Навчальний заклад, який формує особистості

Коледж

22 липня 2020

Автори:

Корсун Ярослав Петрович, Заслужений працівник освіти України

Балдич Людмила Володимирівна, Заслужений педагогічний працівник НУБіП України

 

Одним з найважливіших факторів успішного розвитку ВСП «РК НУБіП України» є чітке розуміння керівництвом і колективом місії коледжу і стратегії його діяльності, а також збереження загальноколеджівських традицій і принципів. Це сприяє також кар'єрному зростанню, яке проходять найактивніші і цілеспрямовані співробітники, патріоти навчального закладу.

Такі співробітники є відданими своїй справі професіоналами, які не тільки успішно вирішують завдання в рамках своєї щоденної роботи, а й горді тим, що є частиною коледжу, поділяють його пріоритети і цінності, зберігають і примножують традиції. Одним із таких співробітників є Інна Павлівна Яткевич.

Закінчивши в 1999 році школу № 25 м. Рівне, Яткевич Інна вступила до Рівненського сільськогосподарського технікуму на спеціальність «Правознавство». Так почала збуватися її дитяча мрія стати юристом. Під час навчання в коледжі проявилися лідерські якості та організаційні здібності, результатом чого стало виконання обов’язків старости групи. До навчання відносилася відповідально, була старанною студенткою та закінчила коледж, отримавши диплом з відзнакою. Роки навчання у коледжі були сповненні найрізноманітніших позитивних вражень. Комфортна, дружня обстановка, створена колективом юридичного відділення коледжу, сприяла розвитку гармонійних відносин між студентами і викладачами, що стало запорукою успішного навчання та хороших знань. Створюючи таку модель поведінки в коледжі, викладачі допомагають перенести її у повсякденне життя. Адже модель поведінки людини в суспільстві починає формуватися ще у молоді роки.

Вищу освіту Інна Павлівна здобула в Національній юридичній академії України імені Япрослава Мудрого в м. Харків, з якою укладено угоду про співпрацю, і значна кількість випускників коледжу здобуває вищу юридичну освіту у вказаному ЗВО.

Свій трудовий шлях Інна Павлівна розпочала в адвокатській конторі. Пізніше працювала юрисконсультом підприємства організації інвалідів «Юрист-Чорнобиль». А через деякий час, маючи певний професійний досвід, Інна повернулася до стін рідного аграрного коледжу.

З приходом в навчальний заклад, який вона закінчила у 2002 році, Інна Павлівна була прийнята на посаду завідувача канцелярією. Працюючи на цій посаді, вона паралельно навчалася, завершила навчання у Національній юридичній Академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста. Надалі, проявивши себе як професіонал, перейшла на посаду провідного спеціаліста по кадрах.

Оскільки посада помічника директора з кадрової роботи передбачає виконання управлінських та адміністративних функцій, виникла необхідність застосувати на практиці принцип «Навчання впродовж життя». У 2014 році Інна Павлівна отримує другий (магістерський) рівень за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та кваліфікацію менеджер-управитель з адміністративної діяльності у Тернопільському національному економічному університеті. Добросовісно і відповідально виконує великий обсяг роботи з підбору та обліку роботи кадрів, відповідає за ведення військового обліку працівників коледжу

Починаючи з 2007 року Інна Павлівна успішно викладає у коледжі такі дисципліни як «Цивільне та сімейне право» та «Судочинство в господарських судах». На даний час успішно атестована як викладач вищої категорії з присвоєнням педагогічного звання «викладач-методист». Як викладач досконало володіє матеріалом, що викладає, пов’язує з майбутньою професійною діяльністю студентів, заняття проводить на високому рівні, матеріал подає цікаво і доступно. На заняттях із навчальних дисциплін створює проблемні ситуації, активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання студентів.

Володіє глибокими, міцними і всебічними знаннями. Вирішує складні завдання теоретичного характеру у професійній сфері, має високорозвинені професійні вміння і навички, забезпечує виконання практичних завдань професійного характеру на високому рівні. Викладач постійно підвищує свій фаховий рівень, систематично працює з юридичною літературою, яку використовує підчас проведення занять. Яткевич І. П. володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання; вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї.

