САСОВСЬКИЙ Тарас Анатолійович,

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2014 року. З 2018 року – голова циклової комісії будівельних дисциплін.

Викладає дисципліни:

– Реконструкція і експлуатація будівель і споруд;

– Санітарно-технічне обладнання будівель;

– Технологія будівельного виробництва;

– Організація будівництва;

– Архітектура будівель і споруд;

– Виробнича ( технологічна та переддипломна) практика.

Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, 2012 р. за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».

Кандидат технічних наук, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» – Диплом кандидата наук ДК 039903, 13.12.2016 р. Тема: «Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень»

E-mail: tarik_work777@mail.ru

Досвід роботи викладача:

 • Для участі у конкурсі «Педагогічні інновації» з номінації «Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача (або творча майстерня викладача)»  у 2020 році представлені методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Будівельне матеріалознавство», Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему «Промислова будівля» з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Учасник науково-технічної конференції «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (м. Рівне, 2010…2020 р.р.);
 • Учасник науково-технічної конференції 15-ий Міжнародний симпозіум “Современные строительные конструкции из металла и древесины” (м.Одеса, 2018);
 • Учасник науково-технічної конференції «Устойчивое развитие городов» (м. Харків, 2017);
 • Учасник науково-технічної конференції «Проблеми розвитку міського середовища» (Київ, 2016 р.);
 • Учасник науково-технічної конференції «Перспективи розвитку будівельної галузі» (Полтава, 2013 р.);
 • Участь у науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу аспірантів та студентів  НУВГП (м. Рівне, 2010…2018 р.р.).
 • Учасник міжнародної науково-технічної конференції «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности»  (Республіка Білорусь, м. Могилев, 2012 р.);

Наукові статті:

1. Куницький С. О., Сасовський Т. А., Чорна І. В. зелене будівництво в концепції нульового енергоспоживання / С. О. Куницький, Т. А. Сасовський, І. В. Чорна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки : зб. наук. пр..- Рівне.-2020

2. Сасовський Т.А., Шалай С.В., Чорна І.В. Розчинові суміші на основі композиційного в’яжучого з використанням пилу-виносу клінкеровипальних печей. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 93-105.

3. Сасовський Т.А., Шалай С.В., Циганенко І.В. Системи автоматизованого проектування при плануванні та реалізації проектних рішень у будівництві. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 64-73.

4. Сасовський Т.А. Дослідження впливу повторних навантажень на напружений стан та несучу здатність балок із клеєної деревини / С. С. Гомон, С. С. Гомон, Т. А. Сасовський //Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2018. – Вип. № 35. – С. 141–150.

5. Сасовський Т.А. Робота елементів із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень / С. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2017. – Випуск 33. – С. 112 –117.

6. Сасовський Т.А. Розрахунок дерев’яних балок прямокутного перерізу з врахуванням утворення складок в стиснутій зоні / С. С. Гомон, П. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2016. – Випуск 32. – С. 137-142.

7. Сасовський Т.А. Работа изгибаемых элементов из клеенной древесины при малоцикловых нагрузках» / С. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Весник Белорусcко– Российкого университета, УПКП МЭУП. –№ 1(50). Могилев. –2016. – С.130–139.

8. Сасовський Т.А. Прогнозування залишкового часу працездатності конструкцій з деревини за повторних навантажень  / С. С. Гомон, С. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2015. – Випуск 31. – С. 417–421.

 

ПАВЛЕНКО Олександр Іванович,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2002 року.

 

Викладає дисципліни:

– Теоретична механіка;

– Опір матеріалів;

– Будівельна механіка;

– Дипломне проектування.

Закінчив Український державний університет водного господарства та природокористування, 2002 р. за спеціальністю «Технологія будівельних  конструкцій, виробів і матеріалів» та Національний аграрний університет, 2006 р. за спеціальністю «Професійне навчання».

