЄВІ.

1.2.4. Проводити моніторинг щодо вивчення іноземних мов у коледжі з метою підвищення якості освітнього процесу.

 

 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 

Основна мета розвитку освіти Коледжу на 2021-2025 роки спрямована на підвищення якості освітнього процесу, удосконалення чинних програм підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня бакалавра, розширення переліку нових спеціальностей, та освітніх програм відповідно до попиту на українському та міжнародному ринках праці. Ліцензування нових програм відбуватиметься відповідно до розвитку нових напрямів у інформаційних технологіях.

Підвищення конкурентоспроможності Коледжу з надання освітніх послуг вимірюється індикаторами, основними з яких є: по-перше, якість освітнього процесу; по-друге, вартість наданих освітніх послуг, по-третє, кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави іт. д. Синергетичним показником конкурентоспроможності в наданні освітніх послуг є конкурс, тобто кількість абітурієнтів, які виявили бажання навчатися в Коледжі за спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та місць державного замовлення.

Основними завданнями в освітній сфері є:

 • постійне підвищення якості освітнього процесу за фахово-професійним та інформаційно-телекомунікаційним напрямами відповідно до кращих зразків вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти (далі ЗВО) та вимог МОН України;
 • розробка індивідуальних навчальних планів і програм, які б відповідали запиту виробництва та кращим вітчизняним і зарубіжним аналогам з формуванням окремих модульних дисциплін;
 • переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичної компоненти, запровадження програм дуального навчання, стажування на виробництві;
 • запровадження навчальних планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання, створення та відкриття нових спеціальностей для підготовки фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього;
 • залучення роботодавців агропромислового виробництва до участі в підготовці та реалізації освітніх програм, спеціальностей та спеціалізацій;
 • забезпечення освітнього процесу новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами, інтеграція фахової передвищої та вищої освіти до вимог бізнесу;
 • забезпечення повного використання ліцензованих обсягів;
 • продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної системи відбору й підготовки здобувачів освіти за схемою «загальноосвітня школа, ліцей, заклад професійно-технічної освіти – Коледж – Університет». Розробка дієвої програми поліпшення якості освітніх послуг;
 • удосконалення профорієнтаційної роботи, створення профорієнтаційних Центрів в усіх районах області на базі кращих закладів загальної середньої освіти;
 • участь педагогічних та науково-педагогічних працівників у розробленні та впровадженні державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій;
 • інтеграція Коледжу із закладами освіти різних рівнів, науковими установами та підприємствами, зокрема шляхом створення навчально-науково-виробничих комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу;
 • створення організаційно-правових та фінансових умов для започаткування активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності;
 • розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного забезпечення, удосконалення практики розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з використанням навчальної хмари LCloud та обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і телеконференцій;
 • залучення до роботи високопрофесійних науково-педагогічних працівників з досвідом з-поза меж коледжу та України;
 • поєднання сучасних технологій зовнішнього незалежного оцінювання знань та здібностей абітурієнтів та здобувачів освіти за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних методів і комп’ютерного аналізу та шляхом прямих співбесід, інтерв’ю;
 • забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях коледжу;
 • індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації пошуку здобувачами освіти індивідуальної освітньої траєкторії; створення умов для здобуття якісної освіти особами з особливими освітніми потребами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 • збереження контингенту студентів після першого курсу – на рівні 90 %, після випускного – 80 %;
 • упровадження в освітній процес та діяльність бібліотечно-інформаційного центру сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою лабораторій для підготовки та використання електронних курсів, облаштування аудиторій для проведення дистанційних лекцій та телеконференцій;
 • активне залучення до освітнього процесу і науково-дослідницької роботи, вчених інших закладів вищої освіти, виробничників, провідних фахівців організацій та установ.

 

Мета 2.1. Удосконалення змісту освітнього процесу в умовах світової пандемії СOVID-19

 

Відповідно до своєї місії освітня діяльність Коледжу є одним з основних напрямів його розвитку. Для реалізації мети та основних напрямів в освітній діяльності коледжу формуються завдання розвитку на наступні п’ять років.

2.1.1. Забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів освіти (включаючи людей із особливими потребами) до освітніх послуг та збільшення контингенту студентів за освітньо-професійними програмами.

2.1.2. Моніторинг, розробка й ліцензування нових спеціальностей, та акредитація освітніх програм, розширення підтвердженого МОН України обсягу підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою з переліку актуальних на ринку праці спеціальностей, акредитованих у Коледжі.

