Нові надходження для спеціальності «Право»

Юридичне відділення Бібліотечно-інформаційний центр Нові надходження БІЦ

14 липня 2021

 1. Ільків О. В. Договір купівлі-продажу житла : монографія / О. В. Ільків. - Рівне : О. Зень, 2016. - 196 с.

Монографію присвячено теоретичному аналізу правового регулювання договірних відносин, пов’язаних із набуттям права власності на житло на підставі купівлі-продажу. З’ясовано особливості правового режиму житла як предмета договору купівлі-продажу. Визначено права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу житла. Конкретизовано момент виникнення права власності на житло. Здійснено загальнотеоретичну-характеристику цивільних засобів захисту прав та інтересів сторін при укладанні вищеозначеного договору. З’ясовано особливості правових підстав і наслідків визнання зазначених договорів недійсними та запропоновано критерії їх розмежування.

 

 1. ГончаренкоО. М. Права людини в Україні : навч. посібник / О. М. Гончаренко. - Київ : Знання, 2008. - 207 с.

У посібнику розкривається зміст поняття “права людини”, розглядаються класифікація та гарантії конституційних прав людини і громадянина в Україні. Значну увагу автори приділяють характеристиці конституційних економічних прав людини і громадянина, особливостям конституційно-правового регулювання економічних прав на різних етапах становлення державності в Україні. Розраховано на студентів, слухачів і викладачів юридичних навчальних закладів.

 

 1. Господарське право України: підручник / В. М. Гайворонський [та ін.] ; за ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. - Харків : Право, 2005. - 384с.

Підручник підготовлений на основі Господарського кодексу України. В ньому викладені основні правові засади господарської діяльності, визначена роль держави і місцевого самоврядування н п здійсненні, охарактеризовані суб'єкти господарювання, їх майнові і немайнові права. Значна увага приділена господарським зобов'язанням, що виникають у процесі господарювання в умовах переходу економіки України до ринкових засад, особливостям відповідальності за правопорушення у сфері господарювання. Для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів, де викладається курс господарського права, юрисконсультів та інших практичних працівників.

 

 1. ДяковичМ. М. Сімейне право України : навч. посіб. / М. М. Дякович. - Київ : Алерта : Центр учбової літератури, 2012. - 552 с.

На основі Сімейного кодексу України, з урахуванням внесених до нього змін і доповнень, судової практики, наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених у галузі сімейного права, розкриваються поняття та принципи сімейного права, зміст і структура сімейних правовідносин, розглядаються форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наслідки ухилення від сплати аліментів, діяльність органів опіки та піклування. Особлива увага зосереджена на правовому регулюванні інституту шлюбу, шлюбного договору, дослідженні правового режиму майна подружжя, усиновлення дітей, правовідносин між батьками та дітьми щодо аліментних зобов'язань. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, практикуючих юристів, а також для всіх, кого цікавлять питання сімейного права.

 

 1. Кримінальний процес : навч. посібник для підг. до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко. - Харків : Оберіг, 2014. - 248 с.

Посібник містить зразковий перелік питань, що виносяться на іспит з навчального курсу «Кримінальний процес», короткий виклад відповідей на них із врахуванням чинного законодавства України станом на 1 січня 2018 р. Мета посібника, який пропонується студентам, полягає у наданні методичної допомоги в отриманні знань з навчального курсу кримінального процесу, орієнтуванні в кримінальному процесуальному законодавстві України та навчальному матеріалі, успішному складанні іспиту з кримінального процесу як підсумкового контролю знань студентів. Для студентів усіх форм навчання, які готуються до складання іспиту,а також студентів, курсантів, слухачів юридичних навчальних закладів, які складають курсові іспити

 

 1. ОмелькінВ. М. Ваш домашній адвокат : юрид. довідник на всі випадки життя / В. М. Омелькін. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2010. - 320 с.

Довідник у формі відповідей на запитання, які стосуються найпоширеніших життєвих ситуацій. Довідник розділений на частини за галузями - адміністративне, житлове, сімейне право.

 

 1. Піддубний О. Ю. Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій : монографія / О. Ю. Піддубний. - Київ : Ірідіум, 2014. - 352 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню правовідносин у сфері біотехнологій, формулюванню на цій основі теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій для удосконалення правового забезпечення в даній сфері. У науковій роботі досліджуються теоретичні основи правового регулювання правовідносин у сфері біотехнологій як комплексної інтегрованої спільності правовідносин, що регулюються різними галузями права, серед яких передусім можна виділити екологічне, природоресурсне і адміністративне.

 

 1. Петришина М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія/ М. О. Петришина. - Харків : Право, 2011. - 232 с.