 E–mail: pavlenkosasha@ukr.net 

 Досвід роботи викладача:

 • учасник майстер класу в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2018 р. з виступом на тему «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
 • Павленко О.І., Значення розумового виховання В.О. Сухомлинського під час проходження навчальної практики для майбутніх будівельників. Міжвузівська науково-методична Інтернет-конференція «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського: практичні впровадження в освітній процес», ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». Рівне. 27 вересня 2018 р.
 • Павленко О.І., «Використання програмного забезпечення під час підготовки техніків-будівельників» IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта» НУБіП України, м. Київ 14-15 листопада 2018 р
 • Павленко О.І., «Педагогічні проблеми викладання дисциплін з комп’ютерної графіки» Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень», м. Вінниця грудень 2018 р.
 • Павленко О.І., «Розумове виховання - складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості» Міжвузівська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Творча спадщина педагога у вітчизняному і міжнародному вимірах», ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», сертифікат учасника конференції, м. Ірпінь 21 лютого 2019 р.
 • Павленко О.І., «Досвід роботи викладачів циклової комісії будівельних дисциплін у формуванні сучасного фахівця будівельної галузі» ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, м.Полтава, 18-22 лютого 2019 р.
 • виступ на методичній раді коледжу у 2017 р. на тему «Досвід роботи викладачів циклової комісії будівельних дисциплін у формуванні сучасного фахівця будівельної галузі»;
 • учасник Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, стаття на тему: «Викладач як управлінець в демократичних відносинах зі студентами» у 2014 році;
 • виступ на методичній раді коледжу у 2016 р. на тему «Впровадження інноваційних підходів в організацію практичної підготовки студентів на технічному відділенні»;
 • постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;
 • розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів» та методичні матеріали для виконання розрахунково-графічних робіт з дисциплін «Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Теоретична механіка».

 

МАСЮК Григорій Харитонович,

Кандидат технічних наук, професор, Академік Академії Будівництва України, Член спеціалізованої Вченої Ради К 47.104.06 при Національному університеті водного господарства та природокористування, шифр спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди;. У коледжі працює з 2019 року.

У 1975 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” отримав кваліфікацію інженера-будівельника. В 1985 році захистив дисертацію за спеціальністю 052301 “Будівельні конструкції, будівлі і споруди”і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. Науково-педагогічний стаж 38 років.

Нагороджений нагрудними знаками:відмінник освіти України, А.С. Макаренко. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами Обласної державної адміністрації і міської ради.

Масюк Г.Х. відомий вчений в галузі залізобетонних конструкцій, якого знають не тільки в Україні, а й за її межами. Опубліковано понад 110 наукових і науково-методичних праць, є автором навчального посібника для студентів будівельних спеціальностей з грифом МОНУ. Підготував 6 кандидатів наук і якерує науковою роботою аспірантів і магістрантів. Викладає дисципліни: “Будівельні конструкції”, “Залізобетонні і кам'яні конструкці”, “Залізобетонні конструкції інженерних споруд”

 Викладає дисципліни:

– Будівельні конструкції;

– Залізобетонні і кам’яні конструкції 


 

ШАЛАЙ Сергій Васильович,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2018 року.

Викладає дисципліни:

– Матеріалознавство;

– Інженерна геологія і основи механіки грунту;

– Основи проектної справи і конструювання;

– Основи і фундаменти;

– Сейсмологія;

– Основи автоматизованого проектування в будівництві.

Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, 2020р., Спеціальність – «Будівництво та цивільна інженерія», Кваліфікація – інженер-будівельник, диплом РВ№72468244.

Рівненський державний технічний університет, 1999р., Спеціальність – Гідромеліорація, Кваліфікація – інженер – гідротехнік, диплом  МБ № НХ 007333;

Кандидат сільськогосподарських наук 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації  (сільськогосподарські науки), Тема: «Обґрунтування ефективної врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях за довготерміновим прогнозом», ДК№039011 – 18.01.2007р.

Атестат доцента 12ДЦ № 035100 – 25.04.2013р. 

E-mail: s.v.shalay@nuwm.edu.ua

Досвід роботи викладача:

1. Шалай С.В. Проектно-вишукувальні роботи у будівництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 33с.

2. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до завдання на виконання курсового проекту для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 23с.

3. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту "Визначення навантажень на основи фундаментів" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 20с.

4. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту "Проектування основ фундаментів мілкого закладення" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 33с.

5. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту "Проектування пальових фундаментів" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 22с.

Наукові статті:

1. Шалай С.В., Чорна І.В., Сафонов Г.І. Використання золи-виносу в якості мікронаповнювача в цементних розчинах. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 81-92.