2.1.3. Неухильне забезпечення внутрішньої системи менеджменту якості освіти з домінуванням уваги на фаховий освітньо-науковий, методичний рівень науково-педагогічних працівників, проходження ними підвищення кваліфікації.

2.1.4. Участь в удосконаленні чинної законодавчої та нормативно-правової бази з питань надання вищої та фахової передвищої освіти, самостійне регулювання освітньої, наукової діяльності та інформаційного забезпечення їх відповідності цілям і змісту навчальних програм на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.

2.1.5. Залучення рад роботодавців та провідних фахівців підприємств й організацій галузі, кращих підприємців до змістового наповнення освітніх програм, проведення практичного навчання здобувачів освіти, вивчення якості підготовки фахівців і подальшого працевлаштування кращих випускників Коледжу.

2.1.6. Удосконалення практики підготовки, перепідготовки й атестації науково-педагогічних та педагогічних працівників Коледжу.

2.1.7. Удосконалення внутрішньої й зовнішньої системи забезпечення контролю якості освітнього процесу, що включає дотримання стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої та фахової передвищої освіти, ліцензування нових спеціальностей та акредитацію освітніх програм, атестацію здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, розвиток системи менеджменту якості.

2.1.8. Постійне підвищення якості освітнього процесу за фахово-професійним, інформаційно-телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами відповідно до кращих зразків вітчизняних і зарубіжних ЗВО та вимог МОН України.

2.1.9. Підтримання та зміцнення взаємозв’язків з навчально-науковими інститутами, факультетами і кафедрами, відокремленими структурними підрозділами базового закладу.

2.1.10. Реалізація поступової інтегральної модульності навчальних програм фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та бакалавра з метою надання можливості продовжити навчання за скороченим терміном навчання.

 

2.2. Розвиток бакалаврату з посиленням акценту на дистанційну освіту

 

Пріоритетом розвитку бакалаврату в Коледжі на 2021-2025 роки є закріплення й подальший розвиток сформованої у попередні роки їх освітньо-професійної структуризації. З цією метою необхідно надалі:

по-перше, розвивати та удосконалювати підготовку здобувачів освіти за спеціальностями та освітніми професійними програмами, які про ліцензовані у Коледжі та є актуальними на ринку праці, зокрема, 071 Облік і оподаткування, 121 Інженерія програмного забезпечення, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землевпорядкування;

по-друге, інтенсифікувати освітній процес шляхом удосконалення змістового наповнення бакалаврських програм, побудованих за модульною системою викладання дисциплін;

по-третє, запроваджувати систему оцінювання рівня знань бакалаврів, зокрема з посиленням акцентів на іноземну мову (англійську) для подальшого відбору на навчання за магістерськими спеціальностями у базовій структурі університету.

Розроблені програми будуть формуватися відповідно до розвитку нових напрямів у техніці, інформаційних, агротехнологіях у виробничому та побутовому енергозбереженні, макро- і мікроекономіці, землекористуванні та його правовому забезпеченні для поліпшення екологічних умов життя людини.

Запровадження в освітній процес підготовки бакалаврів майстер-класів провідних науковців Університету та закладів вищої освіти Рівненської області, експертів, виробничників та закордонних вчених, з частковим переходом до блочного навчання та дуальної освіти.

Забезпечення наскрізної тематики досліджень студентів, починаючи із курсових робіт (проектів) із фаху, продовжуючи їх у випускних бакалаврських роботах.

Посилення участі студентів у науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів власних аналітичних досліджень студентів.

Продовження практики обов’язкової участі студентів у виступах на конференціях, семінарах, постерних презентаціях, публікаціях результатів досліджень.

Забезпечити успішну акредитацію освітніх програм підготовки здобувачів ОС «Бакалавр» згідно чинного законодавства України.

 

Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних та інтерактивних технологій

 

Важливою компонентою поліпшення навчального процесу підготовки фахівців в Коледжі має стати розвиток його навчального та методичного забезпечення. Забезпечення навчального процесу власними підручниками, посібниками, робочими програмами і матеріалами є важливою складовою частиною підвищення конкурентоспроможності навчального закладу. Для реалізації цієї мети розроблені такі цілі.

