12 вересня 2011 році,  шляхом об’єднання землевпорядного та будівельного відділень, створено технічне відділення, яке очолив Качановський Олег Ігорович. Відділення  здійснювало  набір на спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» та 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». З 2017 року відділення очолює кандидат сільськогосподарських наук Люльчик Вадим Олександрович. Освіта: інженер-еколог, Рівненський державний технічний університет, 2001 р. інженер-землевпорядник, Національний університет водного господарства та природокористування, 2011 р. Спеціальна педагогічна підготовка: магістр з екології, Український державний університет водного господарства та природокористування, 2002 р. За його участі створено освітні програми для сьогоднішніх спеціальностей, які є на технічному відділенні. 

У 1992 році Рівненський радгосп-технікум розпочав підготовку ТЕХНІКІВ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ, у зв’язку з актуальністю питань земельної реформи, яка розпочалась в Україні у 1991 році та необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців для її здійснення. Перший випуск техніків-землевпорядників відбувся у лютому 1995 році. Загальна кількість спеціалістів,  які закінчили із дипломом техніка-землевпорядника 689 чоловік.

У 2016 рік – ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» розпочинає набір абітурієнтів за спеціальністю 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

Підготовку фахівців зі спеціальності 193  «Геодезія та землеустрій» здійснюються на  технічному відділенні викладачами циклової комісії землевпорядних дисциплін. У складі циклової комісії  постійно працюють 11 викладачів, з них 2 кандидати наук, 7 викладачів-методистів, які є спеціалістами вищої категорії, 1 – спеціаліст вищої категорії, 3 – спеціалісти першої категорії, 1 – спеціаліст другої категорії. Серед викладачів є відмінники аграрної освіти, почесні землевпорядники України.

Навчання здійснюється за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб. Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб.

Термін навчання :

- на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки, 10 місяців;
- на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) –2 роки, 10 місяців.

 Молодші спеціалісти з геодезії та землеустрою працевлаштовуються в Науково-дослідному інституті землеустрою, державних управліннях Держгеокадастру всіх районів області та приватних проектних організаціях. До кола обов’язків випускників входить державний контроль за охороною та використанням земель області, розробка проектів землеустрою для відведення земель при будівництві, впорядкування території сільськогосподарських підприємств різної форми власності, розпаювання земель колишніх колективних господарств в процесі проведення земельної реформи.

Сьогодні на технічному відділенні навчається 123 студента-землевпорядника.

У розпорядженні студентів геодезична та комп’ютерна техніка нового покоління, мультимедійні системи, нове програмне забезпечення, вихід у всесвітню мережу Інтернет, WI-FI.

 Підготовка фахівців галузі землеустрою здійснюється в сучасних аудиторіях, які в достатній мірі обладнані технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт. Також діє  комп’ютерна лабораторія, яка містить  15 комп’ютерів, фотограмметричну станцію «Дельта» тощо.

У рамках підготовки фахівців вивчаються такі профільні дисципліни:  Землевпорядне проектування, Геодезія, Земельне право, Земельний кадастр, Державний контроль і моніторинг земель, Управління земельними ресурсами, Фотограмметрія, Геодезичні роботи при землеустрої, Комп'ютеризація землевпорядного виробництва, Землеустрій населених пунктів, Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система, Грошова оцінка.

Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування, науково-дослідній роботі студентів. Тематика дипломних проектів враховує вимоги часу та хід земельної реформи в Україні, положень Земельного Кодексу України та діючих законодавчих і нормативних актів. При розробці проектних рішень студенти використовували реальні дані територій сільських рад та населених пунктів Рівненської, Волинської областей. До рецензування дипломних проектів були залучені провідні спеціалісти землевпорядних організацій  та Науково-дослідного інституту землеустрою.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом керівників гуртків, таких «Клуб Картографи Google», «Моя маленька Батьківщина», екологічний гурток «Джерело». Студенти гідно представляють роботу клубів на фестивалях науки, які проходять у Національному університеті біоресурсів і природокористування  України, де вони займають  призові місця. Викладачами циклової комісії проводяться щорічно   Інтернет форуми «Geoweek-2017» та Всеукраїнська Інтернет конференція «Моя професія – Землевпорядник». На відділенні діють добрі традиції, а саме: студентське свято «Ми землевпорядні таланти», посвята у першокурсники «Приймаємо в студентську родину», випуск газети «Землевпорядний Times», благодійні акції для вихованців дитячих будинків, екологічні акції тощо.

Постійне удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісну підготовку майбутніх фахівців для землевпорядної служби Рівненської та сусідніх із нею областей: Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської; органічне поєднання навчання і виховання творчої особистості – це єдині турботи і інтереси, які об'єднують колектив викладачів і студентів – землевпорядників.

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю  «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» ведеться з 1969 року. Ця спеціальність є однією з найстаріших в коледжі. Відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю  «Будівництво та цивільна інженерія» циклова комісія будівельних дисциплін головою якої з 2006 року є Павленко О.І. і до складу якої входить 12 педагогічних працівників: кваліфікаційна категорія семи викладачів – «спеціаліст вищої категорії», з них один має педагогічне звання «викладач-методист», двоє викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», двоє викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» один – «спеціаліст», кандидат технічних наук.