2. Шалай С.В., Сасовський Т.А., Чорна І.В. Розчинові суміші на основі композиційного в’яжучого з використанням пилу-виносу клінкеровипальних печей. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 93-105.

3. Шалай С.В., Сасовський Т.А., Циганенко І.В. Системи автоматизованого проектування при плануванні та реалізації проектних рішень у будівництві. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 64-73.

4. Шалай С.В., Сафонов Г.І., Добровольський В.В. Порівняльний аналіз різних технологій улаштування бурових паль. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 57-68.

5. Шалай С.В., Чорна І.В., Хомлюк П.І. Оцінювання впливу якості заповнювачів та водоцементого відношення на відносну деформацію важкого бетону. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 69-80.

6. Шалай С.В., Чорна І.В., Поліщук Н.В. Визначення параметрів влаштування паль на підставі результатів статичних випробувань. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 44-56.

 

САФОНОВ Генадій Ігнатович,

кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2018 року.

 

Викладає дисципліни:

– Металеві конструкції;

– Теоретична механіка;

– Будівельна механіка;

 

Закінчив Український інститут інженерів водного господарства, 1965 р., за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій».

Кандидат технічних наук, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» – Диплом кандидата наук ТН №014551, 1977 р. Тема: «Експериментально-теоритичні дослідження міцнісних і деформативних властивостей керамзитобетону».

Досвід роботи викладача:

• Сафонов Г.І. Будівельні конструкції. Конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Г.І. Сафонов – Рівне: ВСП «РК НУБіП України». –  128с.

• Сафонов Г.І. Методичні вказівки з виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», Рівне: ВСП «РК НУБіП України» 2020

• Сафонов Г.І., Павленко О.І., Чорна І.В., Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», Рівне: ВСП «РК НУБіП України» 2019.

• Сафонов Г.І., Чорна І.В., Сасовський Т.А., Дослідження бетонів на золовмісних цементах. The VIII th International scientific and practical conference “Modern problems in science”, November 09-12, 2020, Prague, Czech Republic. 722 p.

• Сафонов Г.І., Шалай С.В., «Принципи застосування САПР при плануванні проектних рішень у будівництві» Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 15 грудня 2020 р. Університет Григорія Сковороди, м. Переяслав.

• Сафонов Г.І., Шалай С.В., Чорна І.В., «Способи виробництва ніздрюватого бетону з використанням золи-виносу» I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2020», 23 грудня 2020 року Київ, Україна.

• Сафонов Г.І., Шалай С.В., «Технологія блокчейн та її використання у державному земельному кадастрі та землеустрою» Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна землевпорядна наука: сьогодення та перспективи розвитку» Білоцерківський національний аграрний університет, 11-12 березня 2020 р

• Сафонов Г.І., Шолудько М.С., Особливості проектування металевих конструкцій. Інтернет конференція: «Майбутня професія – виклик сьогодення» м. Рівне, ВСП «РК НУБіП України». Рівне. 25 березня 2020р

Наукові статті:

 1. Сафонов Г.І., Шалай С.В., Чорна І.В., Використання золи-виносу в якості мікронаповнювача в цементних розчинах. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 81-92.
 2. Сафонов Г.І., Шалай С.В., Добровольський В.В., Порівняльний аналіз різних технологій улаштування бурових паль. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 57-68
 3. Сафонов Г.І. Дослідження деформативних властивостей бетону в процесі короткочасного нагрівання / Г.І. Сафонов , М.С. Зінчук, В.Б. Чух // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2018. – Вип. № 35
 4. Сафонов Г.І., Дослідження деформативних властивостей бетону після короткочасного нагрівання та тривалого навантаження/ Г.І. Сафонов , М.С. Зінчук, Колосков А.А. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2017. – Вип. № 33.
 5. Сафонов Г.І. Залежність модуля пружності керамзитобетону від попереднього тривалого навантаження. «Актуальні проблеми водного господарства». Збірник наукових статей.Т.3, Рівне, 2016.

ПЕТРИКОВСЬКА Алла Анатоліївна,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2007 року.

