Нові надходження. Навчальні посібники та підручники для спеціальності «Право»

Бібліотечно-інформаційний центр Нові надходження БІЦ

28 травня 2021

Бібліотечно-інформаційний центр пропонує ознайомитись з новими надходженнями навчальної літератури для здобувачів освіти та викладачів юридичного відділення.

 

Історія держави і права України : підручник/ В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев ; за ред. В. Д. Гончаренка. - Харків : Право, 2019. - 552 с

У підручнику викладено матеріал з фундаментального курсу історії держави і права України, який вивчається у закладах вищої освіти України. Висвітлюється суспільний, державний лад і право за багатовікову історію українського державотворення.

 

Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк, І. М. Балакарєва, І. В. Бойко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. - Харків : Право, 2020. - 392 с

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування визначено основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників

 

Виборчий кодекс України: станом на 9 вер. 2020 р. : відповід. офіц. тексту. - Харків : Право, 2020. - 438 с

 

Державне будівництво і місцеве самоврядування : посібник для підготовки до іспиту / С. Г. Серьогіна, О. Ю. Лялюк , І. І. Бодрова та ін. - 2-е вид, перероб. і доп. - Харків: Право, 2020. - 212 с

Посібник призначений студентам юридичних факультетів закладів вищої освіти для підготовки до іспитів.

 

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. - 4-е вид, перероб. і доп. - Харків : Право, 2018. - 392 с

У підручнику системно викладені всі теми за програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян. Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.

 

Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів заочного відділення : навч.-метод.  посібник / Т. В. Мельнікова, С. С.  Микитюк, О. О.  Ходаковська ; за ред. В. П. Сімонюк. - Харків : Право, 2017. - 88 с

У збірці завдань, призначених для студентів-юристів заочного та вечірнього відділення, запропоновано матеріали для аудиторної та самостійної роботи за темами «Legal Systems», «Legal Profession», «Criminal Law», «Civil Law». Враховуючи програмні та методичні вимоги, укладачі намагалися забезпечити сучасний навчальний матеріал, послуговуючись при цьому новітніми методичними роботами американських та британських учених.

 

Конституційне право України: підручник / [Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.] ; за ред. Т. М. Слінько. - Харків : Право, 2020. - 592 с. - Бібліогр. в кінці кн

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заслуговує на увагу новаторська структура підручника, яка не є простим віддзеркаленням структури Конституції України. На рівні сучасних вимог викладені у підручнику важливі питання, що випливають із суті цієї навчальної дисципліни. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних закладів вищої освіти та юридичних факультетів.

 

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація,  В. І. Тютюгіна,  В. І. Борисова. - 6-те вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2020. - 584 с.

 

Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація,  В. І. Тютюгіна,  В. І. Борисова. - 6-те вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2020. - 768 с.

 

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України, досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, а також наводяться відомості про основні напрями(школи) науки кримінального права. У шостому виданні підручника враховано зміни та доповнення до Кримінального кодексу України, які відбулися за період із 2001 р. до 1 листопада 2019 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України, постанови та правові висновки Верховного Суду України. Підготовлений з урахуванням положень Закону України №2617-VIII від 22 листопада 2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних закладів вищої освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

Лапкін А. В. Судове право України : навч. посібник у схемах / А. В. Лапкін. - 2-е вид., змін. та доп. - Харків : Право, 2017. - 150 с

Пропонований посібник є однією із перших в Україні робіт, в якій цілісно і системно викладено концепцію судового права України. Розглядаються питання предмета і системи судового права, його джерел, принципів судової влади, статусу суддів, організації судової системи та органів, що забезпечують функціонування судової влади, а також основні положення судових процедур з урахуванням законодавства про судоустрій і статус суддів станом на 1 березня 2016 р. Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни «Судове право». Представлений матеріал дає можливість акцентувати увагу на основних положеннях судового права в Україні і поданий у зручній формі для опанування знаннями.

