Нові надходження для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Технічне відділення Бібліотечно-інформаційний центр Нові надходження БІЦ Гурток Технолог

06 вересня 2021

 1. Ідак, Юлія Володимирівна. Основи об’ємно-просторової композиції : навч. посібник / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 212 с.

 

Розглянуто основи об’ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення. Всі теоретичні положення проілюстровано авторськими графічними схемами та ілюстраціями. Є практичні завдання. Для абітурієнтів, студентів архітектурних спеціальностей базового напряму 6.060102 "Архітектура" та 6.020207"Дизайн".

 

 1. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони : монографія / Л. Й. Дворкін, Є. М. Бабич, В.В. Житковський [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2017. - 331 с.

 

У монографії наведені експериментально-теоретичні обґрунтування можливості виробництва високоміцних швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх основі. Визначенні основні фізико-механічні властивості та розроблені методики проєктування їх складів.

 

 1. Гнідець, Богдан Григорович. Збірно-монолітні залізобетонні конструкції мостів. Проектування, дослідження і будівництво : навч. посібник / Б. Г. Гнідець. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. - 112 с.

 

У навчальному посібнику наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво на багатьох об’єктах нових збірних і збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових, житлових і громадських будинків, інженерних споруд та прогонових будов мостів із застосуванням попереднього напруження надопорної арматури, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу. Для інженерів-будівельників, проектувальників, наукових працівників, а також студентів бакалаврів, магістрів і аспірантів будівельних спеціальностей ВНЗ.

 

 1. Горбик, Олександр Романович. Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер’єрів : навч.-метод. посібник-довідник для студентів архітекторів та дизайнерів / О. Р. Горбик, А. І. Ломовський. - Київ : Ун-т "Україна", 2011. - 224 с.

 

 

У навчально-методичному посібнику наведені вибірки основних державних будівельних норм, що регулюють архітектурне та дизайнерське проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів. Посібник розрахований на студентів, архітекторів і дизайнерів для виконання курсових і дипломних проектів. Можливе використання збірника студентами і практиками архітекторами, інженерами будівельних професій.

 

 1. Графічна система AutoCAD. Основи інженерно-будівельного креслення, моделювання та анімації : навч.-метод. посібник / В. І. Топчій, І. С. Афтаназів, І. Г. Свідрак [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 396 с.

        

Розглянуто основи роботи в середовищі однієї з найпоширеніших у світовій інженерній практиці графічних систем AutoCAD. Описано інтерфейс головного виглядового екрана, координатну систему, способи введення координат та запуску команд на виконання. Наведено команди побудови та редагування геометричних примітивів. Розглянуто принципи твердотільного моделювання, зокрема моделювання будівельних споруд, та команди, які забезпечують візуалізацію тривимірних об’єктів. Посібник призначений для студентів інженерно-будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 1. Дворкін, Леонід Йосипович. Будівельні матеріали та вироби із застовуванням промислових відходів : навч. посібник / Л. Й. Дворкін, А. В. Мироненко. - Рівне : НУВГП, 2019. - 298 с.

 

В даному посібнику розглянуто основні напрямки застосування промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів та виробів. Наведені основні технологічні параметри виробництва, властивості матеріалів, техніко-економічні дані. Показані можливості зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів при використанні промислових відходів. Книга призначена для студентів і аспірантів будівельних університетів і факультетів.

 

 1. Дворкін, Леонід Йосипович. Властивості мінеральних будівельних матеріалів : навч. посібник / Л. Й. Дворкін. - Рівне : НУВГП, 2019. - 422 с.

 

У навчально-практичному посібнику висвітлюється комплекс розділів будівельного матеріалознавства, що розглядають шляхи формування необхідних фізико-механічних властивостей основних мінеральних будівельних матеріалів. Показано можливості регулювання властивостей матеріалів при зміні їх структури і складу. Розглянуто основні методи призначення складів будівельних матеріалів, що забезпечують комплекс необхідних властивостей, способи отримання матеріалів і модифікування їх якісних параметрів. Книга призначена для студентів і аспірантів будівельних університетів і факультетів, а також інженерно-технічних працівників будівельних організацій і підприємств з виготовлення будівельних матеріалів.

 

 1. Ефективні технології бетонів та розчинів із застосуванням техногенної сировини : монографія / Л. Й. Дворкін, В. В. Житковський, В. В. Марчук [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2017. - 424 с.

 

У монографії приводяться результати досліджень ефективних бетонів на основі композиційних та малоклінкерних цементів, модифікованих розчинів на основі золо та шлаковмісних сухих будівельних сумішей. Наведені методики проектування складів бетонів та розчинів із заданими властивостями із добавками поліфункціональних модифікаторів. Розроблені теоретичні та практичні основи застосування відходів каменеподрібнення як ефективного заповнювача дрібнозернистого, крупнопористого, важкого бетону, фібробетонів та вібропресованих бетонів.

