Знання мов розширює світогляд кожної людини, збільшує діапазон її можливостей, сприяє її культурній, соціальній, професійній адаптації й реалізації. Важливість цих завдань усвідомлюють викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін, до складу якої входять 9 фахівців: Гринкевич Ірина Володимирівна, Коняхін Юрій Олександрович, Кристопчук Тетяна Євгенівна, Лисяк Оксана Миколаївна, Мазепа Олександр Миколайович, Музичук Ірина Володимирівна, Сорока Мирослава Василівна, Талімончук Олександр Григорович, Троцюк Вікторія Віталіївна. З них: 1 доктор педагогічних наук, доцент; 1 кандидат історичних наук; 3 викладачі-методисти та 8 викладачів вищої кваліфікаційної категорії. Педагоги об’єднані спільною метою: створити комфортне лінгвістичне освітнє середовище, що дозволить студентам сформувати необхідні компетентності,  в першу чергу, професійні і комунікативні.

Сучасний світ дуже швидко оновлюється,  освітній простір не має права відставати від вимог світової спільноти. Новітні технології навчання у поєднанні з традиціями класичної педагогіки є запорукою якісних знань студентів, тому що якою надсучасною не була б техніка, вона не здатна повністю замінити слово педагога. Рівень майстерності викладачів-словесників підтверджують обласні методичні об’єднання, які неодноразово проводилися комісією викладачів гуманітарних дисциплін на базі коледжу, перемоги студентів в обласних  олімпіадах та конкурсах.

Методичний доробок викладачів комісії представлений різними видами та формами роботи: круглі столи, науково-теоретичні та науково-практичні конференції, олімпіади, вікторини, конкурси педагогічної майстерності. Вони сприяють підвищенню рівня професійної майстерності і викладачів, і студентів, соціалізації, професіоналізації майбутніх фахівців. Студенти із задоволенням беруть участь у літературних вечорах, конкурсах, екскурсіях, диспутах, надаючи перевагу інтерактивним видам та формам роботи, що дають можливість реалізувати їх творчий потенціал. Щоденна робота об’єднує наші спільні зусилля, спрямовані на реалізацію поставленої мети, об’єднує нас, досвідчених педагогів та молодь, не даючи зупинятися на досягнутому, – така вже сутність нашої діяльності…

 

КРИСТОПЧУК Тетяна Євгенівна,

доктор педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 1996 року. Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін.

Викладає дисципліни:

– Українська мова;

– Українська мова (за професійним спрямуванням).

У 1994 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Українська мова та література, іноземна мова", присвоєно кваліфікацію спеціаліста "Учитель української мови та літератури, іноземної (німецької) мови".

У листопаді 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, у лютому 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики виховання.

E–mail: krystopchuk@ukr.net

Досвід роботи викладача:

Результати наукових пошуків відображено у 81 публікації. Наукові праці та винаходи до захисту кандидатської дисертації: 25 опублікованих праць, всі – одноосібні, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 5 методичних рекомендацій, 10 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 статей у збірниках наукових праць, 4 статті у збірниках матеріалів конференцій.

Наукові праці і винаходи після захисту кандидатської дисертації: 56  праць, в тому числі: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник, 1 навчальний посібник та 1 підручник з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (у співавторстві), 34 статті у наукових виданнях, з них 27 – у фахових виданнях України, 7 – у провідних зарубіжних періодичних виданнях (зокрема, в Росії, Австрії, Китаї, США); 18 статей і тез у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Основні навчальні та навчально-методичні видання

1. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : навчально-методичний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 460 с.

2. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне : Овід, 2012. – 352 с. з грифом МОН України

3. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень : підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 360 с. з грифом МОН України

4. Кристопчук Т.Є. Організація діловодства та етика професійного спілкування землевпорядників: Навч. посіб. / За наук. ред. С.О. Сисоєвої. – Рівне: Овід, 2007. – 327 с. – 21,16 авт. арк. з грифом МОН України

ЛИСЯК Оксана Миколаївна,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2002 року.

 

Викладає дисципліни:

– Іноземна мова (англійська),

– Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська).

 

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2002 р. за спеціальністю«Практичний психолог у закладах освіти та вчитель іноземної мови і зарубіжної літератури (англійської)» та аспірантуру, 2011 р. за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на кафедрі педагогічної та вікової психології Рівненського державного гуманітарного університету, типова угода № 186, посв. № 000099.

 E–mail: oxanalisyak@mail.ru

 Досвід роботи викладача:

•  Організатор щорічного позааудиторного виховного заходу «День мов».

•  Курси підвищення кваліфікації у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти, 2016 р.

•  Підвищення кваліфікації (стажування) у рамках міжнародного проекту «Освіта і наука без кордонів» («Edukacja i nauka bez granic») – Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща (22.11.2018 р. – 23.05.2019 р.).

•  Учасник педагогічного семінару «Інноваційна діяльність педагога – ознака сучасності освіти» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта», з виступом-презентацією «Знання та використання англійської мови в навчальному процесі (з досвіду проведення бінарних занять, організації гурткової, позааудиторної, самостійної, виховної роботи)», 2016 р.