2.3.1. Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу, що реалізується через застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

2.3.2. Стабілізація кількості та концентрація уваги на підвищенні якості змісту підручників, посібників, методичних рекомендацій, виданих викладачами Коледжу спільно з науково-педагогічними працівниками базового Університету. 

2.3.3. Збільшення кількості електронних навчальних курсів дисциплін розміщених у віртуальному навчальному середовищі. 

2.3.4. Підвищення якості підготовки навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Коледжі. Посилення ролі циклових комісій у підвищенні якості навчального процесу. 

2.3.5. Збільшення кількості навчальних матеріалів на електронних носіях для здійснення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. 

2.3.6. Реалізація сучасних інформаційних технологій у діяльності бібліотечно-інформаційного центру.

 

 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ

 

Основною метою виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина-патріота України, з високими духовно-моральними цінностями та переконаннями, знанням історії і культури українського народу, національною свідомістю та людською гідністю, любов’ю до рідної землі, родини, свого народу, колективу Коледжу, бажанням працювати задля розквіту держави, готовністю в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоким розумінням громадянського обовʼязку, повагою до Конституції України, законів України, державної мови і символіки, історії Коледжу.

Для реалізації цієї мети необхідно створити нові, більш сучасні умови для розвитку особистості, реалізації творчого потенціалу, особистих здібностей у сфері професійних, спортивних та мистецьких талантів шляхом розвитку Програми виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот», організації більшої кількості клубів за інтересами, фестивалів, семінарів, практикумів, спортивних заходів.

Програмою «Рівненська ініціатива – 2025» передбачено:

3.1. Пріоритетний розвиток студентського самоврядування через активізацію роботи студентської ради та студентських рад гуртожитків, студентської профспілкової організації, підвищення професіоналізму лідерів та активістів студентського самоврядування шляхом залучення їх до роботи Школи лідерства, бізнес-тренінгів, виховання сумлінної поведінки, відповідального ставлення до членів колективу, майна Коледжу, неухильне дотримання «Морального кодексу студента ВСП «РФК НУБіП України».

3.2. Створення в гуртожитках і на території студентського містечка умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, виявлення індивідуальних здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності.

3.3. Розроблення річних комплексних програм виховної роботи із студентством на рівні Коледжу, відділень, навчальних груп (включаючи програму тренінгу «Школа першокурсника»).

3.4. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоровʼя, захист соціальних прав, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного, естетичного, морального, трудового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах, створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їх здібностей і талантів, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства, поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян шляхом проведення масових загальноколеджівських заходів.

3.5. Створення в Коледжі безпечного освітнього середовища. Формування негативного відношення до проявів жорстокості, булінгу, нетерпимості. Виховання толерантності. Розвиток волонтерського руху

3.6. Організація студентських виробничих та будівельних бригад під час проходження виробничих, навчальних практик, стажувань тощо.

3.7. Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури, співпраця органів студентського самоврядування Коледжу з студентською організацією НУБіП України, українськими та міжнародними студентськими організаціями.

3.8. Моральне та/або матеріальне заохочення здобувачів освіти за успіхи у громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення тощо.

3.9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч. наставників академічних груп, з питань оновлення змісту виховної роботи, психологічної та педагогічної компетентності.

 

 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Рівень розвитку науки та інновацій є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання, що зумовлює необхідність пріоритетної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової та інноваційної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб. Відповідно до цього, метою наукової та інноваційної діяльності у Коледжі є одержання і використання нових знань для розв’язання аграрних, економічних, інформаційно-технологічних, юридичних, природничо-математичних, гуманітарних, соціальних, землевпорядних, будівельних галузей знань через науково-інноваційну діяльність. Єдність розвитку освітньої,науковоїдіяльності, навчання і практики є визначальним чинником реформування коледжівського життя. Стратегічними напрямками науково-інноваційної діяльності у Коледжі є охорона природи, сталий розвиток суспільства; економіка, маркетинг, менеджмент; інноваційна діяльність та міжнародні стандарти якості життя; раціоналізація соціального розвитку сільської місцевості; освоєння нових систем інформаційно-консультативного забезпечення; інформаційне і телекомунікаційне забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки; правове забезпечення розвитку різних форм господарювання як невід’ємного фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення.

Конкурентоспроможність у сфері освітньої діяльності вимірюється:

 • по-перше, часткою обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;
 • по-друге, якісним складом педагогічних працівників, залучених до освітньої діяльності;
 • по-третє, новітньою матеріально-технічною базою для підготовки фахівців урізних галузях;
 • по-четверте, впровадженням інноваційних технологій в освітню діяльність коледжу.