Працює за модульно-рейтинговою технологією навчання, використовує інноваційні методики і технології. Викладання матеріалу на заняттях проводить з використанням інформаційно-комунікаційних, зокрема, «хмарних» технологій та елементів гейміфікації, для контролю навчальних досягнень студентів використовує тестовий контроль. Застосовує нестандартні форми проведення занять. Використовує різні форми та методи організації освітнього процесу, зокрема, практичні та семінарські заняття зі спецдисциплін носять пошуково-творчий характер. У процесі викладання дисциплін цілеспрямовано впливає на формування та розвиток професійних якостей студентів, які допоможуть їм в майбутній практичній діяльності. Інна Павлівна є постійним учасником конкурсу «Педагогічні інновації», який проводив Науково-методичний центр, здійснює науково-дослідницьку діяльність і має власні методичні розробки щодо інноваційних форм і методів організації позааудиторної роботи з дисциплін правового циклу, що пройшли апробацію в Науково-методичному центрі і які були представлені на семінарі у рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2016».

За рекомендацією трудового колективу коледжу Інна Павлівна була обрана до складу присяжних засідателів і виконувала ці громадські обов’язки впродовж трьох років. Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської ОДА у 2015 році, подякою МОН України у 2016 році та представлена до нагородження грамотою МОН України у 2019 році.

Коледж був одним із перших в Україні навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, який здійснював підготовку кваліфікованих спеціалістів-юристів. У 2019 році юридичне відділення відзначило свій ювілей – 30 років з дня створення. Впродовж 1989-2019 років диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Правознавство» отримали понад 3 000 випускників денної та заочної форм навчання. Випускники коледжу – це конкурентоспроможні фахівці, які займають високі посади в судових та правоохоронних органах, органах юстиції, органах державної влади, займаються адвокатською та нотаріальною діяльністю. Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста зі спеціальності 081 «Право» випускники коледжу можуть працювати на 37 посадах, зокрема: інспектор з кадрів; організатор з персоналу; фахівець з найму робочої сили; інспектор з контролю за виконанням доручень; керуючий справами виконавчого комітету; секретар виконкому, комітету (організації, підприємства, установи), правління, колегії судової, судового засідання, суду, центрального органу виконавчої влади, керівника; конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); судовий розпорядник; організатор діловодства; помічник керівника установи виконання покарань; референт; помічник адвоката, нотаріуса, юриста; державний податковий інспектор; інспектор з виплати пенсій, з призначення пенсій, з соціальної допомоги, з ліцензування; фахівець з організації майнової та особистої безпеки; архіваріус; кодифікатор; діловод; паспортист; молодший інспектор прикордонної служби.

Не зважаючи на широкий спектр посад, на яких необхідними є компетентності, здобуті саме випускниками коледжу, державне замовлення на вказану спеціальність відмінене для коледжів з 2019 року. Перспективи цієї спеціальності на даний момент не визначені.

В різних галузях промисловості, підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, правоохоронних органах, є багато юридичних посад, для яких достатнім є рівень кваліфікації молодшого спеціаліста з права (фахового молодшого бакалавра). Тому вважаємо збереження напряму підготовки за освітніми програмами «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (освітнього ступеня молодший фаховий бакалавр) є пріоритетним.

Хотілося б поділитися тим, що впродовж усього часу зберігаємо хорошу традицію брати на роботу наших випускників. На сьогоднішній день цей список налічує 21 осіб, що становить 20 % від кількості педагогічних працівників коледжу.

Наші випускники після закінчення університетів повернулись у коледж, але вже в статусі викладачів. Помічник директора з кадрової роботи, викладач цивільного та сімейного права Яткевич І. П., викладач трудового права Матковська І. Д., викладач теорії держави і права Басюк О. П, юрисконсульт, викладач кримінального процесу, практикуючий адвокат Іванців М. Р., успішно передають свої знання новому поколінню студентів-юристів. Викладач фінансового права Гулюк Ю. С. здобула в коледжі дві спеціальності, за обома закінчила заклади вищої освіти і успішно поєднує викладання на юридичному та економічному відділеннях коледжу. Рожко О. В. працює завідувачем канцелярії коледжу.

Описаний досвід кар’єрного зростання випускників коледжу є яскравим прикладом того, що освіта, здобута в коледжі, за спеціальністю 081 «Право», є ґрунтовною базою для професійного зростання юриста.

Серед викладів інших спеціальностей також є випускники коледжу це – Матвійчук Л. А., Бондарчук І. П., Чернега І. Г., викладачі облікових дисциплін; Обарчук Е. В., викладач економічних дисциплін; Ковальчук С. В., заступник директора з АГР, Грищук Ю. М., Шаперчук С. В., викладачі будівельних дисциплін; Лютко М. Г., Дерманчук М. О., викладачі землевпорядних дисциплін; Панасюк В. О., завідувач комп’ютерно-інформаційного центру; Масталярчук Є. В., інженер-електронік, Кондюк С. М., інженер-програміст, Стрик П. М., Куделя О. О., викладачі програмування та інформаційних дисциплін; Царук М. Ю., провідний спеціаліст бухгалтерії.

