Місія Коледжу

створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського рівня. Свою місію Коледж реалізовує через основні напрями розвитку, до яких належать суспільновиховна, міжнародна, освітньо-навчальна, інноваційна виробничо-господарська діяльність та інші. Ці напрями реалізуються конкретними кроками розвитку.

ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБіП України"

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 16 «Про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу» навчальний заклад став структурним підрозділом НУБіПУ і з 01.10.2016 змінив назву на Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». З 29.10.2020 коледж має назву - Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

За понад піввікову історію змінювались назви навчального закладу, покоління викладачів та студентів, але незмінним залишався його високий інноваційний потенціал та рівень освітніх послуг. Про це свідчать матеріали музею історії коледжу.

Сьогодні Рівненський фаховий коледж НУБіП України – це сучасний навчальний заклад, в якому навчається 1785 студентів денної та заочної форми навчання. Вони здобувають освіту за сучасними спеціальностями. ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» функціонує відповідно до  Положення про ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» від 15.10.2020 року.

Коледж здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем "Фаховий молодший бакалавр", освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 750 осіб, в тому числі: денної форми навчання – 475, заочної форми навчання – 275 за такими спеціальностями про що свідчать дані таблиці.

 

Ліцензовано провадження освітньої діяльності

у сфері фахової передвищої освіти

Код

Назва спеціальності

   071

   Облік і оподаткування

   072

  Фінанси, банківська справа та страхування

   073

   Менеджмент

   076

   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

   081

   Право

   121

   Інженерія програмного забезпечення

125

   Кібербезпека

   192

   Будівництво та цивільна інженерія

   193

   Геодезія та землеустрій

У 2017 році ліцензовано провадження освітньої діяльності з усіх спеціальностей та спеціалізацій. Розроблені та затверджені базові навчальні плани на основі вимог освітніх програм підготовки фахівців зі спеціальностей на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. За діючими робочими навчальними планами ведеться підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, яке включає програми навчальних дисциплін, авторами яких є і викладачі коледжу, комплекси навчально-методичного забезпечення.

Відповідно до наказу МОН від 11.08.2017 № 170-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 071 Облік і оподаткування, про що засвідчує протокол від 11.08.2017 № 64 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу МОН від 19.09.2017 № 199-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, про що засвідчує протокол від 19.09.2017 № 69/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу МОН від 23.11.2017 № 285-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 193  Геодезія та землеустрій, про що засвідчує протокол від 23.11.2017 № 75/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу МОН від 05.10.2018 № 1499-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 192  Будівництво та цивільна інженерія, про що засвідчує протокол від 05.10.2018 № 111/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Наслідуючи приклад базового навчального закладу, який має програму «Голосіївська ініціатива-2025» у коледжі розроблено програму «Рівненська ініціатива-2025», яка ставить за мету вибудувати нову чотирирічну стратегію коледжу і забезпечити її ефективними механізмами реалізації.

ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:

 • П'ять відділень:
 1. Економічне відділення (завідувач відділення Мартинова І. М.)
 2. Юридичне відділення (завідувач відділення Гулюк С. І.)
 3. Відділення програмування (завідувач відділення Якимчук І. О.)
 4. Технічне відділення (завідувач відділення Шалай С. В.)
 5. Заочне відділення 
 • Сім циклових комісій
 1. Циклова комісія будівельних дисциплін 
 2. Циклова комісія гуманітарних дисциплін 
 3. Циклова комісія економічних дисциплін 
 4. Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін 
 5. Циклова комісія землевпорядних дисциплін 
 6. Циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін 
 7. Циклова комісія юридично-соціальних дисциплін
 • Адміністративно-господарська частина;
 • Бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ);
 • Комп’ютерно-інформаційний центр (КІЦ);
 • Міжкафедральна навчальна лабораторія Національного університету біоресурсів і природокористування України (МНЛ НУБіПУ);
 • Навчальна частина;
 • Навчально-практичний центр із землевпорядкування (НПЦЗ);
 • Навчально-юридична консультація (НЮК).

Коледж має достатню навчально-матеріально базу для ефективної освітньої підготовки та забезпечує її вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті.

Рівненський фаховий коледж має 50 навчальних кабінетів, з них три лекційні аудиторії на 100 місць; 13 комп’ютерних кабінетів, що містять 294 комп’ютери, які об’єднані у Комп’ютерно-інформаційний центр і використовуються у підготовці молодших спеціалістів всіх спеціальностей.

До складу Бібліотечно-інформаційного центру входить бібліотека з читальною залою на 150 місць, медіа-зала, актова зала на 250 місць.

Заклад має дві спортивні зали, одну тренажерну залу, один спортивний майданчик.

За рік повністю оновлено два комп’ютерних класи для спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», обладнано мультимедійною технікою – чотири аудиторії.

Навчальну майстерню ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» включено до структури Навчально-практичного центру із землевпорядкування (наказ № 14-ОД від 14.10.2016 р.).

 

Наказами Міністерства освіти і науки України від 23.11.2017 № 285-Л, 29.11.2017 № 378-Л ліцензовано 7 робітничих професій із загальним ліцензованим обсягом 400 осіб.

Код згідно з Класифікатором професій ДК003:2010

Найменування професії (класу класифікаційного угруповання)

Ліцензований обсяг

4112

Оператор комп’ютерної верстки

75

5220

Продавець продовольчих товарів

50

4212

Касир (в банку)

50

4121

Офісний службовець (бухгалтерія)

50

7141

Маляр

50

7122

Муляр

50

4144

Діловод

75

             ВСЬОГО

400

 

РІЧНИЙ ЗВІТ про діяльність закладу освіти 2020

РІЧНИЙ ЗВІТ про діяльність закладу освіти 2021 

РІЧНИЙ ЗВІТ про діяльність закладу освіти 2022

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» НА 2016-2020 РОКИ «РІВНЕНСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2020»

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВСП "РІВНЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ" НА 2021-2025 РОКИ "РІВНЕНСЬКА ІНІЦІАТИВА - 2025"