Основні завдання у науковій сфері передбачають:

 • долучатися до виконання наукових досліджень відповідно до стратегічних і перспективних планів, спектру досліджень, існуючих у світовому науковому просторі, затверджених в Університеті та Коледжі;
 • у співпраці з бізнесом, виробництвом, комерційними організаціями реалізація проектів брати активну участь у створенні сучасних навчально-науково-виробничих центрів, лабораторій, виконання спільних наукових досліджень;
 • зростання кількості наукових публікацій вчених Коледжу у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of Science;
 • активізація роботи відділень, циклових комісій та науково-педагогічних працівників до підготовки докторських дисертацій, залучення до навчання у Коледжі переможців учнівських олімпіад.

Реалізація напрямів науково-інноваційної діяльності передбачає такі завдання.

 

Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості пошуково-дослідницької діяльності, спрямованих на вирішення Цілей Сталого Розвитку

 

4.1.1. Пошук і розвиток напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у галузі аграрній, технічній, економічній, юридичній, природничих, фізико-математичній.

4.1.2. Участь у виконанні державних науково-технічних програм, розширення співпраці з базовим університетом, міністерствами, відомствами, установами з питань проведення досліджень за їх замовленням; участь вчених Коледжу в реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки разом з НУБіП України. Створення спільних з НУБіП України заходів з актуальних проблем розвитку агросектору країни.

4.1.3. Придбання сучасного лабораторного обладнання, моделюючих пакетів програм для покращання організаційних та технічних умов проведення науково-інноваційної діяльності у різних формах господарювання. 

4.1.4. Здійснення маркетингових заходів для популяризації коледжу через участь у конкурсах, фестивалях, олімпіадах тощо. 

4.1.5. Активна співпраця з бізнесом. Пошук перспективних джерел залучення коштів на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази коледжу для підвищення якості освітньої діяльності.

4.1.6. Добір    і    розвиток   нових   напрямів   наукової   діяльності   у   галузі    аграрних, інформаційно-технологічних, економічних, юридичних, природничо-математичних, гуманітарних, соціальних, землевпорядних, будівельних наук.

4.1.7.Моніторинг науково-дослідницької діяльності викладачів циклових комісій та гуртків коледжу, здобуття нагород на конкурсах, фестивалях, олімпіадах тощо.

4.1.8.Удосконалення навчального порталу Коледжу. Забезпечення моделі розвитку медіаосвітньої компетентності викладачів проектно-апаратними пристроями і засобами.

4.1.9.Оптимізація підготовки, випуску та розповсюдження інформаційно-довідкових видань коледжу (журнали, монографії, збірники, вісники тощо).

4.1.10. Поліпшення матеріально-технічної бази структурних підрозділів.

4.1.11. Удосконалення інтеграції навчання з виробництвом в освітній діяльності.

4.1.12. Розвиток перспективних форм діяльності Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України.

4.1.13. Взаємодія з закладами вищої освіти, науковими установами в здійсненні науково-дослідницької та інноваційної діяльності та участь у реалізації спільних програм і проектів.

4.1.14. Покращення якісного та кількісного складу штатних науково-педагогічних працівників Коледжу.

 

Мета 4.2. Підвищення якісного складу педагогічних і науково-педагогічних кадрів 

 

4.2.1. Залучення     педагогічних    кадрів    коледжу    до    навчання в аспірантурі і докторантурі за сприянням НУБіП України.

4.2.2. Сприяння підвищенню кваліфікаційних категорій педагогічних працівників шляхом атестації. Підвищення відповідальності голів циклових комісій за процес підготовки до атестації педагогічних працівників.

4.2.3. Підвищення вимог до медіаосвітньої компетентності педагогічних і науково-педагогічних кадрів та інформаційного забезпечення навчальної діяльності.

4.2.4. Запровадження стандартів вищої та фахової передвищої освіти у систему підготовки фахівців різних галузей, підтримка інноваційних форм науково-дослідної діяльності молодих фахівців.

4.2.5. Посилення громадської активності викладачів шляхом співпраці з молодіжними та громадськими організаціями, асоціаціями, кластерами, навчальними закладами, науковими установами України.

4.2.6. Інформаційна підтримка щодо отримання іменних стипендій, дипломів, сертифікатів інших заохочень для викладачів та здобувачів освіти як результат професійного росту, набуття достатнього життєвого досвіду у соціумі та працевлаштуванні.