•  Учасник VIII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». Подала роботу на конкурс «Застосування інноваційних підходів до вивчення англійської мови у Рівненському коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України», м. Київ, 2016 р.

•  Учасник науково-практичної конференції «Концепція змішаного навчання (BlendedLearning) іноземних мов з використанням онлайн платформи LinguaSkills для фахівців з мовної підготовки ВНЗ України», м. Київ, 2016 р.

•  Учасник конкурсу «Лідер коледжівської освіти - 2018»

•  Учасник конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР - 2019»

Постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта». Подала методичні матеріали на конкурс:

 • Вивчення та узагальнення досвіду проведення виховних заходів з англійської мови із застосуванням інтерактивних технологій навчання. Методична розробка. 2016 р.;
 • Англійська мова. Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни для студентів спеціальностей 5.03040101 «Правознавство», 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», 2016 р.;
 • Англійська мова. Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни для студентів спеціальностей 03040101 «Правознавство», 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», 2016;
 • Вивчення та узагальнення досвіду проведення виховних заходів з англійської мови із застосуванням інтерактивних технологій навчання. Методичні рекомендації проведення виховних заходів, 2016;
 • Застосування інноваційних підходів до вивчення англійської мови у коледжі. Методична розробка, 2017;
 • Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в коледжі. Методична розробка, 2017;
 • Досвід застосування інноваційних підходів під час вивчення англійської мови у коледжі, 2018;
 • Контрольні роботи з англійської мови для дизайнерів. Методична розробка, 2019;
 • Англійська мова для дизайнерів. Методична розробка, 2019.

ГРИНКЕВИЧ Ірина Володимирівна,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2008 року.

 

Викладає дисципліни:

–Зарубіжна література;

– Англійська мова.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2007 р., за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та магістратуру Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», 2015 р., за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

E–mail: Yankivska_Ira@ukr.net

Досвід роботи викладача:

Учасник науково-практичного семінару «Організація сомостійної роботи студентів» в Міжнародному економіко-гуманітарному університі імені академіка Степана Дем’янчука, 2015 р.

МАЗЕПА Олександр Миколайович,

спеціаліст вищої категорії, кандидат історичних наук. У коледжі працює з 2018 року.

 

Викладає дисципліни:

– Історія: Україна і світ;

– Історія України.

Закінчив Національний університет «Острозька академія», 2010 р. за спеціальністю «Історія»

E-mail: o.mazepa.uhhru@gmail.com

 

Досвід роботи викладача:

- Розроблений комплекс навчально-методичного забезпечення з інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ», 2018 р.

- Організація та проведення студентської конференції «Україна пам’ятає – світ визнає (до 85-тих роковин Голодомору)», 2018 р.

- Методичні рекомендації для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Історія України» студентами економічного і юридичного відділень, 2018 р.

 

 

 

 

  

МУЗИЧУК Ірина Володимирівна,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2003 року.

 

Викладає дисципліни:

– англійська мова;

– англійська мова за професійним спрямуванням.

 

Закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут, 1998 р. за спеціальністю «Іноземна мова (англійська)» та Рівненський державний аграрний коледж, 2003 р. за спеціальністю «Програмування ЕОТ та АС».

 E–mail: irinamuz19@ukr.net

 Досвід роботи викладача:

 Виступ на засіданні методичного об’єднання викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету «Інноваційні підходи до вивчення іноземної мови професійного спрямування: інтегровані заняття», 2015 р.

 Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку освіти» з виступом «Інтеграція іноземної мови як засіб формування професійних компетентностей», 2016 р.

 Співорганізатор олімпіади з англійської мови для студентів І-ІІІ курсів всіх спеціальностей, 2015 р.

 Провела відкрите заняття для студентів відділення програмування «Вивчаюче читання текстів за професійним спрямуванням. Бази даних», 2016 р.

 Підготувала та провела позааудиторний захід із застосуванням інноваційної проектної методики навчання іноземної мови «Halloween-quest», 2016 р.

 Провела відкрите заняття «Тарас Шевченко в англомовному світі» для студентів юридичного відділення, 2016 р.

 Підвищила кваліфікацію у Зимовій школі для вчителів англійської мови від Британської Ради в Україні, 10-18 січня 2015 р.

 Постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта»; в каталог кращих конкурсних робіт занесена методична розробка – «Використання тестових завдань для визначення рівня сформованості мовленнєвих навичок студентів І-ІІ курсів спеціальностей коледжу. Вхідне та вихідне тестування» у 2014р.;

 Розробила та підготовила методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальностей «Програмування», «Бухгалтерський облік», 2016 р.


СОРОКА Мирослава Василівна,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2000 року.

Викладає дисципліни:

– Українська мова;

– Українська література.

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 1999 р., спеціальність «Українська мова та література, іноземна мова (англійська)»

E–mail: myroslavasoroka10@ukr.net

 Досвід роботи викладача:

 Підготовка студентів до участі у конкурсі «Перло многоцінне», 2016 р.

