Звіт діяльності економічного відділення у І семестрі 2020-2021 навчальному році

Економічне відділення

04 січня 2021

Звіт завідувача економічного відділення

Мартинової Ірини Миколаївни

За І семестр 2020-2021 н.р.

                                                                                            

 1. Проведення профорієнтаційної роботи з метою формування контингенту студентів на 2020-2021 н.р.
 2. Контингент студентів (кількість груп, спеціальностей, кількість студентів, які навчаються за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання). Кількість студентів, які потребують соціальної підтримки.  
 3. Контроль за навчальним процесом, кількість відвіданих занять з метою контролю, висновки про якість проведення занять. Проведено відкриті заняття.
 4. Матеріально-технічна база відділення, робота кабінетів і лабораторій
 5. Виховна і позааудиторна робота, яка здійснюється викладачами на відділенні.
 6. Робота з кураторами та старостами навчальних груп. Самоврядування на відділенні.
 7. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками.
 8. Практична підготовка, якість виконання курсових робіт (проектів), звітів з навчальних і виробничих практик.
 9. Зв’язок з виробництвом і стейкхолдерами.

 

ВСТУП

 

Економічне відділення – це одне з найперших відділень у структурі ВСП «РФК НУБіП України», яке забезпечує підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері економіки, управління та адміністрування. Економічне відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів (1-й рік набору) з чотирьох спеціальностей:

 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

та за Освітнім ступенем Бакалавр

 • 071 Облік і оподаткування
 1. Проведення профорієнтаційної роботи з формування контингенту студентів

 

З метою забезпечення прийому студентів на навчання був розроблений та здійснений план заходів.

Член економічного відділення, методист заочного відділення Пастушенко Н.В. разом із секретарем комісії Качановським О.І. з метою профорієнтації відвідали наступні навчальні заклади:

Березнівське вище професійне училище ДПТНЗ «Березнівське ВПУ»

Спеціальності: Економіка, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Фінанси, банківська справа та страхування

Вище професійне училище № 22 м. Сарни

Спеціальності: Економіка, Фінанси, банківська справа та страхування

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Соснівський професійний ліцей»

Було проведено розмову з заступником директора з навчальної роботи Радивилівського професійного ліцею Тимочко Ольгою Теодозіївною про подальше ступеневе навчання їх випускників.

Викладачами Немкович О.Б., Гнатюк А.А. було проведено профорієнтаційну роботу із студентами випускних груп економічного відділення у грудні 2020 року. На даний час випускниками спеціальності 071 Облік і оподаткування сформовано 21 особову справу, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 9; 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 14 на Міжкафедральну лабораторію НУБіП України.

 

 1. Контингент студентів. Кількість студентів, які потребують соціальної підтримки.

На економічному відділенні навчається 270 студента, з них  238 осіб, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, та на умовах контракту – 32 студента.

Чисельність здобувачів освіти за спеціальностями склала:

 • Облік і оподаткування – 87 осіб;
 • Фінанси, банківська справа та страхування – 60 осіб;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 68 особи;
 • Менеджмент – 11 осіб;
 • Облік і оподаткування Освітній ступінь Бакалавр – 44 особи.

 

Дівчата

Хлопці

Загальна
кількість

Сільське населення

Міське населення

Мол. спец.

Фахов. мол. бакалавр

071 Облік і оподаткування

Всього:

79

8

87

55

32

76

11

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Всього:

44

16

60

40

20

47

13

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Всього:

37

31

68

45

23

58

10

073 Менеджмент

Всього:

7(6)

4

11

9(8)

2

-

11

Освітній ступінь Бакалавр 071 Облік і оподаткування

Всього:

27

17

44

19

25

-

-

Всього по відділенню:

194

76

270

168

102

181

45


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ

економічного відділення на 2020-2021 н.р.

соціально-незахищені студенти

Категорія

Кількість студентів

Інваліди

9

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

6

студенти, батьки яких мають статус учасників бойових дій

12

напівсироти

20

з багатодітних сімей

54

з малозабезпечених сімей

9

мають чорнобильське посвідчення

12

переселенці

2

внутрішньо переміщені особи

-

 

 

21-О

23

22-О

20

31-О

24

32-О

20

21-П

36

31-П

32

21-Ф

22

22-Ф

17

31-Ф

21

21-М

11

4-ОБ

20

5-ОБ

24

Всього

інваліди

1

-

1

1

2

-

-

-

1

1

-

2

9

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1

-

-

2

1

-

-

-

1

-

-

1

6

студенти, батьки яких мають статус учасників бойових дій

1

1

1

 