4.2.7. Залучення викладачів до участі у міжнародних та вітчизняних наукових конкурсах, науково-дослідних роботах і проектах та інших науково-технічних заходах.

4.2.8. Опублікування наукових статей педагогічних працівників іноземними мовами у міжнародних та вітчизняних виданнях.

4.2.9. Формування педагогічного потенціалу коледжу шляхом залучення викладачів першого року роботи до Школи молодого викладача.

4.2.10. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів шляхом направлення їх на курси підвищення кваліфікації ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України та стажування на кафедрах в НУБіП України тощо.

4.2.11. Проведення щорічного конкурсу «Лідер коледжівської освіти» для оцінювання роботи педагогічних і науково-педагогічних кадрів та з метою мотивування до покращення педагогічної діяльності.

 

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності

 

В основі розвитку інноваційної діяльності коледжу лежить науковий парк Коледжу – наукові гуртки, діяльність яких має переформатуватися на впровадження наукових розробок Коледжу. Це сприяє соціалізації молодої людини, сприяє всебічній підготовці особистості майбутніх фахівців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою освіти. З цією метою науковий парк повинен виконувати наступні завдання.

4.3.1. Розвиток інноваційної діяльності Коледжу здійснювати у контексті розвитку медіаосвітньої компетентності викладачів та здобувачів освіти спрямованої на пошук новацій та розбудову інфраструктури коледжу.

4.3.2. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу медіаосвітньої компетентності викладачами до студентів.

4.3.3. Участь у конкурсі «Педагогічний ОСКАР», проведення щорічної Виставки педагогічного досвіду і творчості молоді, участь у Дні університету.

4.3.4.Налагодження взаємозв’язків та взаємодії випускових циклових комісій з бізнесом, суб’єктами господарювання для розгляду та затвердження тем курсових і дипломних проектів (робіт).

4.3.5. Дотримання системи стимулювання та мотивації праці науково-педагогічних та педагогічних працівників, орієнтованої на об’єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом.

4.3.6. Формування інноваційної культури, орієнтованої на творчу діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня, сприяння розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу педагогічних працівників Коледжу.

4.3.7. Залучення інвестицій підприємств, організацій недержавного сектору національної економіки для спільного впровадження інноваційних розробок, проектів, розміщення маркетингових пропозицій і запитів у різних мережах трансферу технологій, здійснення заходів щодо оснащення сучасною технікою.

 

Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази

 

На період розвитку Коледжу ставиться завдання постійного оновлення матеріально-технічної бази, що використовується для інформаційно-телекомунікаційного забезпечення як освітнього процесу, так і всієї життєдіяльності колективу та розвитку коледжівського інформаційного простору. З цієї метою необхідно реалізувати кілька важливих заходів, визначених у стратегіях.

4.4.1. Впровадження у Коледжі навчального порталу адаптованого до використання на сайтах структурних підрозділів та створення потужної навчальної лабораторії «Комп’ютерно-інформаційний центр», орієнтованої на вирішення всього комплексу завдань інформаційного забезпечення, підтримки роботи вебресурсу Коледжу.

4.4.2.Придбання нового обладнання та розвиток на його основі єдиного електронного навчального середовища Коледжу, у тому числі навчально-інформаційного порталу, коледжівського репозиторію, відеопорталу, електронної бібліотеки, електронних журналів, бібліотечного фонду й забезпечення широкого застосування нових інформаційних та телекомунікаційних технологій доступу до світової мережі знань.

4.4.3. Розвиток інформаційно-освітнього середовища Коледжу на основі активізації розроблення електронних навчальних, навчально-методичних та інформаційно-довідкових вебресурсів, активне їх використання в освітньому процесі.

4.4.4. Розвиток інформаційно-комунікаційного середовища на території Коледжу з використанням доступу через Wi-Fi, відеоменеджменту та інших новітніх комунікаційних технологій як компонентів наукового і суспільного прогресу за допомогою електронних вебресурсів.

4.4.5. Впровадження нових інформаційних технологій, оволодіння новими методами збору, обробки, синхронізації і поширення інформації у вебпросторі. Розвиток системи накопичення та поширення даних і знань агропромислового та природоохоронного спрямування (інтегрованого програмно-інформаційного середовища науково-інноваційних та освітніх ресурсів), яка матиме єдиний вебінтерфейс, що виступатиме як точка доступу широкого загалу користувачів до цих ресурсів.