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» розділяється на дві спеціалізації – «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

У 2012 році Рівненський державний аграрний коледж вперше проводить набір студентів зі спеціальності «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», і на даний момент вже здійснив три випуски техніків-дизайнерів.

Викладачами коледжу, які забезпечують навчальний процес за спеціальністю  «Будівництво та цивільна інженерія», проводиться системна робота з використання в навчальному процесі сучасних технологій навчання.

Викладачі випускової циклової комісії здійснюють організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, керівництво науково-дослідною роботою студентів, організацію та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів тощо.

Важливим напрямком практичної підготовки майбутніх фахівців-будівельників і дизайнерів є науково-дослідницька робота студентів, яка у межах навчального плану є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми на­вчальної роботи:

-  написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення спеціальних дисциплін;

- виконання лабораторних, практичних, семінарських та само­стійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблем­ного пошуку;

- виконання нетипових завдань дослідницького характеру в пе­ріод виробничої практики;

- підготовка та захист курсових і дипломних робіт та проектів.

Практична підготовка студентів спеціальності  «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється на основі наскрізної програми практичного навчання, яке передбачає послідовність і взаємозв’язок ознайомлення студентів з практичним застосуванням професійних навичок  в різних будівельних організаціях.

Знання   та  навики  набуті  та  сформовані  в  ході  виконання  курсових  проектів  та  робіт  з  фахових  дисциплін, далі  реалізовуються  у  відповідних  розділах  дипломного  проекту, який є кваліфікаційним навчально-нау­ковим дослідженням студента, яке виконується на завершаль­ному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

№ н/п

Найменування дисципліни професійної підготовки із спеціалізації – «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

1

Будівельні конструкції

 

2

Інженерне креслення

 

3

Будівельна механіка

 

4

Будівельне матеріалознавство

 

5

Основи розрахунку будівельних конструкцій

 

6

Основи охорони праці

 

7

Санітарно-технічне обладнання будівель

 

8

Інженерна геодезія

 

9

Економіка будівництва

 

10

Електротехніка в будівництві

 

11

Будівельна теxніка

 

12

Основи систем автоматизованого проектування

 

13

Технологія і організація будівельного виробництва

 

 

№ з/п

Найменування дисципліни професійної підготовки із спеціалізації – «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

1

Метрологія і стандартизація


2

Матеріалознавство

3

Конструкції будівель і споруд

4

Кольоровий і просторовий дизайн

5

Архітектурні деталі та дизайн інтер’єрів

6

Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд

7

Організація опоряджувальних робіт

8

Основи технології і організації будівельного виробництва

9

Економіка

10

Основи охорони праці

11

Експлуатація будівель та реконструкція

12

Основи дизайну

13

Технічний рисунок і основи графічного дизайну

14

Основи архітектурного проектування

15

Основи композиції

16

Моделювання та макетування в матеріалі

17

Основи кольорознавства і колористика

 

У даний час завжди є  потреба в будівництві нових та реконструкції і реставрації існуючих будівель і споруд. Для вирішення цієї проблеми необхідні  техніки-будівельники та техніки-дизайнери. Тому наші випускники після закінчення коледжу можуть здійснювати професійну діяльність в галузі архітектури та будівництва для:

 • проведення робіт з зовнішнього опорядження будівель,
 • проведення робіт з внутрішнього опорядження будівель,
 • проведення робіт з інтер’єрів приміщень,
 • проведення робіт з реконструкції, реставрації та ремонту будівель,
 • розробки проектно-конструкторської документації громадських, житлових, промислових  та інших об’єктів;
 • розробки  конструктивних креслень конструкцій та їх елементів, а також вузлів і деталей до них;
 • проведення робіт з ландшафтного проектування
 • послуг з графічного дизайну
 • проведення робіт з виконання технологічних процесів у залежності від поставленої задачі;
 • проведення робіт з організації процесів будівництва та будівельного виробництва архітектурних деталей;
 • контролю технічної документації;
 • експлуатаційному контролю будівель і споруд;
 • оформлення технічної документації;
 • виконання художньо-оздоблювальних робіт.

Технік-будівельник призначається  для діяльності в будівельних, проектних, конструкторських організаціях та їх підрозділах, які виконують будівництво житлових, цивільних і промислових будівель та споруд. Технік-будівельник може займати первинні посади, а саме :

- технік – будівельник;

- технік – доглядач;

- доглядач будови;

- технік – проектувальник;

- технік – лаборант (будівництво);

- технік з нормування праці;

- технік з підготовки виробництва.

Технік-дизайнер призначається  для діяльності в будівельних, проектних, конструкторських організаціях та їх підрозділах, які виконують будівництво та опорядження житлових, цивільних і промислових будівель та споруд. Технік-дизайнер може займати первинні посади, а саме:

 • технік – дизайнер;
 • технік – проектувальник;
 • макетник макетно – модельного проектування;
 • дизайнер інтер’єрів та екстер’єрів;
 • графічний дизайнер.