У монографії досліджено природу нормотворчої діяльності в органах місцевого самоврядування, виявлено її сутнісні характеристики. Визначено проблеми природи і механізму муніципальної нормотворчості, її теоретично-правові засади та ступінь забезпеченості, систему актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, проаналізовано основні стадії й етапи муніципального нормотворчого процесу в Україні та зарубіжних державах. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних ВНЗ, юристів-практиків, а також працівників органів місцевого самоврядування.

 

 1. Теорія та історія державного управління : навч. посібник / Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, О. М. Мельтюхова [та ін.]. - Київ : Вид. дім "Професіонал", 2008. - 288 с.

У посібнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Матеріал висвітлює сучасне трактування понятійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської думки, історичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні. Для студентів, викладачів, аспірантів та персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

 1. Господарський кодекс України: відп. офіц. тексту : норм. документи з урах. змін в ред. станом 05.01.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 180 с. - (Законодавство України).

 

 1. Господарський процесуальний кодекс України : відп. офіц. текст. : нормат. до-кум. з урах. змін в ред. станом на 12.01.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 196 с. - (Законодавство України).

 

 1. Закон України "Про прокуратуру": відп. офіц. текст. : чинне зак-во зі змін. та доп. станом на 2 вер. 2019 р. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 140 с.

 

 1. Земельний кодекс України : нормат. документи в ред. станом 01.02.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 136 с. - (Законодавство України).

 

 1. Кодекс законів про працю України : відп. офіц. текст. : норм. докум. з урах. змін. в ред. станом на 05.02.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС" , 2021. - 96 с. - (Законодавство України).

 

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : відп. офіц. текст. : нор-мат. докум. з урах. змін в ред. станом 02.02.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 340 с. - (Законодавство України).

 

 1. Конституція України : відп. офіц. тексту : нормат. документи з урах. змін в ред. станом на 04.03.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 56 с. - (Законодавство України).

 

 1. Кримінальний кодес України : відп. офіц. текст. : нормат. докум. з урах. змін в ред. станом на 01.03.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС», 2021. - 228 с. - (Законодавство України).

 

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України : відп. офіц. текст. : нормат. докум. з урах. змін в ред. станом на 15.03.2021 р. - Суми : ВВП НОТІС, 2021. - 364 с. - (Законодавство України).

 

 1. Митний кодекс України : відп. офіц. текст. : норм. докум. з урах. змін в ред. станом на 20.01.2020 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2020. - 404 с

 

 1. Цивільний кодекс України : відп. офіц. текст. : нормат. докум. з урах. змін в ред. станом на 04.01.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 376 с. - (Законодавство України).

 

 1. Цивільне право України: навч. посібник / Ю. В. Білоусов, С. В. Лозінська, С. Д. Русу ; за ред. Р. О. Стефанчука ; Міністерство освіти і науки України. - Київ: Наукова думка, Прецедент, 2004. - 448 с.

 

 1. Шмерега С. В. Земельне право України : навч.-практ. посібник / С. В. Шмерега. - Рівне, 2011. - 332 с.

Навчальний посібник містить основні нормативно-правові акти України, які стосуються земельно-правових відносин та судових прецедентів. Матеріал систематизований за розділами і статтями Земельного кодексу України. Для самоконтролю та контролю якості отриманих знань подані тести та "ключ" до них. Є зразки позовних заяв щодо захисту прав власників земельних ділянок та землекористувачів. Посібник надає інформацію для фахівців в галузі сільського господарства, для адвокатів, викладачів, студентів ВНЗ.

 

 1. Шмерега С. В. Кримінально-процесуальне право України: судові прецеденти : [навч. посібник] / С. В. Шмерега. - Рівне : РДАК, 2010. - 372 с.

Це перше у вітчизняній практиці видання судових прецедентів кримінально-процесуального права, які складалися по цей час і які не втратили своєї актуальності, практичної і наукової цінності незалежно від змін суспільно-економічних відносин. Судові прецеденти систематизовані за розділами. Для адвокатів, викладачів, студентів ВНЗ.

 

 1. Шмерега С. В. Сімейне право України: судові прецеденти : навч. посібник / С. В. Шмерега. - Рівне, 2013. - 272 с.

Це - видання судових прецедентів сімейного права, які склалися по цей час з часу дії Сімейного кодексу України і які не втратили своєї актуальності, практичної та наукової цінності незалежно від змін суспільно-економічних відносин. Судові прецеденти систематизовані за розділами, главами та статтями Сімейного кодексу України. Для студентів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, адвокатів, юристів.

 

Людмила Бурячинська