4.4.6Модернізація системи комунікації здобувачів освіти зі структурними підрозділами Коледжу з використанням технологій дистанційного навчання.

 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 

Сучасний етап розвитку коледжу нерозривно повʼязаний з нагальною потребою у загальній технічній , технологічній модернізації всіх сторін суспільного життя.

Потребують ремонту і оновлення навчальний корпус і гуртожитки. Необхідно модернізувати спортивний комплекс, привести у належний вигляд внутрішній двір коледжу. Основні напрями реалізації заходів за цим напрямом розвитку наведені у стратегіях.

5.1.1. Розробка забудови території коледжу, добудова адміністративно-господарського корпусу, закінчення капітального ремонту гуртожитку №1 та спортивного майданчику коледжу, виконати поточний ремонт покрівлі водонасосної станції коледжу.

5.1.2. Постійно підвищувати соціальний статус і захищеність колективу коледжу і, за погодженням з Фондом державного майна, здавати в оренду вільні площі і виділяти кошти на покращення територіально-технічної бази коледжу. Забезпечити якісним харчуванням студентів та співробітників. Зміцнювати базу студентського профілакторію.

5.1.3. Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у навчальному корпусі має носити якісний характер і, як наслідок, довгостроковий період післяремонтної експлуатації – тривалістю не менше п’яти років для місць загального користування та десятирічного безремонтного періоду – дахів.

5.1.4. Реалізацію програми енергозбереження планується здійснювати через утеплення приміщень, модернізацією системи тепло- водопостачання у навчальному корпусі, гуртожитках через встановлення автоматичних регуляторів подачі енергоресурсів (відповідно до їх виробничої потреби).

5.1.5. Перехід на автоматичні котельні, альтернативні джерела енергії. Поступове виробниче оновлення елекромережі шляхом прокладання нових ліній має відбуватися на основі нових матеріалів та технологій з врахуванням зростаючої потреби у електроенергії у гуртожитках та навчальному корпусі.

5.1.6. Збереження автогосподарства у належному стані, ефективне використання пального та мастильних матеріалів.

5.1.7. Реконструкція   основних   фондів    та   забезпечення    благоустрою    території коледжу,    проведення     реконструкції інженерних мереж і тротуарів. Осучаснення зовнішнього вигляду коледжу.

5.1.8. Облаштування приміщень гуртожитків та навчального корпусу автоматичною пожежною сигналізацією.

 

 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ

 

Даний напрям розвитку Коледжу передбачає необхідність підвищення патріотизму, національної свідомості та етики діяльності кожного члена науково-педагогічного колективу, обслуговуючих працівників та студентів через вивчення традицій українського народу, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, історії села та міста, держави загалом. Патріотичне виховання студентської молоді має ґрунтуватись на повазі до державного суверенітету, прапора і герба, недоторканості кордонів держави, соборності та унітарності, знання гімну України. Формування ідеології людиноцентризму у розвитку національної освіти реалізовувати шляхом щорічного відвідування викладачами і студентами визначних культурно-історичних пам’яток, знайомства з історичними, військово-патріотичними і культурними надбаннями українського народу, а також підняття рівня академічної культури та патріотичної свідомості, гордості за свій навчальний заклад та державу. Реалізація цієї складової розвитку Коледжу передбачає такі завдання.

6.1.1. Провести заходи по відзначенню у 2022 році 70-річчя з часу заснування навчального закладу.

6.1.2. Брати участь у щорічному проведенні заходу «День НУБіП України» з метою ознайомлення з традиціями базового навчального закладу та формування гордості за належність до колективу Університету та розвитку нових суспільно-моральних цінностей колективу.

6.1.3. Продовжувати у Коледжі конкурс «Лідер коледжівської освіти», забезпечувати публічне вручення відзнак за перемогу у відповідних номінаціях, запроваджувати систему заохоченнь і нагород для кращих студентів Коледжу.

6.1.4. Створити центр соціологічних досліджень з метою відображення і відстеження суспільно-політичних настроїв, а також для вивчення громадської думки учасників навчального процесу.

6.1.5. Створити єдину електронну базу даних про випускників коледжу.

6.1.6. Широке залучення до проведення олімпіад, дослідницької роботи учнів шкіл та училищ, організація конкурсу наукових студентських робіт та студентської олімпіади з історії Коледжу.

6.1.7. Виготовлення сувенірної продукції та атрибутики Коледжу (згідно з чинним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів послуг»).

