Для бакалаврів відділення програмування розпочалося практичне навчання

Відділення програмування

09 травня 2022

З 09 травня 2022 року для студентів-бакалаврів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення розпочалося практичне навчання. Це навчальна та виробничі (технологічна і переддипломна) практики. Тому, напередодні, 06 травня 2022 року були проведені настановні конференції керівниками практики – Котом Василем, Собко Валентиною. 

Основним завданням навчальної практики для здобувачів освіти групи 5-ІПБ є якісна практична підготовка майбутнього фахівця. Практична підготовка здобувачів освіти відділення програмування є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців, у процесі якої закладаються базовий досвід професійної діяльності, практичні уміння та навички, професійні якості особистості майбутнього фахівця.

Метою проходження навчальної практики є здобуття студентами практичних навичок програмування різними мовами для розв’язування задач предметних областей інформаційних технологій.

У результаті проходження практики студенти повинні:

  • знати синтаксис, семантику, технологію та функціональні можливості мов програмування;
  • вміти розробляти алгоритми для розв’язування сформульованої задачі; редагувати, налагоджувати та реалізовувати програми в одному із інтегрованих середовищ.

Керівником навчальної практики для студентів групи 5-ІПБ призначено к.т.н. Собко В.Г.

Здобувачі освіти ОС «Бакалавр» проходять технологічну на ІІ курсі та переддипломну практику на IІІ курсі в організаціях та на підприємствах різних галузей господарства, виходячи з проблем створення різних автоматизованих інформаційних систем. Це сучасні підприємства, установи і організації різних галузей господарства різних форм власності, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів або у навчально-виробничому підрозділі вищого навчального закладу. Місце проходження практики попередньо погоджується з керівником організації і закріплюється договором, згідно з яким на базі практики створюються навчальні ланки під керівництвом досвідчених спеціалістів виробництва. Направлення студентів на технологічну та переддипломну практику, призначення керівників і місць (підприємств) проходження практики оформляється наказом по коледжу.

Переддипломна практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань відповідно до кваліфікаційного рівня, проводиться в умовах професійної діяльності, і є відповідним її аналогом. У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Керівники практики організовують всю роботу практикантів, забезпечують виконання програми практики, своєчасно переводять практикантів з об’єкту на об’єкт, з одного виду робіт на інший, приймають роботу та перевіряють щоденники, вирішують питання створення оптимальних умов праці, побуту і дозвілля.

Для методичного керівництва практикою від навчального закладу призначається керівник. Для проходження технологічної практики студентами групи 6-ІПБ призначено керівника Кота В. В. та для проходження переддипломної практики студентами групи 7-ІПБ призначено керівника Собко В. Г. Переддипломна та технологічна практики розпочинаються з проведення наради-інструктажу. Керівники практики видають студентам завдання, надають методичну допомогу, висвітлюють основні питання охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Ввідний інструктаж та інструктаж на робочому місці з ТБ проводяться на підприємстві після прибуття на практику.

Під час практики кожен студент-практикант веде щоденник, в якому зазначає види робіт, їх обсяг, що засвідчується керівником від виробництва. У звітах повинна бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана студентом. Не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії бази технічних описів, тощо), а також цитування літературних джерел.

Після закінчення практики здобувачі освіти отримують характеристику, відмічають вибуття з підприємства і прибуття до навчального закладу.

За результатами захисту і з урахуванням висновків керівників практик від виробництва за переддипломну та технологічну практику виставляються оцінки.

За наслідками переддипломної та технологічної практики у навчальному закладі можуть проводитись навчально-виробничі конференції за участю студентів, викладачів і керівників практики від виробництва.

Уміння і навички, якими повинен оволодіти студент під час проходження переддипломної  та технологічної практики.

  1. Досконало вивчити технологію розробки та конструювання програмного забезпечення згідно з темою дипломного проектування.
  2. Ознайомитись з автоматизацією об’єкта, взятого для дипломного проектування.
  3. Опрацювати технологічну документацію та порядок оформлення, побудову алгоритмів програмних продуктів, які будуть необхідні під час виконання дипломного проекту.
  4. Якісно зібрати необхідні матеріали для дипломного проектування (згідно із завданням керівника від навчального закладу).

Підготовка матеріалів до дипломного проектування.

Перелік матеріалів, які потрібно зібрати, студент одержує від керівника дипломного проектування до виїзду на практику.

Збиранням матеріалу потрібно займатись протягом усього періоду практики. За потреби можна підібрати окремі матеріали в інших організаціях, якщо такий документ відсутній у даній організації.

Під час конференції здобувачам освіти було обговорено мету практики та детально розглянуто перебіг та послідовність дій при проходженні практики. Крім того керівниками практик від навчального закладу Собко В. Г. та Котом В. В.  детально проаналізовано оформлення супровідної документації переддипломної та технологічної практики.

Методичні рекомендації та звіт-щоденник про проходження переддипломної практики

Валентина Собко, к.т.н., Василь Кот, к.т.н