1

2

1

1

2

-

1

-

1

12

напівсироти

1

4

1

1

1

2

2

4

1

1

2

-

20

з багатодітних сімей

6

4

4

4

10

4

5

4

4

3

-

6

54

з малозабезпечених сімей

-

 

-

-

-

2

5

-

1

1

-

-

9

мають чорнобильське посвідчення

1

-

3

-

-

-

2

6

2

-

1

-

15

внутрішньо переміщені особи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

переселенці

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

127

 

 1. Контроль за навчальним процесом на відділенні

 

Основою планування освітнього процесу на економічному відділенні є Закон України “Про вищу освіту”, Положення про організацію навчального процесу у ВСП «РФК НУБіП України».

Навчально-виховна робота на відділенні підпорядковується реалізації вимог освітньо-професійних програм спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців.

Для всіх навчальних дисциплін були розроблені та затверджені на засіданні циклової комісії економічних дисциплін та засіданні методичної ради коледжу робочі програми дисциплін та навчальних практик.

Впродовж семестру проводиться контроль та аналіз успішності студентів, застосовуються заходи щодо забезпечення високого рівня успішності на відділенні. Здійснюється систематичний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу шляхом відвідування відкритих та поточних занять викладачів, перевірки дотримання розкладу аудиторних занять, навчальних і виробничих практик, ступеню відповідності тематики аудиторних занять навчальній та робочій програм дисциплін і практик.

Для перевірки і оцінки якості навчальної роботи запроваджено проведення з усіх дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки комплексні контрольні роботи та тести з можливістю використання комп’ютерних програм.

За 2020-2021 н.р. проведена значна робота з оволодіння інноваційними технологіями навчання та впровадження їх в освітній процес. Значна увага приділяється підготовці навчально-методичних комплексів професійно-орієнтованих дисциплін, вдосконаленню наявного навчально-методичного комплексу дисциплін відповідно до вимог ліцензування.

Робота викладачів спрямовується на підготовку методичних розробок, навчальних посібників. Підготовлено методичні розробки і рекомендації щодо бінарних занять на виробництві, розширені конспекти занять з використанням інноваційних технологій, видано збірних доповідей власної Інтернет-конференції, підготовлено та видано статті і тези.

На економічному відділенні 100% розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін як ОКР Молодший спеціаліст, так і ОС Бакалавр. Ведення журналів обліку навчальних занять відбувається відповідно до правил заповнення та Положень щодо освітнього процесу в коледжі.

Викладачі циклової комісії економічних дисциплін активно беруть участь у регіональних, Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Однією із найважливіших умов якісної підготовки фахівців є належне кадрове забезпечення освітнього процесу. В коледжі розроблено п’ятирічний план підвищення кваліфікації, який виконується повною мірою. Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників впроваджуються в освітній процес.

Щорічно видається значна кількість навчальних посібників, навчально-методичної літератури. Це дозволило на 100 % забезпечити методичними матеріалами практичну підготовку та самостійну роботу з фахових дисциплін. Усі студенти забезпечені методичними матеріалами на семінарські, практичні і лабораторні заняття повністю, які поновлюються через кожні 1-2 роки.

Систематично відбуваються засідання циклової комісії економічних дисциплін, на яких аналізуються та розглядаються актуальні питання навчального процесу (постійний моніторинг освітнього процесу, аналіз успішності здобувачів освіти за модульним та сесійним контролем, проводяться зрізи знань студентів), напрями розвитку економіки країни та регіону.

З 19.10.2020 – 23.10.2020 на відділенні відбувся тиждень циклової комісії економічних дисциплін за таким планом :

Дата

Захід

Група, учасники

Відповідальні

Понеділок

19.10.

 

Екскурсія в аудиторську фірму «ТОВ аудиторська компанія «Актив плюс»

4-ОБ, 5-ОБ

Мартинова І. М,

Гнатюк А. А,

Немкович О. Б.

Олімпіада з дисципліни

«Фінансовий облік»

31-О

32-О

Матвійчук Л. А.,

Бондарчук І. П.

Вівторок

20.10.

 

Круглий стіл з роботодавцями на тему «Аудитор. Плюси та мінуси професії»

Групи економічного відділення

Гнатюк А. А.,

Немкович О.Б.

