Атестація педагогічних працівників 2023

Коледж

16 березня 2023

16 березня 2023 року відбулася атестація педагогічних працівників коледжу відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930. Проведення атестації стало можливим у заплановані терміни, тому що поточна ситуація у місті Рівне і Рівненській області контрольована, активні бойові дії не проводяться.

Всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності викладачів коледжу, як того вимагає атестаційний процес, розпочалося у жовтні 2022 року після затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються у 2023 році і практично завершилося до 23 лютого 2023 року. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, за допомогою яких визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання; це своєрідний підсумок роботи викладача за міжатестаційний період та звіт про неї перед колегами.

Атестаційна комісія коледжу у складі: Корсуна Я. П., голови атестаційної комісії, директора коледжу; Царука В. Ю., доктора економічних наук, заступника голови атестаційної комісії, заступника директора з навчальної роботи; Балдич Л. В., секретаря атестаційної комісії, методиста коледжу; та членів комісії: Санченка О. В., кандидата технічних наук, начальника відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України, Качановського О. І., заступника директора з виробничої роботи, голови профспілкового комітету; Шалая С. В., кандидата сільськогосподарських наук, завідувача технічного відділення; Кучерук О. М., заступника головного бухгалтера; Пастушенко Н. В.,методиста заочного відділення; Чорнобривої О. В., голови циклової комісії юридичних дисциплін, Якимчук І. О., завідувача відділення програмування; Яткевич І. П., помічника директора з кадрової роботи, розглянула атестаційні матеріали та заслухала педагогічних працівників.

Метою атестації педагогічних працівників є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. У 2022-2023 навчальному році атестувалося 18 науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу та 2 бібліотекарі.

Особливістю атестації на даний час є необхідна умова щорічного проходження підвищення кваліфікації. Всі педагогічні працівники, які атестувалися, дотрималися цієї вимоги та пройшли підвищення кваліфікації шляхом навчання за програмою підвищення кваліфікації в НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності; шляхом стажування на виробничих підприємствах, в організаціях та установах області; підвищили свою інформаційно-комунікаційну та цифрову компетентність в ДУ «НМЦ ВФПО» та безпосередньо у ВСП «РФК НУБіП України»; викладачі загальноосвітніх дисциплін розвинули професійні компетентності – знання навчального предмета, фахових методик, технологій, в Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.

У процесі підготовки до атестації голови циклових комісій та члени атестаційної комісії відвідували заняття та виховні заходи викладачів, які були включені і до списків на атестацію у 2023 році; перевірили комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких атестується педагогічний працівник; визначили рівень навчальних досягнень студентів з дисциплін; ознайомилися з відомостями про участь педагогічного працівника у роботі методичних об’єднань, науково-практичних конференцій, фахових конкурсах тощо; ознайомилися з методичними напрацюваннями педагогічного працівника. Важливим етапом підготовки стало складання характеристик, формування атестаційних справ педагогічних працівників та підготовка атестаційних листів.

Комісія ухвалила рішення про порушення клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» для дев'яти науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників викладачі, які претендують на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист», підготували методичні розробки, які пройшли апробацію у ВСП «РФК НУБіП України» та закладах вищої і фахової передвищої освіти області, отримали позитивні рецензії, були схвалені Науково-методичною радою закладів фахової передвищої освіти Рівненської області. Витяги з протоколу засідання ради долучені до атестаційних матеріалів педагогічних працівників.

Щодо шести педагогічних працівників атестаційна комісія ухвалила рішення про порушення клопотання атестаційною комісією департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного званню «викладач-методист».

Атестаційна комісія встановила, що двоє педагогічних працівників впродовж міжатестаційного періоду суттєво підвищили рівень професійної компетентності і тому ухвалила рішення про порушення клопотання атестаційною комісією департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», а одному науково-педагогічному працівнику - про присвоєння.

Також комісія встановила, що двоє бібліотекарів відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії.

Оскільки основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності, атестаційна комісія керувалася інтересами педагогічного працівника і атестація пройшла в доброзичливій атмосфері, педагогічні працівники були оцінені об’єктивно та ухвалено неупереджені рішення.

Людмила Балдич, методист коледжу