 

 1. Клименюк, Тетяна Михайлівна. Креслення, рисунок, композиція : навч. посібник / Т. М. Клименюк. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 344 с.

 

У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка та композиції. Всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями і рисунками, доповнено зразками виконаних робіт. Видання розраховане на абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів архітектурних спеціальностей базового напряму 6.06102 "Архітектура", а також буде корисним для студентів, які навчаються за напрямком 6.020207 "Дизайн".

 

 1. Кліменко, Віталій Захарович. Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд : підручник / В. З. Кліменко, І. Д. Бєлов. - Київ : Основа, 2005. - 206 с.

 

У підручнику розглянуті питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблення та аналіз результатів дослідження. Подані відомості щодо автоматизації всього процесу випробування. Викладені основи механічного моделювання, методів фотопружності і голографічної інтерферометрії. Теоретичний матеріал ілюструється реальними прикладами випробувань різноманітних натурних конструкцій і споруд та досліджень на моделях. Призначений для студентів будівельних спеціальностей.

 

 1. Куліков, Петро Мусійович. Конструкції будівель та споруд : підручник. Кн. 1 / П. М. Куліков, В. О. Плоский, Г. В. Гетун ; за ред. Гетун Г. В. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. - 880 с.

 

Викладені загальні відомості про конструкції житлових і нежитлових будівель, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних малоповерхових, багатоповерхових і висотних будівель. Підручник містить велику кількість ілюстрацій архітектурно-конструктивних рішень, креслень вузлів, схем, таблиць. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво».

 

 1. Куценко А. Г. Будівельна механіка : навч. посібник / А. Г. Куценко, М. М. Бондар, В. В. Яременко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 704 с.

 

У навчальному посібнику викладено основні питання курсу "Будівельна механіка", який викладається студентам Національного університету біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія".

 

 1. Основи реконструкції будівель і споруд : навч. посібник / І. Г. Іваник, С. І. Віхоть, Р. С. Пожар та ін. ; за ред. І. Г. Іваника. - 2-е вид. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 272 с.

 

Висвітлені питання обстеження, реконструкції будівель та споруд і посилення їх конструктивних елементів, розглянуто практичні підходи до реконструкції, забудови будівель різного призначення, що враховують технічний стан, а також результати оцінки техніко-економічної доцільності їх перебудови. Наведено рекомендації з вибору підсилення конструктивних елементів як наземної, так і підземної частини будівель. Висвітлений матеріал грунтується на нормативних та методичних документах і відображає досвід ремонту та реконструкції будівель, нагромаджений в проектних та підрядних організаціях.

 

 1. Плоский, Віталій Олесійович. Архітектура будівель та споруд : підручник. Кн. 2 : Житлові будинки / В. О. Плоский; Г. В. Гетун. - Київ : Кондор-Видавництво, 2017. - 736 с.

 

У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових будинків. Третє видання доповнене діючими в Україні вимогами ДБН і ДСТУ та конструктивними рішеннями систем гідро- та теплоізоляції будівельних конструкцій житлових будинків. Підручник призначений для здобувачів освіти закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво".

 

 1. Технологія земляних робіт у будівництві : навч. посібник / В. П. Кизима, М. М. Ткачук, А. Г. Куковський та ін. - Рівне : НУВГП, 2013. - 425 с.

 

Навчальний посібник містить необхідні теоретичні та практичні матеріали для виконання земляних робіт. Описано методику застосування прогресивних технологій і підрахунків об’ємів земляних робіт лінійно-протяжних споруд, котлованів, траншей, наведено техніко-економічні порівняння варіантів засобів механізації, визначення техніко-економічних показників. Зміст навчального посібника відповідає навчальним планам дисциплін освітньо-професійного рівня з підготовки бакалавра, а також може бути корисним інженерно-технічним працівникам і робітникам у будівництві. Навчальний посібник для галузі знань 0601 «Будівництво і архітектура» для студентів усіх форм навчання.

 

 1. Технологія монтажу будівельних конструкцій : навч. посібник / В. К. Черненко, О. Ф. Осипов, Г. М. Тонкачеєв [та ін.] ; за ред. В. К. Черненко. - Київ : Горобець Г. С., 2011. - 372 с.

 

У навчальному посібнику викладена технологія монтажу будівельних конструкцій при зведенні промислових та цивільних об'єктів. Наведені приклади проектування цих робіт. Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути доцільним для виробничників, проектувальників та науковців, які працюють у будівельній галузі.

 

Людмила Бурячинська