Олімпіада з дисципліни

«Бухгалтерський облік»

21-О, 22-О,
21-Ф, 22-Ф, 21-П, 21-М

Матвійчук Л. А., Конончук О. М., Черначук-Семенишина О. В.,  Чернега І. Г

Середа

21.10.

 

Підсумкова конференція-презентація інтерактивного проекту  «Підприємства нашого краю – лідери на ринку товарів та послуг»

21-П, 31-П,

11-П

Мартинова І. М., Балдич Л. В.

 

Екскурсія на ферму «Verbar@Vlyk 2020»

21-П, 31-П

Мартинова І. М.,

Балдич Л. В.,

Лисяк О. М.,

Коняхін Ю. О.

Четвер

22.10.

 

Виховна година

 «Топ-10 найбільш затребуваних професій в Україні»

Випускні групи економічного відділення

Бондарчук І. П

Зустріч студентів економічного відділення  з виконавчим директором ТМ «Скиба» Васильцем Сергієм Дмитровичем на тему «ТМ «Скиба» - це не лише наша команда, а й наша любов до хліба»

Групи економічного відділення

Мартинова І. М., Конончук О. М.

П’ятниця

23.10.

 

Квест з дисципліни «Фінанси»

21-Ф, 31-Ф

Гулюк Ю. С.,

Пастушенко Н. В.

Відкрите заняття з дисципліни «Ринкові дослідження» на тему «Дослідження конкурентоспроможності підприємств та конкурентів»

31-П

Балдич Л. В.

 

В умовах карантину, всі студенти економічного відділення навчались 2 тижні дистанційно, були підключені до соціальних мереж, інтернету, Zoom, Viber, що дало змогу здобувачам вищої освіти опрацьовувати матеріали та здавати заліково-екзаменаційну сесію. Дистанційне навчання, це можливість отримувати необхідні знання, віддалено від навчального закладу. Навчаючись дистанційно студенти ознайомлювалися з усією необхідною інформацією (розкладами на сайті коледжу).

Взаємовідвідування викладачами

циклової комісії економічних дисциплін

станом на 20.12.2020 р.

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кількість відвіданих занять

1

Балдич Людмила Володимирівна

22

2

Бобошко Аліна Віталіївна

3

3

Бондарчук Ірина Павлівна

8

4

Гнатюк Алла Аркадіївна

5

5

Корсун Ярослав Петрович

 

6

Конончук Оксана Миколаївна

17

7

Кучерук Олена Миколаївна

4

8

Мартинова Ірина Миколаївна

26

9

Матвійчук Любов Анатоліївна

15

10

Мошковська Галина Константинівна

3

11

Немкович Оксана Борисівна

4

12

Обарчук Елліна Всеволодівна

5

13

Пастушенко Наталія Володимирівна

10

14

Тумас Юлія Сергіївна

5

15

Царук Василь Юрійович

19

16

Чернега Ірина Григорівна

6

17

Черначук-Семенишина Олена Володимирівна

5

 

Атестуються в 2020-2021 навчальному році: Балдич Л.В., Корсун Я.П., Пастушенко Н.В., Бондарчук І.П.

Проведено за 1 семестр відкритий урок Балдич Л. В., лекція з використанням технологій дистанційного навчання з дисципліни «Ринкові дослідження», тема «Дослідження конкурентоспроможності підприємств та конкурентів», 31-П група, 23.10.2020. Балдич Л.В., Мартинова І.М., 25.10.2020 р. студенти 31-П. 21-П груп «Ринкові дослідження», «Комерційна діяльність», «КТ»,»ІТР».

 

Результати успішності студентів економічного відділення

Форми контролю знань і умінь здобувачів освіти на відділенні використовують відповідно до робочих навчальних планів. На рівні навчальних дисциплін проводився також контроль умінь та навичок студентів шляхом перевірки та оцінювання якості виконання лабораторних і практичних робіт, завдань, які виносяться на самостійну роботу студентам, а також при проходженні навчальної практики. Викладачі комісії проводить активну роботу щодо впровадження мультимедійних технологій з метою покращення якості навчання. Сучасні інформаційні технології стають невід’ємною, ефективною та результативною частиною навчання.

Якісна успішність за перший семестр навчального року наступна:

Облік і оподаткування: 21-О – 70%, 22-О – 60%, 31-О – 58%, 32-О -53%

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність: 21-П – 89%, 31-П –53%

Фінанси, банківська справа та страхування: 21-Ф –86% , 22-Ф – 53% , 31-Ф – 71%

Менеджмент  21-М – 63,6%

Освітній ступень бакалавр спеціальності 071 Облік і оподаткування: 4-ОБ –75 %, 5-ОБ – 53%

 

ІНФОРМАЦІЯ

про відмінників на економічному відділенні у І семестрі 2020-2021 н.р.

