Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія (5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд)