Нові надходження для економічного відділення

Економічне відділення Нові надходження БІЦ

02 вересня 2021

 1. Блакита Г. В. Бухгалтерський облік : практикум : навч. посібник / Г. В. Блакита. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 152 с.

Даний навчальний посібник дає можливість студентам набути певного обсягу навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику розв’язання задач. Наведені у посібнику задачі сприяють самостійній роботі над вивченням курсу, розвитку навичок творчого мислення, підвищують практичну підготовку з економічних спеціальностей. Посібник призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів) та викладачів економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами облікової діяльності на підприємстві.

 

 1. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 480 с.

У підручнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладені теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов’язань на підприємствах агропромислвого бізнесу різних форм власності і видів господарської діяльності. Теоретичний матеріал посилено конкретними прикладами та розрахунками. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 1. ДьячковаЮ. М. Страхування : навч. посібник / Ю. М. Дьячкова. - Київ : ЦУЛ, 2008. - 240 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні зведення за основними темами курсу «страхування», завдання для перевірки знань, тематику реферативних робіт. У навчально-методичному посібнику наведені поради щодо вивчення тієї чи іншої теми курсу «страхування», наведені пояснення, розрахункові формули, додатки, необхідні для засвоєння матеріалу. Розраховано на студентів очної і заочної систем навчання; може бути використано як навчальний посібник для підготовки контрольних робіт з дисципліни «страхування» студентами заочних відділень вищих навчальних закладів.

 

 1. Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посібник / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас. - Київ : Центр учбової літератури, 2020. - 356 с.

У навчальному посібнику викладено методику фінансового обліку згідно з вимогами чинного законодавства та нормативними документами МФУ станом на кінець 2018 р. Розглянуто питання обліку активів, власного капіталу та зобов’язань. До кожної теми надані питання для самопідготовки та контролю знань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів. Може бути корисним слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації облікових кадрів, а також керівникам, які цікавляться організацією бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

 1. Мальська М. П. Менеджмент організацій: теорія та практика : навч. посібник / М. П. Мальська, С. В. Білоус. - Київ : Sba-Print, 2021. - 190 с.

На основі опрацювання значного обсягу інформаційних і літературних джерел у стислій формі висвітлено головні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організацій. Посібник укладено відповідно до навчальної програми викладання дисципліни "менеджмент організації" підготовки спеціалістів за спеціальністю "туризм". Особливу увагу звернено на питання антикризового управління конкурентної політики та ризикозахищеності підприємства.

 

 1. Окландер М. М. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

У навчальному посібнику викладено концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Посібник призначено для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

 

 1. Панченко М. О. Управління якістю: теорія та практика : навч. посібник / М. О. Панченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2020. - 228 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в галузі управління якістю, розглянуті основні відомості щодо управління якістю: поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах ISO серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, сертифікація та аудит. До навчального посібника додаються практичні завдання, теми рефератів, тести для перевірки знань, питання для самоконтролю. Це робить навчальний посібник корисним для викладачів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також управлінців-практиків. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси: «Менеджмент», «Організація підприємницької діяльності», «Менеджмент якості виробничих систем», «Сучасні технології управління конкурентоспроможністю підприємства», аспірантів і викладачів економічних спеціальностей.

 

 1. Планування маркетингу : навч. посібник / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова - Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 352 с.

У навчальному посібнику комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми. Особливу увагу приділено теоретико-методологічним питанням планування маркетингу як в оперативних умовах, так й в довгостроковій пролонгованій перспективі, методам і технологіям позиціонування підприємства в ринковому середовищі з притаманним йому ризиком та невизначеністю. Навчальний посібник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей.

 

 1. Подольська В. О. Фінансовий аналіз : навч. посібник / В. О. Подольська, О. В. Яріш. - Київ : Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

Навчальний посібник включає питання, які передбачені програмою ви вчення дисципліни «Фінансовий аналіз» і спрямовані на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємств різних організаційно-правових форм власності. З цією метою в посібник включені перелік питань для самоконтролю і роздуму, практичні завдання, тести вихідного контролю, розв'язок яких дозволить глибше засвоїти і закріпити програму курсу та сприятиме підвищенні якості стратегічних рішень, спрямованих на посилення позиції підприємства у ринковому середовищі. При цьому, теоретичний аспект методичних підходів проілюстровано на фактичних матеріалах підприємства. Особливу увагу приділено діагностиці кризових явищ на рівні господарюючого суб'єкта з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, практичних працівників.

 

 1. Подолянчук О. А. Облік у фермерських господарствах : навч. посібник / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 374 с.

У навчальному посібнику викладено особливості обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств, розкрито методику формування фінансової та податкової звітності. Структура посібника включає методичні матеріали до вивчення лекційного курсу; навчальні завдання для практичних занять; питання, тести та завдання для перевірки знань. Відповідно до програми курсу представлено характеристику форм обліку у фермерських господарствах залежно від їх розміру та специфіки діяльності, методику та організацію проведення обліку господарської діяльності фермерських господарств, особливості оподаткування та порядок формування фінансової і податкової звітності господарства.

 

 1. Про управління персоналом. 10 найкращих статей з harvard business review / пер. з англ. Л. Лебеденко. - Київ : Вид. Група КМ-БУКС, 2018. – 256 с.

Керувати людьми - складне завдання навіть для досвідчених менеджерів. У книзі наведено поради щодо того, як це зробити ефективно. Чи знаєте ви, яким має бути сучасний керівник, якими принципами та прийомами йому слід послуговуватися, аби стати максимально успішним і вивести свою компанію на якісно новий діловий рівень? А чи маєте уявлення про делегування повноважень і налаштування конструктивного зворотного зв’язку, про те, як правильно навчати підлеглих та налагоджувати ефективні робочі стосунки в колективі? Докладні відповіді на перелічені і низку інших запитань ви знайдете у цій книзі, де подано 10 найкращих статей про управління персоналом, що в різні роки були опубліковані у всесвітньовідомому бізнес-журналі harvard business review.

 

 1. Пушкар М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. посібник / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 223 с.

Мета цієї книги полягає у просторово-часовому розгортанні процесу становлення та розвитку обліку, який у ХV ст. був названий бухгалтерським. Історія пробуджує інтерес до вивчення обліку, поглиблює знання, дає можливість краще розуміти сучасні тенденції розвитку, уникнути помилок, використати досвід минулих поколінь для вирішення сучасних і майбутніх завдань.

 

 1. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум : навч. посібник / В. Б. Сенченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2020. - 160 с.

У запропонованому навчальному посібнику автор намагалася викласти питання податкової системи в методологічному та практичному аспектах. Посібник містить завдання для практичних занять та завдання з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів. Завдання, наведені в посібнику, є певною мірою умовними, однак вони повністю відповідають діючим нормативним актам. Навчальний посібник повинен задовольнити вимоги майбутніх фахівців з обліку. Структура даного посібника дозволяє перенести центр уваги на активність студента. Досягається це шляхом створення в процесі навчання проблемних ситуацій, що найкращим чином формує у студентів пізнавальний та творчий інтерес в прийнятті самостійних рішень.

 

 

 

Людмила Бурячинська