 

Група

Всього студентів

Кількість студентів відмінників

Прізвище, ім’я, по батькові

 

спеціальність 071 Облік і оподаткування

1

21-О

23

-

-

2

22-О

20

1

Бельська Софія Костянтинівна

3

31-О

24

4

Грабар Катерина Ігорівна

 

 

 

 

Кривоблоцька Єлизавета Вікторівна

 

 

 

 

Паламарчук Марія Василівна

 

 

 

 

Садовська Елизавета Михайлівна

4

32-О

20

3

Артюшик Катерина Володимирівна

 

 

 

 

Харкевич Софія Петрівна

 

 

 

 

Яскал Марія Петрівна

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5

21-П

36

2

Скоропада Діана Анатоліївна

 

 

 

 

Кантоніст Ольга Петрівна

6

31-П

32

4

Протасюк Наталія

 

 

 

 

Рис Ірина

 

 

 

 

Ющук Аліна

 

 

 

 

Курносіков Михайло

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

7

21-Ф

22

1

Мартинюк Валерія Анатоліївна

8

22-Ф

17

3

Абрамович Ірина Степанівна

 

 

 

 

Янковська Юлія Олександрівна

 

 

 

 

Ярмольчук Дмитро Вікторович

9

31-Ф

21

6

Козакевич Софія Геннадіївна

 

 

 

 

Мамчур Ірина Петрівна

 

 

 

 

Мойсієвич Олена Олександрівна

 

 

 

 

Олексієвець Любов Миколаївна

 

 

 

 

Піддубна Людмила Валентинівна

 

 

 

 

Труш Катерина Андріївна

10

21-М

11

2

Гук Ліза Олексіївна

 

 

 

 

Попчук Діана Сергіївна

Всього

 

226

26

 

 

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 071 Облік і оподаткування

10

4-ОБ

20

3

Мойсієвич Аліна Сергіївна

 

 

 

 

Максимчук Анна Петрівна

 

 

 

 

Соломко Вікторія Анатоліївна

11

5-ОБ

24

5

Борисов Назарій Павлович

 

 

 

 

Догадін Вадим Миколайович

 

 

 

 

Крук Марина Сергіївна

 

 

 

 

Місюра Анна Павлівна

 

 

 

 

Овчаренко Тетяна Володимирівна

Всього

 

44

8

 

Всього

 

270

34

 

 

Впродовж 2020 – 2021 н.р. з метою організації контролю за виконанням робочих програм дисциплін, успішності студентів, пропусків занять та аналізу їх відпрацювання на відділенні ведуться наступні документи: «План роботи відділення», «Журнал реєстрації екзаменаційних листів», «Індивідуальний план роботи викладача», а в академічних групах «Журнал обліку роботи академічної групи», «Журнал роботи куратора групи».

З метою збереження контингенту студентів викладачами та кураторами груп відділення постійно ведеться облік успішності і відвідування занять студентами із щомісячним аналізом. На відділенні приділяється значну увагу розвитку студентської науки.

Студент 5-ОБ групи Догадін Вадим, прийняв активну участь у ІІ турі Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності Облік і оподаткування, наукова робота на тему: «Організація обліку грошових коштів та їх еквівалентів».

 1. Матеріально-технічна база

За кабінетами економічного відділення закріплено таких педагогічних працівників:

11 каб.

Бухгалтерського обліку

Немкович Оксана Борисівна

28 каб.

Фінансів та фінансового права

Матвійчук Любов Анатоліївна

30 каб.

Товарознавства, комерційної діяльності та маркетингу

Бондарчук Ірина Павлівна

32 каб.

Податкової системи та звітності

Конончук Оксана Миколаївна

44 каб.

Банківських операцій та казначейської справи

Тумас Юлія Сергіївна

49 каб.

Економічного аналізу та статистики

Чернега Ірина Григорівна

50 каб.

Економіки та менеджменту

Обарчук Елліна Всеволодівна

За лабораторіями:

48 лаб.