 

Викладає дисципліни:

– Будівельні конструкції;

– Будівельне матеріалознавство;

– Інженерне креслення;

– Сільськогосподарські будівлі та споруди;

– Конструкції будівель і споруд та будівельний дизайн.

Закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування, 2003 р. за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» та Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 2015р. за спеціальністю «Гуманітарні науки. «Українська мова і література»».

  Досвід роботи викладача:

 • виступ на методичному об’єднанні викладачів креслення на тему: «Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни «Інженерне креслення»» у 2013р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Будівельні конструкції», «Будівельне матеріалознавство», «Сільськогосподарські будівлі та споруди» та методичні матеріали для виконання графічних робіт з дисципліни «Інженерне креслення» і методичні рекомендації по організації курсового та дипломного проектування.

  

СВІНТОЗЕЛЬСЬКИЙ Віктор Петрович,

 спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 1999 року. З 2007 по 2011 р. був на посаді завідувача будівельного відділення. З 2011 р. викладач будівельних дисциплін. Нагороджений знаком «Вімінник аграрної освіти та науки».

 

Викладає дисципліни:

Викладає дисципліни:

Безпека життєдіяльності;

Механізація опоряджувальних робіт та будівельна техніка;

Вступ до будівельної справи;

Навчальна практика (технологічна, переддипломна).

 Закінчив Таллінське вище військово-політичне будівельне училище, у 1984 р., військово політична, учитель історії і суспільствознавства.

Досвід роботи викладача:

• Створив комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», конспекти лекцій, тестові завдання, завдання для проведення контрольних робіт, заліків.

• Провів відкриті заняття за участю представників адміністрації коледжу: «Надання першої долікарської допомоги потерпілому», «Управління силами та засобами ОГ під час НС». Брав активну участь у проведенні тижнів будівельних дисциплін та олімпіадах будівельного відділення.

• 26 березня 2013 року брав участь у засіданні Обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань з теми: «Перспективи покращення стану навколишнього природного середовища в Рівненській області».

• 01 листопада 2013 року брав участь у засіданні Обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань з теми: «Інфекційні захворювання. Їх профілактика і заходи боротьби з ними ».

• Розробив програму навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для підготовки молодшого спеціаліста напряму 6.060101 «Будівництво» з спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації Міністерства освіти та науки України.

   

 

ФІЛІПОВИЧ Андрій Юрійович,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2006 року викладачем будівельних дисциплін.

Викладає дисципліни:

– Економіка будівництва;

– Ціноутворення в будівництві;

– Основи підприємницької та управлінської діяльності;

– Санітарно-технічне обладнання будівель.

Закінчив у 2005 році Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Будівництво» та отримав кваліфікацію бакалавра з будівництва, у 2006 році закінчив магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво» та здобув кваліфікацію магістра з гідротехнічного будівництва.

 Е-mail: andriy.filipovich@mail.ru 

 Досвід роботи викладача:

• у 2013 році випустив навчальні посібники: Навчальний посібник «Основи підприємництва та управлінської діяльності в будівництві» та Навчальний посібник з виховної роботи.

• Автор чотирьох електронних посібників;

• Учасник майстер-класів: 2011 р., ДУ «НМЦ «Агроосвіта», тема «Гурткова робота в навчальному закладі», 2011 р., м. Рівне Національний університет водного господарства та природокористування конференція «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань», тема «Ступенева освіта, як приклад конкурентоспроможності на ринку праці» та «Сучасні підходи до організації і методичного забезпечення позааудиторної роботи»;

• Взяв участь у 20 конференціях та написав статті у наукові збірники:

а) 2012 р., Національний університет водного господарства та природокористування, ХІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти», тема «Ступенева освіта – сучасний підхід до впровадження конкурентоспроможності на ринку праці»;

б) 2012 р., м. Рівне, РДАК, Інтернет-конференція «Проблеми сучасного землеустрою», тема «Використання інновацій виховної роботи у навчальному процесі при викладанні будівельних дисциплін в коледжі»;

в) 2012 р., Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, тема «Використання елементів кредитно-трансферної системи в організації навчального  процесу при викладанні будівельних дисциплін в коледжі»;