 

Мілаш В. С. Господарське право : навч. посібник для підготовки до іспитів / В. С. Мілаш. - 6-те вид., змін. - Харків : Право, 2019. - 336 с

У навчальному посібнику відповідно до програми курсу висвітлено питання загальної та особливої частин господарського права на основі чинного законодавства, навчальних і наукових видань. Для студентів денної та заочної форми навчання, які вивчають курс господарського права, та всіх, хто цікавиться господарсько-правовою проблематикою.

 

Мічурін Є. О. Цивільне право : альбом схем : навч. посібник : у 2-х ч.. Ч. 1 / Є. О. Мічурін, О. Р. Шишка. - 5-е вид. - Харків : Право, 2018. - 232 с

Посібник підготовлений відповідно до курсу цивільного права і складений з урахуванням навчальних програм для вищих навчальних закладів на основі чинного цивільного законодавства України та існуючих правових теорій. Це збірник схем, що відображають зміст основних інститутів цивільного права України. Для студентів, фахівців, аспірантів, усіх тих, хто працює над підвищенням рівня юридичної підготовленості.

 

Мічурін Є. О. Цивільне право : альбом схем : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 2 / Є. О. Мічурін, О. Р. Шишка. - 5-е вид. - Харків : Право, 2018. - 222 с

Посібник підготовлений відповідно до курсу цивільного права і складений з урахуванням навчальних програм для вищих навчальних закладів на основі чинного цивільного законодавства України та існуючих правових теорій. Це збірник схем, що відображають зміст основних інститутів цивільного права України. Для студентів, фахівців, аспірантів, усіх тих, хто працює над підвищенням рівня юридичної підготовленості та хоче систематизувати свої знання.

 

Основи права Європейського Союзу : підручник / Л. І. Адашис, Т. М. Анакіна, С. М. Вихрист ; за ред. Т. Л. Сироїд. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2020. - 588 с

У підручнику проаналізовано сучасний стан та перспективи подальшого роз?витку права ЄС, розкрито зміст основних принципів, інститутів, надано характеристику організаційно-правового механізму ЄС; приділено увагу положенням окремих галузей. Акцентовано увагу на питанні співробітництва між ЄС та Україною, а також на проблемі гармонізації українського законодавства з правом ЄС. Авторський колектив підручника включає вітчизняних і зарубіжних учених-спеціалістів у галузі права Європейського Союзу, міжнародного права. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами права Європейського Союзу.

 

Петришин О. В. Порівняльне правознавство у таблицях : навч. посіб. для юрид. фак. та закл. вищ. освіти / О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук’янова. - 4-е вид., змін. - Харків : Право, 2021. - 160 с.: табл.

У навчальному посібнику у таблицях викладено основні питання, передбачені навчальною програмою вищих юридичних навчальних закладів України з порівняльного правознавства, що дозволяють студентам глибше засвоїти матеріал та систематизувати його. У таблицях у стислому вигляді представлено матеріали з теорії компаративістики, європейського права, романо-германської та англо-американської правових сімей,скандинавського і латиноамериканського права, правових систем релігійного типу (ісламського, індуського, єврейського та канонічного права) та правових систем традиційного типу (китайське, японське,африканське право). Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.

 

«Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства : навч. посібник / уклад. : Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв ; вступ. ст. В. Я. Тація. - Харків : Право, 2017. - 392 с

Пропонований посібник є перевиданням «Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі» (2014) зі змінами та доповненнями. Видання присвячене видатній законодавчій пам’ятці права Київської Русі – Правді Руській, в основі якої лежить Правда Ярослава Мудрого: тексти двох її редакцій – Короткої і Поширеної Правди, їх переклади, коментарі, а також фрагменти найвизначніших праць з історії створення, дослідження її текстів. Укладачами збірника при складанні коментарів до тексту Руської Правди враховано як досвід попередників, так і досягнення вітчизняної історико-правової науки у дослідженні права Давньоруської держави. Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів юридичних та історичних факультетів вищих навчальних закладів, читачів, які цікавляться чи вивчають історію вітчизняного державотворення.

 

Людмила Бурячинська, завідувачка БІЦ