6.1.8. Забезпечення належного вигляду фасаду і внутрішнього стану будівель і приміщень Коледжу як необхідної умови культурного виховання його студентів, науково-педагогічних працівників та інших співробітників.

6.1.9. Постійна підготовка та видання науково-популярних видань, присвячених історії Коледжу, його досягненням, видатним співробітникам і випускникам.

6.1.10. Продовження практики заохочення учасників спортивних змагань перехідними призами, зокрема «Кубку директора», для нагородження переможців щорічних спортивних змагань серед студентських команд відділень.

 

 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ

 

Суспільно-політичні події в державі впливають на рівень демократизації управління Коледжем, передбачають посилення ролі органів громадського самоврядування, активізацію участі професійних, громадських і студентських організацій в управлінні навчальним закладом.

Керівництво Коледжу дотримується нової етики управлінської діяльності. Вона ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, людино центризму, відкритості процесу розроблення основних нормативних документів, їх обговорення та затвердження, створення ефективної системи регулярної звітності кожного керівника перед своїм колективом за всіма напрямами діяльності, чітке дотримання демократичних засад виборної системи. Це впливатиме на комплексну оцінку життєдіяльності Коледжу та передбачає виконання таких завдань.

7.1.1. Відповідно до цілей демократизації суспільного життя науково-педагогічного колективу активізувати і підвищувати роль колективу навчального закладу, його структурних складових у прийнятті важливих рішень життєдіяльності Коледжу.

7.1.2. Відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту» забезпечується участь усіх педагогічних працівників, представників від працівників, що не відносяться до їх числа та представників від студентів (по визначеній Законом квоті) у виборах директора коледжу.

7.1.3. Педагогічні працівники пенсійного віку працюють на посадах за контрактом, тривалість якого визначається адміністрацією за погодженням з трудовим колективом, відповідно до кваліфікації, почесних та наукових звань і за обсягом диференційованого навчального навантаження.

 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОЛЕДЖУ

 

Бюджет Коледжу формується за рахунок коштів державного фінансування, коштів спеціального фонду, отриманих від виконання робіт, надання освітніх, наукових та інших послуг, благодійної допомоги тощо. Фінансування витрат здійснюватиметься відповідно до кошторисних призначень. Кошти спеціального фонду будуть використовуватись за програмами соціально-економічного розвитку Коледжу. Кошти благодійного фонду та громадських організацій використовуються гласно і відкрито, відповідно до положення та цілей учасників і благодійників. Для додаткового залучення коштів будуть широко впроваджуватися засоби морального стимулювання меценатів-благодійників.

На період реалізації Програми перед колективом Коледжу ставиться завдання довести загальний обсяг зароблених коштів спеціального фонду до половини від бюджетного фінансування за нормативами матеріально-технічного забезпечення навчального закладу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Досягнення необхідного рівня фінансового забезпечення Коледжу, а відповідно, і фінансової стійкості має відбуватися за приведеними нижче цілями.

8.1.1. Визначення обсягів потреби у фінансових ресурсах на основі критеріїв обчислення вартості підготовки фахівців за державним замовленням, розроблення та впровадження методики розрахунку видатків, пов’язаних із здобуттям вищої освіти з різних напрямів та спеціальностей.

8.1.2. Забезпечення постійного зростання фінансування діяльності Коледжу, збільшення залучення коштів від надання освітніх, технічних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг. Розробка стимулів для педагогічних працівників, які роблять вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Коледжу.

8.1.3. Налагодження ефективної взаємодії з випускниками Коледжу для поєднання взаємопідтримки та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою удосконалення освітнього процесу та фінансової підтримки з боку випускників.

8.1.4. Фокусування організаційних зусиль на консолідацію та концентрацію можливостей державно-приватного партнерства, зокрема, за рахунок залучення приватного бізнесу до фінансування інвестиційних проектів Коледжу у взаємовигідних і перспективних науково-технологічних формах і напрямах.

8.1.5. Встановлення правил прозорого розподілу коштів на матеріально-технічне забезпечення, ремонтні і будівельні роботи між відділеннями з урахуванням їхніх об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Коледжу, визначення частки зароблених ними коштів спеціального фонду, яка виділяється на потреби відділення.

8.1.6. Здійснення громадського контролю (профспілки, студентське самоуправління) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису Коледжу.