Навчальна бухгалтерія

Новіцький Сергій Броніславович

 

Протягом І семестру на базі лабораторії були проведені навчальні заняття із застосуванням сучасних мультимедійних засобів – викладачі Мартинова І.М. дисципліна «Комерційне товарознавство», Балдич Л.В. дисципліна «Ринкові дослідження», Матвійчук Л.А, Бондарчук І.П. дисципліна «Інформаційні системи в обліку». Лабораторія приймає активну участь у науково-методичній, виховній роботі коледжу. Так 01.10.2020 року відкрита виховна година із 31-Ф групою, куратор Тригубець Л.Р., 09.11.2020 року була організована трансляція електронного диктанту, 25.11.2020 року в онлайн режимі було проведено обласне методоб’єднання викладачів суспільних дисциплін (викладач Купчишина Т.В.), 15.12.2020 року була проведена інтернет-конференція економічного відділення «Економічний розвиток країни: сучасні реалії», 17.12.2020 року була організована участь у Дні відкритих дверей економічного факультету НУБіП України.

 

 1. Виховна і позааудиторна робота, яка здійснюється викладачами на відділенні

 

На економічному відділенні приділяється велика увага організації позааудиторній та виховній роботі зі студентами, яка будується на принципах взаємодії з органами студентського самоврядування, та спрямована на виховання у студентів високих моральних якостей, підготовку гармонійно розвиненої активної особистості. З цією метою здійснювалися заходи щодо активізації функціонування інституту кураторства, із залучення студентства до організації освітнього процесу, з підтримки участі студентів у спортивних та культурно-масових заходах.

Викладачі ЦК в цьому семестрі організовують студентські науково-практичні конференції, на яких студенти усіх спеціальностей представляють свої дослідження за фахом.

15 грудня 2020 року економічним відділенням коледжу було проведено щорічну V міжвузівську науково-практичну конференцію «Економічний розвиток країни: сучасні реалії».

Модератор конференції, к.е.н. доцент Гнатюк Алла Аркадіївна звернулась до учасників конференції з привітанням у якому було зазначено, що незважаючи на те, що цьогорічна конференцію відбувається дистанційно, вдалось зібрати талановиту студентську молодь щоб налагодити необхідні професійні зв'язки та напрацювати безцінний науковий досвід. Дослідницька діяльність студентів у науковій роботі є важливим компонентом якісної вищої освіти. Участь молодих науковців у конференції сприяє зростанню особистої професійної компетентності. В цьому можна переконатися виходячи з заявлених тез для виступів, у яких зазначені проблеми, що хвилюють широке коло освітян та науковців України. Це актуальні проблеми економічного зростання нашої країни, її інтеграції до європейської спільноти, розвиток національної самосвідомості українського народу та багато інших. Дослідження цих надзвичайно актуальних проблем цінне тим, що учасники конференції здатні внести нове бачення в їх вирішення.

За підсумками проведеної конференції підготовлено звіт та сформовано збірник тез доповідей, який буде розміщено на сайті економічного відділення. Всі учасники конференції отримають сертифікати та збірники тез.

Конференція відбулася на високому організаційному рівні. Безсумнівно наукові дослідження є і будуть підґрунтям для успішного економічного, соціального та культурного-освітнього розвитку країни, а наукові пошуки сприятимуть розвитку демократичної держави, інтеграції та модернізації вітчизняної вищої освіти, підвищенню їх привабливості та конкурентоздатності.

За 2020-2021 н.р. було проведено низку виховних заходів, які узагальнено в збірнику Студентський марафон – 2020 «Студентське життя – це…». Марафон розпочався із представлення 09.09.2020 студентам економічного відділення виставки «Людяність у безодні пекла», розробленої членами громадської організації «Центр студій політики пам'яті і публічної історії «Мнемоніка». Виставку представили члени ГО «Мнемоніка»: професор кафедри всесвітньої історії РДГУ Гон М. М. та доцент, к.е.н., викладач коледжу Гнатюк А. А.. Згодом естафету підхопили інші групи.

 

Студентське життя – це неймовірні роки, які запам’ятаються на довго.

Екскурсія: «Рівне з минулого в сьогодення. Любомирські в історичній спадщині Рівного.» разом із куратороми О.М. Лисяк та Ю.О. Коняхіним

21-П,

31-П

16.09.20

Студентське життя – це най заповітна мрія кожного.

Студенти 31-О групи економічного відділення відвідали картину галерею «Євро Арт»  під керівництвом куратора І.П.Бондарчук

31-О

24.09.20

Студентське життя – це невід’ємна частина життєвого шляху людини.

 31-Ф групою та куратором Л.Р. Тригубець проведена виховна година з елементами тренінгу «Життєві цінності людини або проблема вибору»

31-Ф  

 

01.10.20

Студентське життя – це заповітна мрія кожного.