г) 2013 рік м.Київ VІ Міжнародний форум «Простір гуманітарної комунікації» у програмі якого відбудеться  ІІ Міжнародна науково-практична synthytn-конференція «Актуальні проблеми гуманістичних наук у дослідженні молодих науковців» на тему: «Впровадження виховної роботи в навчальному процесі при викладанні будівельних дисциплін в коледжі з погляду сучасних педагогічних процесів»;

д) 2014 рік м. Львів Ш Всеукраїнська науково-практична конференці: «Економіко-правовий виклик 2014 року» на тему: «Ринок і підприємницький стиль керівництва»;

е) 2014 рік м.Полтава Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства» на тему: «Особливість поводження у колективі запорука ефективного управління трудовиви ресурсами»;

ж) 2014 рік М.Рівне збірник «Технологійї навчання № 12» Національний університет водного господарства та природокористування на тему: «Аналіз методів навчання, щодо впровадження кредитно-трансферної системи та інновацінних технологій в навчальному процесі»;

з) 2014 рік м. Київ І Міжнародна науково-практична заочна конференція «Наукові пошуки: Актуальні проблеми теорії і практики» на тему: «Викладач як управлінець в демократичних відносинах зі студентами»;

к) 2014 рік Всеукраинская научно-практическая конференция «Январские педагогические чтения» на тему: «Ступенева освіта – історія та сучасний підхід до впровадження конкурентоспроможності на ринку праці»;

л) 2015 рік м. Київ Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні процеси в умовах суспільного розвитку: тенденції, концепції та новаторство в освіті» на тему: «Особливості виховання молоді з точки зору куратора навчальної групи в умовах соціалізації суспільства»;

м) 2015 рік м. Херсон Міжнародна науково-практична заочна конференція «Економіка і менеджмент» на тему: «Ринок і підприємницький стиль керівництва в умовах маркетингу»;

н) 2017 рік м. Київ V Міжнародна конференція « Осінні наукові читання» на тему: «Основні підходи до впровадження у виховний процес у навчальному закладі різних категорій інформації»;

п) 2017 рік м. Львів VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правовий виклик 2017 року» на тему: «Особистість як самокерована система в основі управлінської діяльності»;

с) 2017 рік м. Рівне збірник «Технологійї навчання № 13» Національний університет водного господарства та природокористування на тему: «Впровадження у навчальному процесі нових методів стресостійкості».

 

ГРИЩУК Юрій Миколайович,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2010 року.

 

Викладає дисципліни:

– Основи розрахунку будівельних конструкцій;

– Будівельні конструкції;

– Будівельна техніка;

– Інженерна геологія.

1999 р. – закінчив Рівненський державний сільськогосподарський технікум;

2004 р. – закінчив Український державний університет водного господарства та природокористування (Промислове та цивільне будівництво);

2005 р. – закінчив магістратуру Національного університету водного господарства і природокористування (Промислове та цивільне будівництво);

2004-2008 р. – інженер-конструктор НДІ проектреконструкція;

2008-2010 р. – головний інженер проекті НДІ проектреконструкція;

 E–mail: ozerosam@gmail.com 

 Досвід роботи викладача:

• учасник майстер-класу «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2013 р. з виступом на тему «Використання прикладних програм під час виконання курсових і дипломних проектів. Співпраця з проектними та будівельними організаціями щодо виконання проектів»;

• учасник майстер-класу «Цифрова педагогіка – педагогіка формування творчої особистості студентів засобами інноваційних інформаційно – комунікаційних технологій» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2016 р. з виступом на тему «Використання власних програмних продуктів під час вивчення будівельних дисциплін»;

• виступ на педагогічних читаннях – 2015 у РДАК на тему «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;

• підготував статтю на тему «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та співпраця з проектними та будівельними організаціями щодо виконання курсових та дипломних проектів» у 2014 році для збірника статей ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Основи розрахунку будівельних конструкцій», «Будівельні конструкції», «Інженерна геологія» та «Будівельна техніка», практичних заняттях з дисципліни «Основи розрахунку будівельних конструкцій» та «Будівельна техніка»;

• розроблені методичні вказівки «Організація дипломного проектування», для виконання архітектурно-конструктивного розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

  

СОРОКА Тетяна Петрівна,

спеціаліст другої категорії. У коледжі працює з 2013 року викладачем дисциплін спеціалізації «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Викладає дисципліни:

–  Малюнок і живопис;

–  Технічний рисунок і основи графічного дизайну;

–  Основи композиції;

–  Історія мистецтва;

–  Моделювання та макетування в матеріалі;

–  Основи кольорознавства та колористика;

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2006 р., «Мистецтво».