 Підготовка студентів до участі у третьому обласному етапі конкурсу ім. П. Яцика, 2013 р., 2016 р.

 Підготовка студентів до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія української державності» присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України, тема «Застосування інноваційних технологій під час вивчення української мови та літератури в коледжі», вересень 2016 р.розроблені та підготовлені методичні рекомендації до самостійного вивчення з курсу «Українська мова» для студентів І-ІІ курсу, 2016 р.

 Постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта». У 2016 році занесена до Книги пошани. Подала методичні матеріали на конкурс:

 1. Відкрите заняття як ефективний засіб вивчення та узагальнення досвіду роботи викладача, методична розробка, 2014 р.
 2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні української мови та літератури, методична розробка, 2015 р.
 3. Українська мова. Методичні рекомендації для самостійного вивчення для студентів загальноосвітнього відділення, 2016 р.

ТАЛІМОНЧУК Олександр Григорович,

заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Викладає дисципліни:

– Історія України;

– Всесвітня історія.

Закінчив Чернівецький університет, 1981 р.за спеціальністю «Історія».

 

Досвід роботи викладача:

•  Для участі в конкурсі з номінації «Інноваційні підходи до впровадження медіаосвітніх технологій для підвищення якості освітньої діяльності» у VIII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» підготовлена робота «Впровадження медіаосвітніх технологій як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу», 2016 р.

•  Постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта». Подав методичні матеріали:

 1. З досвіду роботи соціальної підтримки студентської молоді. Матеріали засідання обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2014 р.
 2. Чуття єдиної родини. Методика проведення відкритого виховного заходу, 2014 р.
 3. Хмарні технології на заняттях історії та методика їх застосування. Методична розробка, 2015 р.
 4. Особливості інноваційної педагогічної діяльності під час викладання суспільних предметів. Методична розробка, 2015 р.–
 5. Поширення утилітарної моралі у молодіжному середовищі. Методична розробка, 2015 р.
 6. Розвиток творчого мислення студентів за допомогою активних методів навчання на заняттях історії. Методична розробка. 2016 р. –
 7. Формування еколого-економічного мислення та екологічної культури студентської молоді як запорука сталого розвитку суспільства. Методична розробка, 2016 р.
 8. Тиждень першокурсника. Методичні рекомендації щодо проведення заходів по соціальній адаптації студентів-першокурсників, 2016 р.
 9. Матеріали регіонального конкурсу «Студент року». 2016 р.

ТРОЦЮК Вікторія Віталіївна,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2004 року.

 

Викладає дисципліни:

– Англійська мова;

– Українська література.

 Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, 1997 р., за спеціальністю«Українська мова та література, англійська мова».

Досвід роботи викладача:

•  Підготувала переможця обласного літературного конкурсу «Перло многоцінне», 2016 р.

• Представила на конкурс «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта» методичну розробку «Англійська та німецька мови. Інтерактивне навчання під час викладання іноземних мов», яка була занесена до Каталогу кращих конкурсних робіт, 2016 р.

•  Розробила методичку про використання креативних форм роботи з української мови та літератури «Я люблю Україну і мову її солов’їну» та уклала «Збірку поетичних творів студентів «В обіймах слова», 2017 р.

• Підготувала методичну розробку «Українська література. Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень», яку представила на виставці студентської та викладацької творчості, 2018 р.

• Взяла участь у Міжвузівській науково-методичній інтернет-конференції «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського: практичні впровадження в освітній процес, написала статтю у співавторстві «Значення ідей Василя Сухомлинського для викладача іноземної мови», 2018 р.

•  Підготувала студента для участі в Міжвузівсько-шкільній студентсько-учнівській науково-пошуковій конференції «Писемність і мова: історія і сучасність» із статтею на тему «Тенденції розвитку загальнонародної української мови», 2018 р.

•  Підготувала переможця відбіркового туру ХХХVII Міжнародного фестивалю художньої творчості «Голосіївська весна - 2018» у номінації авторський вірш, 2018 р.

•  Підготувала переможця обласного етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 2018 р.

•  Підготувала переможця фінального етапу  ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 2019 р.

•  Підготувала переможця відбіркового туру ХХХVIIІ Міжнародного фестивалю художньої творчості «Голосіївська весна - 2019» у номінації авторський вірш, 2019 р.

• Взяла участь у Конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний Оскар» з роботою «Українська література. Робочий зошит для опрацювання навчального матеріалу для здобувачів ОКР «молодший спеціаліст», яка набрала найвищу кількість балів та була занесена до Каталогу кращих конкурсних робіт, 2019 р.  

КОНЯХІН Юрій Олександрович ,

спеціаліст. У коледжі працює з вересня 2019 року .

Викладає дисципліни:

– Історія України;

– Історія: Україна і світ.

Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, 2019 року за спеціальністю «Середня освіта історія»;.

E–mail: koniakhin@ukr.net

 

Досвід роботи викладача:

•  Розроблений комплекс навчально-методичного забезпечення з інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ», 2019 р.