21-Ф групою та куратором Т.А. Грицик проведена тематична виховна година «Шляхами козацьких звитяг. Свята Покрова»

21-Ф,

22-Ф

08.10.20

Студентське життя – це заповітна мрія кожної людини, час відкритих перспектив,віра про прекрасне майбутнє.

21-П та 31-П групи економічного відділення відвідали равликову ферму «Verba r@VLyk 2020» разом з кураторами О.М. Лисяк та Ю.О. Коняхіним

31-П,

21-П

  

25.09.20

 

Студентське життя – це заповітна мрія кожної людини.

Студентське життя – це заповітна мрія кожної людини.

Студентське життя – це найатмосферніших періодів в житті кожної людини.

4-ОБ

21-М

22-О

Студентське життя це свято здоров’я і юності, період коли всі шляхи світу відкриті перед молодими людьми для рішучих і цілеспрямованих підкорювачів неймовірного.

Студентське життя – час, який наповнений масою нових вражень.

Студенське життя – це найперспективніша пора.

21-О

 

32-О

 

5-ОБ

Студентське життя – це відвідування міст та товариств з обмеженою діяльністю.

Туристсько-краєзнавча експедиція Львівщиною студентського активу економічного віділення коледжу та екскурсія студентів економічного відділення спеціальності 071 – Облік і оподаткування до ТОВ «Аудиторська Компанія «Актив Плюс»»

Студенти та куратори економічного відділення

3-4.10.2020, 9.10.2020

 

За результатами виховних заходів був виданий 5-й збірник виховних заходів економічного відділення.

Кожного тижня відбуваються старостати. Випущено 2 газети «Економіст», № 22, 23.

На формування здорового способу життя студентів, направлена спортивно-масова робота.  

Першість  коледжу серед відділень з футболу: з 5 команд зайняли – ІV місце м. Рівне

 1. Курносіков М.В. - 21-П
 2. Остапчук А.В. - 21-П
 3. Ільчук А.В. - 31-О
 4. Сільковський О.О. - 31-О
 5. Якимчук Д.М. - 31-П
 6. Кодратюк Д.О. - 21-П

 

 

 1. Робота з кураторами та старостами навчальних груп. Самоврядування на відділенні

 

Старостат, як  виконавчий орган, діє на відділенні і у гуртожитку. На відділенні старостат проходить по вівторкам.

Виконавчі органи студентського самоврядування коледжу – студентська рада економічного відділення, старостат, рада гуртожитку в яку входять студенти економічного відділення – здійснюють наступні функції:

 • беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом ВСП «РФК НУБіПУ», в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • захищають права та інтереси студентів економічного відділення;
 • делегують своїх представників до стипендіальної комісії;
 • приймають акти, що регламентують організацію та діяльність органів самоврядування;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • сприяють проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

 

Список старост та кураторів груп економічного відділення

 

№ з/п

Група

Староста

Куратор

Кількість студентів

Аудиторія

1

21-О

Антончук Аліна

Кристопчук Т.Є.

23

29

2

22-О

Кнап Діана

Мавтвійчук Л.А.

22

28

3

21-П

Скоропада Діана

Лисяк О.М.

36

37

4

21-Ф

Радзівілова Іванна

Грицик Т.А.

22

44

5

22-Ф

Самолюк Богдана

Свінтозельский Н.В.

17

49

6

21-М

Гурський Максим

Балдич Л.В.

11

25

7

31-О

Садовська Єлизавета

Бондарчук І.П.

24

32

8

32-О

Євчук Іванна

Обарчук Е.В.

20

31

9

31-П

Протасюк Наталія

Коняхін Ю.О.

32

30

10

31-Ф

Козакевич Софія

Тригубець Л.Р.

21

42

11

4-ОБ

Мосієвич Аліна

Чернега І.Г.

23

39

12

5-ОБ

Терпецька Юлія

Конончук О.М.

24

40

 

Студентський профспілковий комітет:

Паламарчук Марія, студентка 31-О групи

Клочок Андрій, студента 31-П групи

Мойсієвич Олена, студентка 31-Ф групи

 

Склад студентської ради ВСП «РФК НУБіП України»

Садовська Єлизавета, студентка 31-О групи, Секретар

Крук Марина, студентка 5-ОБ групи, Інформаційний сектор

Скоропада Діана, студентка 21-П групи, Голова старостату

 

 1. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками

 

У звітному періоді організовувалося поселення студентів у гуртожитки. І на разі у гуртожитках мешкають 116 студентів економічного відділення. У гуртожитку №1 проживає 25 хлопців, у гуртожитку №2 – 91 дівчина. Здійснювався постійний контроль за дотриманням студентами правил проживання у гуртожитках.