Підтвердженням того, що коледж має позитивний імідж серед навчальних закладів, користується авторитетом серед батьків є те, що багато відомих фахівців юриспруденції початок фахового зростання своїх дітей довіряють нашому закладу. Удовиченко Серій Володимирович, працював у коледж юрисконсультом, викладав юридичні дисципліни, знає рівень підготовки фахівців у коледжі з середини, на даний час займає посаду голови спілки адвокатів Рівненської області, удостоєний звання «Заслужений юрист України», один із синів закінчив коледж а другий навчається юридичній спеціальності саме у ВСП «РК НУБіП України». За 30 років діяльності юридичного відділення склалися династії випускників.

Якісно новий етап підготовки фахівців розпочався з 2016 року, після того як коледж увійшов до складу Національного університету біоресурсів і природокористування України як Відокремлений структурний підрозділ. Співробітництво базового університету і ВСП «РК НУБіП України» є максимально ефективним, тому що всі вісім спеціальностей, за якими здобувачі освіти навчаються у коледжі, співпадають зі спеціальностями НУБіП України. Співпраця набула активного розвитку. Проводяться спільні засідання кафедр і циклових комісій, семінари, вебінари, конференції, здійснюється видавництво у співавторстві навчальних посібників і методичних розробок. Професорсько-викладацький склад НУБіП України залучають до державної атестації випускників коледжу у якості голів екзаменаційних комісій. За наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України С. М. Ніколаєнка у Рівненському коледжі створено Міжкафедральну навчальну лабораторію, на базі якої освітній ступінь «Бакалавр» здобувають біля 100 випускників коледжу, в тому числі і зі спеціальності «Право». Куратором від НУБіП України нашого навчального закладу є Євсюков Тарас Олексійович, доктор економічних наук, доцент, декан факультету землевпорядкування, який завжди тримає руку на пульсі, відвідує колектив коледжу, ініціює різні спільні заходи.

З 2018 року у коледжі здійснюється підготовка за освітнім ступенем «Бакалавр» з чотирьох спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій».

У коледжі створено всі умови для підготовки конкурентоспроможних фахівців: 50 сучасних аудиторій, які обладнані новітніми технічними засобами навчання; внутрішня локальна мережа та Інтернет; бібліотечно-інформаційний центр, який має фахове програмне забезпечення ІРБІС, та входить до Регіональної корпорації зі створення електронного каталогу періодичних видань Рівненської області; сучасний спортивний майданчик з футбольним полем зі штучним покриттям. Справжнім центром упровадження інноваційних технологій є комп’ютерно-інформаційний центр, який включає 13 комп’ютерних кабінетів та лабораторій із 280 ПЕОМ, кабінет поглибленого вивчення іноземної мови, видавничий центр, Навчально-практичний центр із землевпорядкування, в якому з 2002 року пройшли навчання біля 5 000 студентів і викладачів зі всієї України..

До освітнього процесу в коледжі залучені 26 науковців, 18 з яких є штатними працівниками. Три доктори наук, професори; один доктор наук, доцент; один кандидат наук, професор; шість кандидатів наук, доцентів; 15 кандидатів наук. Вищу кваліфікаційну категорію мають 64 викладачі, з них 35 педагогічних працівників мають педагогічне звання «викладач-методист», почесне звання «Заслужений працівник освіти України» – одна особа; почесне звання «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України» – одна особа; почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України» – одна особа; почесне звання «Відмінник освіти України» – вісім осіб; почесне звання «Відмінник аграрної освіти та науки» – шість осіб.

Креативна діяльність колективу коледжу, насичення освітнього процесу інноваційними технологіями сприяють успіхам, зміцненню авторитету коледжу та дозволяють перебувати на передових рубежах вітчизняної освіти. Щоб прийняти історичний виклик ХХІ ст., освіта повинна мати випереджальний характер, бути націленою в майбутнє, на розв’язання проблем століття, розвиток вихованців, формування в них проектної культури, нових способів мислення і діяльності. Сьогодні ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» живе, працює, примножує традиції, ставить перед собою нові завдання, надіється, що прийде розуміння того, що нашій освіті потрібні коледжі, як заклади, які формують фахівців середньої ланки, і все ж впевнено дивиться у майбутнє.