  

Розробила комплекси методичного забезпечення з дисциплін, які викладає та методичні вказівки та рекомендації  для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

 

 

 

МЕДВІДЬ Михайло Михайлович,

спеціаліст вищої категорії, викладач будівельних дисциплін. У коледжі працює з 2008 року.

 

Викладає дисципліни:

– Технологія і організація будівельного виробництва;

– Основи систем автоматизованого проектування;

– Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд;

– Електротехніка;

– Основи фотографії та фотошоп;

– Організація опоряджувальних робіт;

– Компютерне проектування, архікад, та 3D - графіка

 Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, 2008р. за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», магістр, за кваліфікацією інженер-дослідник.

 Рівненський державний гуманітарний університет, 2012р. за спеціальністю «Психологія», спеціаліст, за кваліфікацією практичний психолог в закладах освіти.

Е-mail: w.o.r.k@i.ua 

Досвід роботи викладача:

• проходив курси підвищення кваліфікації викладачів з 24 листопада по 5 грудня 2014 року в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з дисциплін: «Технологія і організація будівельного виробництва», «Основи систем автоматизованого проектування», «Інженерне креслення»;

• виступ на засіданні циклової комісії – січень 2014р у РДАК на тему: «Впровадження новітніх комп’ютерних технологій при викладанні будівельних дисциплін»;

• брав участь у обласному методичному об’єднанні викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з креслення на базі Костопільського будівельно-технологічного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування 18 лютого 2015 р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисципліни «Інженерне креслення», «Основи розрахунку будівельних конструкцій», «Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд» та курсове проектування з дисципліни «Основи розрахунку будівельних конструкцій».

 

ШАПЕРЧУК Степан Віталійович,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач будівельних дисциплін. У коледжі працює з 2000 року.

 

Викладає дисципліни:

– Технологія і організація будівельного виробництва;

– Основи комп’ютерних технологій;

– Інженерна геодезія;

– Експлуатація будівель та реконструкція.

Закінчив Український інститут інженерів водного господарства у 1994 році за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Національний університет водного господарства та природокористування у 2007році,   за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», магістр, за кваліфікацією інженер-дослідник.

Е-mail:shaperchuk7stepan@gmail.com 

 Досвід роботи викладача:

• учасник педагогічного семінару «Інноваційна діяльність педагога – ознака сучасності освіти» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2016 р. з виступом на тему «Цифрова педагогіка – педагогіка формування творчої особистості студентів засобами інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій»;

• член навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (ОПП «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»);

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені методичні матеріали та прикладні комп’ютерні програми для використання на практичних, лабораторних заняттях, для проходження навчальних практик та курсового і дипломного проектуванні з дисциплін «Інженерна геодезія», «Технологія і організація будівельного виробництва».

  

 

КОВАЛЬЧУК Сергій Васильович,

спеціаліст вищої категорії,  викладач будівельних дисциплін, заступник директора  з адміністративно-господарської роботи. У коледжі працює з 1990 року.

 

Викладає дисципліни:

– Інженерна геодезія;

– Навчальна практика.

 

Закінчив Українську державну академію водного господарства у 1997 році за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», та Національний аграрний університет, 2001 р. за спеціальністю «Професійне навчання», кваліфікація інженер-педагог.

Розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисципліни «Інженерна геодезія», «Будівельні конструкції».

 

 

 

 

МАСЛО Ольга Андріївна,

спеціаліст другої категорії. У коледжі працює з 2013 року викладачем дисциплін спеціалізації «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Викладає дисципліни:

– Основи архітектурного проектування;

– Кольоровий та просторовий дизайн;

– Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів;

– Креслення та перспектива.

   Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» у 2011 року за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд»

Досвід роботи викладача:

• учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів», «Кольоровий та просторовий дизайн», «Основи архітектурного проектування» та методичні рекомендації для використання на практичних заняттях.

 

 

 

 

 

ЧОРНА Ірина Василівна,

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2019 року.