Список студентів економічного відділення, що займають певні посадові обов’язки у гуртожитку:

31-О  Мельник Марія   Замісник голови студради гуртожитку № 2, Староста 5 поверху, 2 крило

31-О  Кабай Софія        Відповідальна за побутову роботу гуртожитку № 2, Староста 5 поверху, 1 крило

31-Ф  Бездольна Аліна  Староста 6 поверху, 2 крило, гуртожитку № 2, Відповідальна за спортивно-масову роботу

21-О  Кобріна Богдана – 812(3) Староста 8 поверху, 2 крило, гуртожитку № 2

21-Ф  Ляшик Дарина – 906(3) Староста 9 поверху, 1 крило, гуртожитку № 2

21-О  Тушич Валентина – 402(3) Староста 4 поверху, гуртожитку № 2.

 

Студенти економічного відділення, які входять до студради гуртожитку № 2 старанно та відповідально виконують свої обов'язки. Вони приймають активну участь в різноманітних формах і видах діяльності, вони усвідомлюють відповідальність за свій здоровий спосіб буття. Здійснюють фізіологічну і психологічну саморегуляцію, глибше засвоюють проблеми особистої гігієни, а також праці і навчання, раціонально використовують свій вільний час. Відбулась зустріч з лікарем-наркологом, що надала розширене уявлення студентам, про найбільшу цінність людини – здоров’я. Студенти під час таких зустрічей з’ясовують і усвідомлюють весь трагізм шкідливих звичок (вживання алкоголю, наркотиків, паління). В гуртожитку працює клуб «Берегиня», який приділяє велику увагу проблемам тендерного виховання. На засіданнях обговорюються питання практичного характеру: «Як вести домашнє господарство?» «Мистецтво вирішувати сімейні конфлікти». Ці заходи виховують загальнолюдські норми поведінки у відносинах. Проводяться рейди-перевірки санітарного стану кімнат, участь у визначенні і нагородженні кращих кімнат. Розроблено цикл бесід з превентивного виховання, запобіганням шкідливим звичкам, рекомендації по подоланню конфліктних ситуацій.

 

 

Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками.

 

Група

Кількість студентів

Проживає Гуртожиток № 1

Проживає Гуртожиток № 2

1

21-О

23

1

10

2

22-О

20

-

8

3

31-О

22

-

13

4

32-О

24

1

11

5

21-П

36

8

13

6

31-П

32

2

4

7

21-Ф

22

1

11

8

22-Ф

17

5

6

9

31-Ф

21

3

8

10

21-М

11

1

4

11

4-ОБ

20

-

2

12

5-ОБ

24

3

1

 

ВСЬОГО

270

25

91

 

Старостат, як виконавчий орган, діє на відділенні і у гуртожитку. Представник органів студентського самоврядування економічного відділення Богданець Северин (21-П група) входять у склад студентської ради коледжу .

На відділенні старостат проходить щовівторка. Перед початком навчального року було проведено поточний ремонт аудиторій (чистка та фарбування парт, дверей, лакування та фарбування підлоги, заміна вікон, розеток тощо). Проведено паспортизацію всіх кабінетів, розроблені правила техніки безпеки та наявні журнали, де вносяться відповідні записи.

Здійснюється постійний контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку, яких налічується 100 мешканців.

 

 1. Практична підготовка, якість виконання курсових робіт (проектів), звітів з навчальних і виробничих практик.

 

21 вересня 2020 р. відбувся захист звітів з виробничої практики студентами 5-ОБ групи. Згідно навчального плану виробнича практика проводилась з 01 червня до 30 червня 2020 р. Загальний обсяг практики складав 120 годин (4 кредити).

Виробничу практику здобувачі вищої освіти проходили у підприємствах, установах та організаціях Рівненської області різної форми власності та різних галузей, з якими завчасно були укладені угоди на проведення практики. Студенти самостійно обирали місце проходження практики за погодженням із заступником директора з виробничої роботи.

У процесі проходження виробничої практики здобувачі освіти закріпили набуті теоретичні знання з бухгалтерського обліку в умовах діючого підприємства шляхом дослідження організації ведення обліку на підприємстві та його облікової політики, форм бухгалтерського обліку, методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку та їх практичного застосування.