8.1.7. Спрямування зусиль колективу Коледжу на ресурсоощадне господарювання та диференціацію джерел фінансових надходжень. Зменшення витрат на оплату за комунальні послуги, тепло, воду, світло шляхом впровадження в Коледжі енергоощадних технологій та посилення контролю за їх використанням.

 

 

НАПРЯМ 9. УЧАСТЬ КОЛЕДЖУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ В ГАЛУЗІ АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

 

На Коледж покладаються завдання щодо участі в розробці та виконанні державних програм розвитку вітчизняної освіти, науки і техніки та галузей економіки України.

У зв’язку з цим, колективам циклових комісій необхідно долучитися до аналізу змісту розроблених, законів, указів Президента України, постанов, розпоряджень уряду та брати активну участь у засіданнях педагогічної ради та рад відділень.

Відділенням, цикловим комісіям необхідно забезпечити розробку завдань за окремими розділами Програми відповідно до галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій.

9.1.1. Реалізувати основні положення Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» в організації навчально-виховного процесу в Коледжі.

9.1.2. Вдосконалення взаємозв'язків та взаємодії Коледжу з випускниками, бізнесом, суб'єктами господарювання.

9.1.3. Формування заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (дні кар’єри, «круглі столи», семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей із кращими випускниками коледжу тощо).

9.1.4. Налагодження зв’язків з підприємствами, організаціями, установами різних галузей господарства будь-яких форм власності для проходження технологічної та переддипломної практик студентами Коледжу

9.1.5. Запрошення представників баз практики на конференції з практики (підсумкові, науково-практичні) та інші заходи, що сприяють підвищенню якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

9.1.6. Організація та проведення всеукраїнських та регіональних конференцій, олімпіад, семінарів на базі Навчально-практичного центру із землевпорядкування Коледжу. Здійснення обміну передовим досвідом роботи і науково-технічною інформацією за напрямами своєї діяльності.

9.1.7. Для виявлення та розвитку обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; популяризації досягнень науки, техніки та інноваційних технологій організовувати проведення І туру «Фестивалю студентської науки» (НУБіП України)

9.1.8. З метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи організовувати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій».

9.1.9. На базі Міжрегіонального навчально-практичного центру розвитку сільських територій організовувати проведення конкурсу серед студентів на кращий бізнес-план зі створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в рідному селі, а також підготовка до участі заключному етапі конкурсу.

9.1.10. Розробити та надати Національному університету біоресурсів і природокористування проект пропозицій до Програми розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2025 року (за розділами) та обґрунтувати соціально-економічні наслідки її реалізації на перспективу.

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми розвитку Коледжу на період до 2025 року дасть можливість навчальному закладу підвищити конкурентоздатність на ринку освітніх послуг. Узагальнена перевага від реалізації напрямів і стратегій програми конкретизується в таких результатах:

 1. Підвищиться якість підготовки студентів, зросте рівень навчально-методичної роботи, рейтинг і авторитет Коледжу. Будуть створені гідні та рівні умови для здобуття повноцінної освіти студентами.
 2. Покращиться зміст освіти, зросте якість навчання, підвищиться рівень отриманих знань, навичок та компетенцій шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, збільшиться кількість випускників Коледжу, працевлаштованих у органах державного управління, установах, організаціях, міжнародних компаніях, інших суб’єктах підприємництва.
 3. Розвиток матеріально-технічної бази, придбання нового і сучасного лабораторного обладнання, пакетів моделюючих програм, комп’ютерів та інформаційно-комунікаційного обладнання, приведення у відповідність до світових стандартів навчально-методичного забезпечення всіх ланок освіти збалансує можливості ринку освітніх послуг і потреби ринку праці, забезпечить міцний зв’язок освіти, науки і виробництва.
 4. Розширяться і активізуються міжнародні освітні, наукові і культурні зв’язки, міжнародна науково-технічна і технічна кооперація між науковцями університетів-партнерів, програм обміну студентами, мобільності обміну.
 5. Розвиток соціальної інфраструктури Коледжу покращить умови праці і відпочинку викладачів та студентів, підвищить соціальний захист, забезпечить доступ до сфери харчових, побутових, культурних та інших послуг, сприятиме зростанню професіоналізму та соціального статусу.
 6. Зміцниться взаємоповага і гідність, мораль і духовність всього педагогічного і обслуговуючого колективу Коледжу, у студентської молоді будуть сформовані національні світоглядні позиції, патріотизм, національна самосвідомість.