Викладає дисципліни:

– Будівельне матеріалознавство;

– Будівельне матеріалознавство та зварювання;

– Технології;

– Сучасні будівельні матеріали;

– Конструкції з деревини та пластмас;

– Комп’ютери та комп’ютерні технології;

– Водопостачання і водовідведення;

– Виробнича база будівництва;

– Надійність будівельної техніки;

– Технологія будівельного виробництва;

– Архітектура будівель і споруд.

  Закінчила Національний університет водного господарства та природокористування, 2010 р. за спеціальністю «Технологія будівельних виробів і матеріалознавства».

E-mailslipikshop@gmail.com 

Досвід роботи викладача:

• Патент 71198 Україна МПК51, С04В 28/14 (2006.01) «Спосіб виготовлення в’яжучого низької водо потреби», 2012р.

 • Учасниця всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», м.Ніжин, 2019р.
 • Учасниця всеукраїнської інтернет-конференції «Глобальні та локальні екологічні проблеми, шляхи їх вирішення», м. Немішаєве, 2019р.
 • Учасниця всеукраїнського освітнього онлайн-марафону з підвищення кваліфікації на тему: «Траєкторія розвитку сучасного педагога», м. Київ, 2020р.
 • Учасниця Виставки педагогічного досвіду і творчості молоді у 2020 році представлені методичні вказівки для практичних робіт та самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Водопостачання і водовідведення».
 • пройшла курс підготовки за напрямом «Практичний web-дизайн: проектування, створення та супроводження web-вузла», обсягом 492 години, 2019р.

Наукові статті:

 • «Високоміцні бетони на цементах низької водопотреби з використанням пиловидних відходів промисловості» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, Ю.В. Гарніцький, І.В. Чорна, В.В. Марчук // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. – К., 2012. – Вип. 43.– С. 73-81.
 • «Застосування пилоподібних техногенних продуктів у якості наповнювача сухих будівельних сумішей» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, Ю.В. Гарніцький, І.В. Чорна // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. – К., 2010. – Вип. 37. – С. 55-61.
 • «Застосування пилу клінкеровипалювальних печей для ефективних в’яжучих низької водопотреби» / О.Л. Дворкін, І.В. Чорна // Вісник НУВГП. – Рівне, 2011. - №2. – С.115-122.
 • «Використання пилу-виносу клінкеровипалювальних печей для отримання композиційних в’яжучих» / О.Л. Дворкін, І.В. Чорна // Вісник НУВГП. – Рівне, 2011. - №4. – С.135-141.
 • «Цементи низької водопотреби та бетони на їх основі із застосуванням дисперсних техногенних продуктів» /Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, Ю.В. Гарніцький, І.В. Чорна, В.В. Марчук // Будівельні матеріали та вироби: наук.-техн. зб. – К., 2012. – № 3. – С. 2-8.
 • «Ефективні напрямки застосування цементного пилу» /Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, А.Ю. Чижевська // Бетон и железобетон в Украине – К., 2012. - Вип. 2 (66). – С. 2-6.
 • «Гідратація і міцність композиційних в’яжучих на основі портландцементу, доменного шлаку і цементного пилу» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Сучасні технології і методи розрахунків у будівництві.: Міжнародна науково-практична конференція. – Рівне, 2012. – Вип. 24. – С. 47-55.
 • «Екологічні аспекти виробництва будівельних в'яжучих речовин» /Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Екологія плюс. – Полтава, 2012. - № 4(31). – С. 2-10.
 • «Вяжущие низкой водопотребности с применением цементной пыли» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Теория и практика повышения эффективности строительных материалов.: Мат. VII Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых " – Пенза, 2012. – C. 51-57.
 • «Композиційні в′яжучі низької водопотреби, що містять цементний пил» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2012. – Вип. 48. – С. 121-129. 
 • «Ефективне застосування цементного пилу у виробництві композиційних в’яжучих»/ Чорна І.В., Сасовський Т.А.// Збірник матеріалів всеукраїнської інтернет-конференції «Глобальні та локальні екологічні проблеми, шляхи їх вирішення»/ ВСП НУБіП України «Немішаєвський агротехнічний коледж», м.Немішаєве. – НАК, 2019. – 414ст.