Середній бал захисту звітів з виробничої практики ­– 4,0

Найбільш якісні результати захисту звітів з практики продемонстрували студенти: Борисов Н.П. (ТОВ «Мехавтотранс»), Догадін В.М. (ПСК «Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат»), Овчаренко Т. В. (ДП «Дослідне господарство Городецьке» Інституту с/г Полісся НААНУ).

Щодо курсових робіт, то в середньому бал їх захисту студентами ОС бакалавр спеціальності 071 Облік і оподаткування з фахових дисциплін за цей семестр: 4-ОБ – 4,1 , 5-ОБ – 4,0

 

Середній бал захисту навчальних практик за І семестр складає:

31-П           НП Комерційного товарознавства                   -        4,3

31-О           НП Податкової системи                                     -        4,3

32-О           НП Податкової системи                                     -        4,4

31-Ф           НП Податкової системи                                     -        4,2

4-ОБ           НП Технології зберігання, переробки та           -        4,4

                          стандартизації с/г продукції

5-ОБ           НП Технології зберігання, переробки та           -        4,1

                          стандартизації с/г продукції

5-ОБ           НП Облік та звітність суб’єктів малого             -        4,2

                          підприємництва

 

Курсові роботи зі спеціальних дисциплін фахових молодших макалаврів, які вимагають значних затрат часу на підготовку, затверджені і закріплені теми, захист яких відбудеться в ІІ семестрі. виконуються впродовж ІІ семестру відповідно до методичних рекомендацій з виконання курсової роботи з фахових дисциплін «Фінансовий облік», «Комерційна діяльність», «Банківські операції».

 

 1. Зв’язок з виробництвом і стейкхолдерами

 

Під час організації та реалізації освітнього процесу враховується думка стейкхолдерів та роботодавців щодо необхідних компетентностей випускника на ринку праці і забезпечується їх участь в освітньому процесі.

В рамках тижня економічних дисциплін відбулись наступні активності:

-        09.10.2020 року студенти економічного відділення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» разом з викладачами: завідувачкою відділення Мартиновою І.М., к.е.н., доц. Гнатюк А.А. та к.е.н. Немкович О.Б. провели екскурсію до ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АКТИВ ПЛЮС». Під час екскурсії директор компанії Матвійчук Людмила Олександрівна розповіла, як отримати кваліфікаційний атестат аудитора, які існують вимоги до претендента на дану посаду. Також студенти дізналися багато цікавого про професію аудитора, яка вважається однією з найскладніших, з дуже високим рівнем відповідальності та ціною помилки;

-        20 жовтня 2020 року відбувся круглий стіл на тему «Аудиторська діяльність: історія, сучасне та майбутнє». У роботі круглого столу взяли участь студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», викладачі економічного відділення та практикуючий аудитор – директор ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АКТИВ ПЛЮС». Під час круглого столу її учасники обговорили історію виникнення аудиту, сучасні теоретичні та практичні проблеми розвитку вітчизняного аудиту.

-        23.10.2020 року відбулася зустріч  студентів економічного відділення зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з виконавчим директором ТМ «Скиба» Васильцем С. Д. Під час зустрічі студенти мали можливість дізнатися  про компанію, виробництво та стандарти, згідно яких виготовляється хлібобулочна продукція.

-        27 листопада 2020 року відбувся захист навчальної практики з дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» групи студентів економічного відділення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АКТИВ ПЛЮС». Про результати своєї практичної діяльності студенти мали можливість прозвітувати у присутності керівника практики к.е.н., доцента Гнатюк А. А., працівників аудиторської компанії виконувача обов’язків директора Озменчук А. В., бухгалтерів Кобець О. І. та Ковальчук М. В.

Балдич Л. В., Мартинова І. М., 25.10.2020 р. студенти 31-П. 21-П груп «Ринкові дослідження», «Комерційна діяльність», «Комерційне товарознавство», «Інфраструктура товарного ринку» бінарне відкрите заняття. Равликова ферма село Верба.

 

З метою подальшої ефективної роботи економічного відділення необхідно:

 - виконання ліцензійного обсягу набору студентів за всіма напрямами підготовки і спеціальностями;

- якнайшвидше суттєво покращити якість викладацького складу шляхом залучення до штату викладачів-аспірантів науково-педагогічних спеціальностей;

- формування та набуття студентами універсальних і практичних знань, вмінь та навичок, які забезпечать високоякісну професійну підготовку майбутніх фахівців – випускників економічного відділення.